Tomma fraser. Den 12 december 2006

I gårdagens blogginlägg kritiserar jag kommunindelningsutredare Pekka Myllyniemi för att i sin rapport argumentera för "särskilt vägande skäl" för en annektering med begrepp som varken är etablerade eller begripliga för vanligt folk. Benämningen sammanhållningen av samhällstrukturen, eller dess finska motsvarighet yhdyskuntarakenteen eheyttäminen definieras inte, men Myllyniemi definierar faktiskt begreppet alueellinen eheys genom att citera Toivo Pihlajaniemis bok Kuntajakolaki selityksin. En fördel med en fackterminologi är normalt att termerna är exakta och väldefinierade. Det kan dock inte sägas om alla centrala termer i Myllyniemis rapport. Myllyniemi har i annat sammanhang själv framhållit att begreppet Helsingfors metropolområde är högst diffust. Ett annat centralt men diffust begrepp i rapporten är balanserad utveckling. Myllyniemi skriver

Helsingin ja pääkaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen tasapainoinen kehitys on välttämätöntä alueen ja koko maan kehityksen kannalta. Näin ollen tärkeä yleinen etu vaatii kunnan osaliitoksen toteuttamista.

Detta är ett prov på undermålig logik. Skenbart har vi här en premiss (balanserad utveckling är nödvändig) och en slutsats (det allmänna intresset kräver en annektering). Slutsatsen följer naturligtvis inte deduktivt från premissen, men den härleds inte heller genom någon systematiskt argumentering. Myllyniemi argumenterar inte som en forskare, utan använder sig av ett retoriskt knep som är vanligt i politiska tal. Han formulerar i det aktuella exemplet först ett antagande som allmänt kan omfattas. Därefter drar han en slutsats som inte alls följer logiskt ur antagandet.

Det är klart att samhällsstrukturens utveckling är av stor betydelse, men vad är balanserad utveckling? Borde man kanske snarare sträva efter en utveckling mot balanserad samhällsstruktur än "balanserad utveckling av samhällsstrukturen"? Är det samhällsstrukturen eller utvecklingen av samhällsstrukturen som det enligt Myllyniemi är fel på? För att samhällsstrukturen är i obalans argumenterar Myllyniemi med en karta som han fått av Helsingfors stad. (Här anger han faktiskt kartans ursprung.) Genom att svänga på kartan, så som jag gjort i mitt inlägg Perspektiv. Den 2 december 2006, ser dock den påstådda snedvridningen ut att vara i motsatt riktning. För att utvecklingen är snedvriden argumenterar Myllyniemi genom att plagiera Jussi Pajunen och hävda att Sibbo "on ... estänyt fyysistä ja toiminnallista kehitystä Helsingin ja Sipoon rajalla".

Någon (land)gräns mellan Sibbo och Helsingfors existerar inte ens. Kan man verkligen slå fast att det finns "särskilt vägande skäl" för en annektering, utan att utgå från några objektiva fakta eller ha gjort någon riktig utredning att grunda slutsatserna på? Hur har Myllyniemi bedömt balansen i utvecklingen eller samhällsstrukturen? Något som skulle likna en metodologi har jag inte hittat i rapporten. Myllyniemis rapport definierar varken metodiken eller begreppen. Argumenten är tomma fraser.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar