Det går att besvära sig över statsrådets beslut. Den 14 december 2006

Helsingfors förvaltningsdomstol har beslutat att inte behandla Sibbo kommuns och enskilda sibbobors besvär om Helsingfors stadsfullmäktiges agerande för att ansluta en del av Sibbo till Helsingfors, berättar Yle Internytt. (I FNB:s notis står det felaktigt att "Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att inte behandla Sibbo kommuns och enskilda Sibbobors besvär om Helsingfors stadsfullmäktiges agerande för att ansluta en del av Sibbo till Helsingfors.") Helsingfors förvaltningsdomstol anser att beslutet inte riktas mot Sibbo kommun och inte påverkar Sibbo kommuns rätt, skyldighet eller fördel, varför Sibbo och Sibboborna inte har besvärsrätt i frågan. Besvär som gjorts av enskilda helsingforsbor behandlades men avslogs av förvaltningsdomstolen. Domstolen såg alltså ingenting lagstridit i förfarandet då beslutet om annekteringen gjordes i brådskande ordning.

Sibbo kommunhar redan hunnit kommentera beslutet på kommunens webbplats. (Samma på finska.) Jag citerar ett stycke:

Domarna vid Helsingfors förvaltningsdomstol kom till helt motsatta åsikter jämfört med t.ex. professor Kaarlo Tuori, en av Finlands ledande experter i lagfrågor, då de behandlade besvären över Helsingfors stadsfullmäktiges inkorporeringsförslag gällande Sibbo. Samtidigt lät förvaltningsdomstolen bli att beakta alla de synpunkter som Sibbo framfört och övriga utlåtanden som stödde Sibbos kommuns ställningstagande. Domstolens motiveringar är i flera fall direkta citat från Helsingfors stads dokument.

Det förefaller vara på modet att kopiera Helsingfors stads utlåtande, men till skillnad från utredningsman Pekka Myllyniemi har förvaltningsdomstolen nog inte gjort sig skyldig till plagiat. Sibbo kommun har på nätet publicerat en kopia av Helsingfors förvaltningsdomstols beslut, liksom en kopia av Högsta förvaltningsdomstolens beslut från igår. Besväret till Högsta förvaltningssdomstolen gällde alltså utnämningen av kommunindelningsutredare Pekka Myllyniemi (Sdp), medan besvären till Helsingfors förvaltningsdomstol gällde Helsingfors stadsfullmäktiges beslut den 21 juni. Helsingfors förvaltningsdomstols beslut att förkasta besvären i den senare frågan är mera överraskande.

Helsingfors förvaltningsdomstol har till skillnad från Högsta förvaltningsdomstolen gett en omfattande motivering till sitt beslut. Helsingfors förvaltningsdomstol anser att Sibbo kommuns och sibbobornas rättskydd är tryggat i och med att de kan besvära sig över statsrådets beslut. Det kan dock bli en behandling i Högsta förvaltningsdomstolen redan före statsrådets ställningstagande till utredningsman Myllyniemis förslag. Sibbo kommun granskar Helsingfors förvaltningsdomstols beslut i december och tar därefter ställning till om det finns skäl att driva besväret gällande Helsingfors stadsfullmäktiges agerande vidare till Högsta förvaltningsdomstolen.

Helsingfors stadsfullmäktiges beslut den 21 juni torde i och för sig inte ha så stor betydelse, emedan fullmäktige den 29 november i sitt utlåtande förnyade sitt beslut från i juni och minister Hannes Manninen samma kväll, av anledning som man senare kunde gissa sig till, meddelade att utlåtandet är betydelselöst. (Se Hbl 30.11.2006.)

Google+ Followers