Betydande olägenheter för utvecklingen. Den 4 juni 2010


Liksom jag noterat i tidigare blogginlägg har Helsingfors stad medvetet fördröjt planeringen av Östersundom genom att inte föra vidare utredningarna om spårvägsalternativ till stadsplaneringsnämnden. Fördröjningen är intressant med tanke på den brådska det ansågs vara att inkorporera sydvästra Sibbo. Helsingfors stadsfullmäktige tog den 21 juni 2006 initiativet till en ändring i kommunindelningen i brådskande ordning. Brådskan motiverades bl.a. med att ett framsjutande av beslutet eller initiativet till följande möte i slutet av augusti kunde ha fördröjt ändringen i kommunindelningen med ett år och därigenom även ha fördröjt utvecklingen av området.


Mot stadsfullmäktiges beslut från den 21 juni 2006 lämnades det in flera besvär till Helsingfors förvaltningsdomstol. I besvären påstods det bl.a. att beslutet stred mot förvaltningslagen, då det tagits i brådskande ordning. I sin motförklaring hävdade Helsingfors bl.a. att ifall initiativet skjutits fram till augusti så skulle "de statliga myndigheterna under rådande omständigheter inte hade hunnit bereda ändringen i kommunindelningen och fatta beslut i början av år 2007" så att "beslutet om kommunindelningen vinner laga kraft i början av år 2008". Enligt motförklaringen skulle ett senareläggande av ikraftträdandet av ändringen i kommunindelningen med ett år "medföra betydande olägenheter för utvecklingen i huvudstadsregionen och den allmänna nyttan". (Se "Förklaringar och motförklaringar. Den 5 april 2007".)Helsingfors förvaltningsdomstol hänvisar i sitt beslut från den 14 december 2006 till Helsingfors ovannämnda motriveringar till att ta beslutet eller initiativet i brådskande ordning.I HFD:s beslut i samma ärende från den 23 maj 2007 ställer sig högsta förvaltningsdomstolen utan desto mera motiveringar bakom Helsingfors försvaltningsdomstols bedömning, fastän det vid den aktuella tidpunkten var klart att "de statliga myndigheterna" trots allt inte hade hunnit bereda färdigt ändringen i kommunindelningen i början av år 2007.I verkligheten berodde brådskan i juni 2006 på att statsminister Matti Vanhanen och kommunminister Hannes Manninen måste hinna förbinda sig att förverkliga en ändring i kommunindelningen innan man slöt överenskommelsen om Paras-ramlagen. Denna överenskommelse kunde man inte flytta fram till augusti.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar