Granön saari Sipoossa. Den 2 juni 2010I gårdagens blogginlägg "ei vielä julkaistu. Den 1 juni 2010" noterade jag att Helsingfors stadsplaneringskontor på listan över "kommande" utredningar har utredningar som varit färdiga i flera månader men som man av någon orsak inte publicerat eller officiellt delgett berörda nämnder. Här är man inte konsekvent. På listan över "färdiga" utredningar finns utredningar som lika så inte publicerats men blivit färdiga betydligt senare. Igår lades till lisan över färdiga utredningar Eveliina Harsias diplomarbete "Omavaraisuus maankäytön suunnittelun tavoitteena, esimerkkialueena Granön saari Sipoossa". Utredningen finns omnämnd även på stadplaneringskontorets betaversion av sidorna för Östersundom. Vad jag vet har inte heller denna utredning publicerats. Enligt planerna skulle utredningen i själva verket vara färdig först i sommar.
Intressant med Harsias utredning är att den berör ett område som inte alls hör till inkorporeringsområdet, men som Helsingfors torde ha lovat få under förhandlingar år 2006. Utredningen gäller alltså Granö, som fortfarande hör till Sibbo kommun. Däremot hör Granö till området som planeras ingå i en gemensam delgeneralplan. Harsias planerade utredning har i själva verket behandlats av planläggsningssektionen och kommunstyrelsen i Sibbo i början av året. Av protokollutdraget "Planeringsprinciper för Granö" framgår tydligt att Helsingfors minsann inte vill planera Granö enbart för rekreationsbruk.Jag återger här valda delar av det ovannämnda dokumentet:


Helsingin ja Vantaan kaupungit valmistelevat yhdessä Sipoon kunnan kanssa Östersundomin yhteisen osayleiskaavan työohjelmaa, jonka pohjalta Sipoo, Helsinki ja Vantaa aloittanevat yhteisen osayleiskaavan laatimisen. Sipoon osalta yhteiseen osayleiskaavaan kuuluu Granön saari, Helsingin osalta Östersundomin liitosalue ja Vantaan osalta alueita liitosalueen välittömästä tuntumasta. Yhteistyön pohjaksi on tarpeen määritellä millä periaatteilla Granön saarta suunnitellaan. ...


Lopputyön tavoitteena on:
- Määrittää suunnittelufilosofia, johon työ perustuu
- Laatia omavaraisen asuinalueen järkevät kriteerit (omavaraisuusaste, tilavaraukset, jne.)
- Selvittää, mitkä ovat arkkitehtuurin keinot tällaisen alueen aikaansaamiseksi.
- Muodostaa ekotehokas asuin- ja virkistysaluesuunnitelma omavaraisuuden kriteerien pohjalta
- Suunnitella kirjava ja omaleimainen alue, jossa elämisen eri osa-alueet sekoittuvat ekologisesti kestävällä tavalla ja johon asukkaat voisivat juurtua.
- Innovoida Granön kaltaisen alueen käyttömahdollisuuksia
- Tutkia, mikä on alueelle sopiva asukasmäärä. Arvioida laskennallisesti (vaihe 1), vertailla tilasuunnittelun ja rakennustehokkuuden avulla (vaihe 2) ja päätyä tulokseen vaikutusten arvioinnin avulla (vaihe 3).
- Esittää vaihtoehtotapa lähestyä uuden alueen suunnittelua ...


Utvecklingsdirektörens förslag
Planläggningssektionen beslutar föreslå för kommunstyrelsen att randvillkoren för planeringsprinciperna för Granö utreds i ett slutarbete på Aalto universitetet. ...

Om beslut tas att påbörja utarbetandet av den gemensamma delgeneralplanen för Östersundom, avlägsnas Granö och Kärringholmen på öns västra sida samt de närliggande skären från delgeneralplanen för skärgården och kusten. Åsikter som gäller det här området behandlas i sambad med förberedelsefasen för den gemensamma delgeneralplanen för Östersundom. Styrande planeringsprinciper för Granö förs till lanläggningssektionen och kommunstyrelsen för behandling under våren 2010. ...

Beslut
Kommunstyrelsen godkände en hälligt fö redra gandens förs lag. Därtill beslöt kommunstyrelsen att randvillkoren för planeringspriciperna för Granö bör utredas i en god växelverkan med invånarna i skärgården och beslutsfattarna i kommunen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar