Anmärkningar om förslaget. Den 21 december 2014

Under den gångna veckan har de berörda kommunerna publicerat kungörelser angående möjligheten att "framställa anmärkningar om förslaget till sammanslagningsframställning" gällande kommunindelningsutredarnas förslag att fem kommuner i metropolområdet ska slås samman till en ny "metropolstad". Kommunindelningsutredarnas förslag är strängt taget alltså inte en framställning om ändring i kommunindelningen, utan ett förslag till framställning. Enligt kommunstrukturlagen från ifjol skall de berörda kommunernas fullmäktigen lägga fram en framställning till ministeriet.  I det fall att fullmäktige i någon berörd kommun motsätter sig förslaget till sammanslagning skall utredaren lämna sin framställning om ändring i kommunindelningen till ministeriet, hur det nu sen skall tolkas. Hur de aktuella utredarna tolkar här lagen framgår i en viss mån ur en dia i deras presentation från den 5 december. (Se nedan.)
Invånarna i de berörda kommunerna kan alltså anmärka om förslaget till framställning. Detta förslag kallas i Helsingfors stads kungörelse och på metropolutredningens webbplats för "förslaget", men dokumentet har rubriken "Framställning till fullmäktige i Esbo, Helsingfors, Grankulla Sibbo och Vanda om ändring av kommunindelningen". Formellt är slutrapporten "Skärskild kommunindelningsutredning för metropolområdets nio kommuner" en bilaga till förslaget till framställning. Det är svårt att anmärka om själva förslaget, eftersom det inte innehåller några motiveringar. Eller kanske just avsaknaden av motiveringar i förslaget till framställning är värt att framställa en anmärkning om. I  annat fall bör man kunna anmärka om slutrapporten och de bristfälliga motiveringarna i den. Speciellt saknas motiveringar till varför förutom städerna i huvudstadsregionen även Sibbo (och endast Sibbo) skall slås samman till den nya staden Helsingfors.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar