"Sammanhållningen av samhällstrukturen". Den 11 december 2006

Det torde ha varit uppenbart för alla insatta att två månader var en helt orelisktiskt kort tid för en Sibboutredning. Varför den erfarna utredningsmannen tog emot uppdraget är en intressant fråga, som det torde finnas skäl att återkomma till. Trots allt hade jag förberett mig på att bemöta de argument som Myllyniemi framlägger i sin rapport. Avslöjandena om plagiat tog dock uppmärksamheten från innehållet i rapporten. Även om loppet förefaller vara kört för Helsingfors del skall jag bemöta ett centralt argument i Myllyniemis utredning.

Myllyniemi har i sin utredning kommit fram till att "Sammanhållningen av samhällsstrukturen förutsätter att minst 20 000 invånare och 10 000 arbetsplatser kan placeras i området." Hur har Myllyniemi kommit fram till just dessa siffror? Sammanhållningen av samhällstrukturen är inrikesministeriets översättning av yhdyskuntarakenteen eheyttäminen. "Sammanhållningen av samhällsstrukturen" är det centrala argumentet för inkorporeringen av 3000 hektar av Sibbo, men den svenska benämningen är inte etablerad. En bättre alternativ vore kanske "enhetlig samhällsstruktur" eller "skapande av en ökad enhetlighet i samhällsstrukturen". I Sverige förekommer dock inte heller dessa benämningar, vilket torde visa att benämningarna hör hemma i en särpräglad finländsk fackterminologi. De "särskilt vägande skäl" som Myllyniemi anger som förutsättningen för den föreslagna "partiella kommunsammanslagningen" bygger på termer, begrepp och idéer som vanligt folk inte ens har stött på förut.

En enhetlig samhällsstruktur är i sig naturligtvis högst relevant ur stadsplaneringens vidkommande. Med tanke på infrastrukturen är det både dyrt och oekologiskt med en allt för spridd bebyggelse, "splittrad samhällsstruktur". I Finland har man sedan storskiftet bott utspritt på landsbygden. Speciellt ändamålsenligt är det inte i vare sig ett industri- eller servicesamhälle, men finländarna bor gärna i en stuga dold mellan furorna. Ju flera som bor i stadsmiljöer, desto mera trafik från och till fritidsstugan.

SAD (YTV) definierar eheyttävä yhdyskuntasuunnittelu på följande sätt: "Eheyttävä yhdyskuntasuunnittelu tarkoittaa rakentamatta jääneiden tonttien ottamista käyttöön, jolloin rakentaminen ei kohdistu täysin uusille alueille." Helsingfors planer för syvästra Sibbo har alltså föga med eheyttävä yhdyskuntasuunnittelu att skaffa. Under senare år har man i Finland strävat efter att koncentrera bebyggelsen, speciellt kring existerande lokala centra och spårförbindelser. I sydvästra Sibbo finns ingendera. Dessutom skulle det aktuella området inte hänga ihop med den övriga stadsbebyggelsen i huvudstadsregionen. I sitt utlåtande till länsstyrelsen noterar Helsingfors stadsstyrelse att stadens planer för sydvästra Sibbo skulle leda till oöverkomliga trafikproblem ifall metrolinjen inte förlängs till (nuvarande) Sibbo. Någon Sibbometro lär dock knappast bli av. I dess ställe torde man tids nog bygga en vanlig järnväg genom området. Planläggnings- och byggnadsnämnden i Borgå har senast häromdagen föreslagit att en ny utredning om Heli-banan görs möjligast snabbt. (Se Yle Internytt.)

Helsingfors Stadsdirektör Jussi Pajunen har senast den 8 december på sin blogg kommenterat området som Myllyniemi föreslår att inkorporeras med Helsingfors:

Helsingissä on 561 000 asukasta. Jos koko Suomessa olisi sama väestöntiheys kuin Helsingissä, olisi maassamme hiukan yli miljardi asukasta. Jos taas Helsingissä olisi sama väestöntiheys kuin sillä alueella, jonka selvityshenkilö Pekka Myllyniemi esittää liitettäväksi Sipoosta Helsinkiin, olisi Helsingin väestömäärä 12 000 asukasta.

Vad är poängen med denna matematik? En bitter kommentar av en stadsdirektör vars Sibbodrömmarna gått i kras? Det aktuella området består till stor del av mark som av geologiska, ekologiska och kulturhistoriska skäl inte är lämpat för bebyggelse. Området ligger utanför Ring III. Hur många invånare skulle Helsingfors ha om staden vore lika tätt befolkat som norra Esbo? Matematikläraren skall ge stadsdirektören några tilläggsuppgigter: Hur många invånare skulle Helsingfors ha om befolkningstätheten i Helsingfors vore den samma som i a) Furstendömet Monaco, b) Paris, c) Manhattan?

Facit: a) 3,0 miljoner, b) 3,7 miljoner c) 4,8 miljoner

22.00
Ledaren i mogondagens Borgåblad har rubriken "Myllyniemi får inga stilpoäng för rapporten". Det var milt uttryckt.

22:30
Vanda stadsfullmäktige godkände ikväll förslaget att överlåta (en del av) Västerkullakilen till Helsingfors. Som villkor ställde man bl.a. att metron snabbt byggs vidare till Sibbo. (Se FNB/Hbl.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar