Förslaget oförändrat. Den 7 augusti 2011

http://www.hel.fi/static/public/hela/Kiinteistolautakunta/Suomi/Esitys/2011/Kv_2011-06-28_Klk_13_El/0A1F8D93-96A0-443B-B4AF-97DB0B191DB6/Lausunto_kaupunginhallitukselle_Uudenmaan_vaihemaa.pdf

I mitt inlägg "Förslag till utlåtanden. Den 4 juli 2011" noterar jag att så väl fastighetsnämnden som miljönämnden i Helsingfors på respektive föredragningslista för mötet den 28 juni hade förslag till utlåtande över utkastet till landskapsplan som även inkluderade Östersundom. I mitt inlägg "Östersundomkommittén ger utlåtande. Den 10 juni 2011" berättar jag att Helsingfors stadsplaneringsnämnd för sin del inte inkluderade området för den gemensamma generalplanen i sitt utlåtande till stadsstyrelsen, eftersom Helsingfors stad - enligt stadsplaneringsnämnden - inte ger något utlåtande för Östersundoms del, utan överlåter detta till Östersundomkommittén Så väl fastighetsnämnden som miljönämnden bordlade det aktuella ärendet om utlåtande vid sina möten den 28 juni. Nu har fastighetsnämndens föredragningslista för nästa möte den 11 augusti publicerats på Internet. Förslaget till utlåtande över utkastet till landskapsplan har inte ändrats efter att ärendet bordlades. Frågan är vad stadsdirektören och stadsstyrelsen skall göra med fastighetsnämndens utlåtandet, ifall förslaget till utlåtande godkänns med de avsnitt som berör Östersundom.


http://www.hel.fi/static/public/hela/Kiinteistolautakunta/Suomi/Esitys/2011/Kv_2011-08-09_Klk_14_El/32411658-E123-42CE-93A4-8D5A05A13EBE/Liite.pdf


I förslaget till fastighetnämndens utlåtande heter det bl.a. att "Östersundomin alueen viheryhteystarvemerkintöjen runsaus ja tiheys vaikuttaa maakuntakaavan tarkkuustasolla ylimitoitetulta." En liten intressant detalj i förslaget till utlåtande är satsen "Maakuntakaavan tarkastelutasolla ei kuitenkaan tule määritellä kaupallisten suuryksiköiden nimmäismitoituksia tai sijaintipaikkoja Helsingin seudun taajama-alueiden sisällä." Vad skulle detta betyda med tanke på detaljhandelsenheten i Östersundom vid avtaget till motorvägen (ny stor detaljhandelsenhet av regional betydelse nummer 10)? (Se "zzz 000. Den 25 maj 2011".) Fastighetsnämndens linje förefaller vara att minimera landskapsplanens styrande roll för Helsingfors del.
En annan detalj som kan noteras i förslaget till fastighetsnämndens utlåtande är påståendet eller uppmaningen "Pikaraitiotiet on vahvasti nostettava maakuntakaavaan." Här torde man inte syfta på ett alternativ till metrolinjen till Östersundom, men frågan är vad man skulle göra med snabbspårvägsalternativet, ifall snabbspårvägarna ritades ut på landskapsplanen. Frågan är om inte brådskan med att välja metroalternativ för den gemensamma generalplanen för Östersundom egentligen handlade om att hinna få med metrolinjen på utkastet till landskapsplan. För övrigt noterar jag att man ritat ut ett nytt spår från Nordsjö metrostation till Nordsjö hamn. Här kunde det handla om spåret för servicetrafik, men det borde ha varit färdigt redan senaste månad och existerande spår och spår under byggnad har annan markering i utkastet till landskapsplan.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar