Tvivelaktiga följdverkningar. Den 12 november 2014

I tisdags behandlade Helsingfors stadsplaneringsnämnd det nya planförslaget till "gemensam" generalplan för Östersundom. Föga överraskande bordlades ärendet på förslag av ordföranden Risto Rautava. Som bilagor till föredragningslistan ingick ett synnerligen omfattande material.
En av de många bilagorna är utredningen "Vaikutusten arviointi / ehdotusvaihe" på 144 sidor. Här beskrivs fantastiska följdverkningar av förverkligandet av planförslaget. Bl.a. skall förslaget balansera samhällsstrukturen i huvudstadsregionen genom att utvidga samhällsstrukturen österut. I sig har balansen i detta sammanhang föga relevans, men det kan lika väl påpekas att påståendena om obalans i samhällsstrukturen är helt felaktiga, då den största delen av invånarna redan nu bor i den östra delen av huvudstadsregionen. (Se "Gummistämpeln. Den 25 augusti 2007".)

Förslaget påstås även skapa förutsättningar för en utveckling av "axlarna" Sankt Petersburg - Helsingfors  - Tallin  och Åbo - Sankt Petersburg. Tvärtom torde förslaget bara leda till en att trafiken längs E 18 stockas. Dessutom kommer järnvägsförbindelsen mellan Helsingfors och Sankt  Petersburg ingalunda att gå genom Östersundom. Man kan även fråga sig vilket värde argumentet Sankt Petersburg har i dagens politiska och ekonomiska läge.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar