Ny Natura-utredning. Den 5 maj 2013Under den gångna veckan har Helsingfors stadsplaneringskontor publicerat ett arbetsprogram under titeln "Östersundomin yleiskaavan Natura-arviointi ja luontovaikutusten arviointi" som bilaga till en offerbegäran med titeln "Tarjouspyyntö, joka koskee Östersundomin yleiskaavan Natura-arviointia ja luontovaikutusten arviointia". Ur arbetsprogrammet framgår att Natura.utredningen beställs av Helsingfors stad, Nylands förbund och Vanda stad. Att Nylands förbund är en av beställarna förklaras av att kompletteringen av etapplandskapsplanen för området mellan Västersundom och Sibbo å planeras ske parallellt med den gemensamma generalplanen för Östersundom. Hittills har Natura-utredningarna försummats eller gjorts allt för sent vid planeringen av Östersndomområdet. Nu skall Natura-utredningen utföras samtidigt med arbetet på generalplanen och landskapsplanen. I arbetsprogrammet kan man läsa att "Työn tulee olla kokonaisuudessaan valmis yhtä aikaa kaavaehdotuksen valmistumisen kanssa, tavoitteena vuoden 2013 loppuun mennessä." För Natura-utredningen skall nu även utses en styrgrupp med representanter från Helsingfors stad, Vanda stad, Sibbo kommun och Nylands förbund.

Tidigare i år har FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy färdigställt varsin Natura-utredning för Nylands förbund soch Helsingfors stad. Utredningen "Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet Natura-arviointi Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavatyön pohjaksi" är daterad 29.1.2013, medan "Östersundomin yleiskaavaluonnoksen Natura-arviointi" är daterad 13.3.2013. (Se "Natura-utredning. Den 17 mars 2013".) Nuskall det tydligen bli en gemensam Natura-utredning för landskapsplanen och den gemensamma generalplanen.

Att Vanda men inte Sibbo är en av beställarna av den nya Natura-utredningen är anmärkningsvärt. När Helsingfors stadsplaneringskontor försummade att låta göra en Natura-utredning, beställde Vanda för ett par år sedan ett utlåtande om Natura 2000-områdets inverkan på den gemensamma generalplanen, "Natura 2000-alueiden vaikutus Östersundomin yhteiseen yleiskaavaan". (Se "Östersundom måste planeras om. Den 17 februari 2013".)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar