Ersättning. Den 19 april 2009

I lagförslaget till ny kommunindelningslag syns det att man på många sätt tagit lärdom av fallet Sibbo. En ändring som jag redan tagit upp på denna blogg är möjligheten till skiljeförfarande, då de av en ändring i kommunindelningen berörda kommunerna inte lyckas komma överens om en ekonomisk uppgörelse. Lagförslaget ger även något klarare direktiv för hur tillgångarna skall fördelas. I den nu gällande lagen heter det enligt följande:

>>20 § Verkställande av ekonomisk uppgörelse

Ändras kommunindelningen på något annat sätt än det som avses i 19 §, skall de berörda kommunerna verkställa en ekonomisk uppgörelse som gäller kommunernas egendom på det område som ändringen gäller, om inte detta med hänsyn till ändringens ringa verkningar eller av någon annan anledning skall anses onödigt.

Sådan fast egendom och arrenderätt eller någon annan nyttjanderätt i anknytning till den som uteslutande eller huvudsakligen tjänar ett visst område skall i uppgörelsen tilldelas den kommun som området kommer att höra till. I övrigt delas egendomen samt skulderna och förpliktelserna i uppgörelsen så att uppgörelsens sammanlagda verkningar berör kommunerna på ett rättvist sätt.<<

Någon direkt ersättning omnämns inte. I sin Sibboutredning nöjde sig utredningsman Pekka Myllyniemi med att konstatera följande:

>>Enligt 20 § i kommunindelningslagen skall en ekonomisk uppgörelse verkställas i samband med att förslaget verkställs. Enligt nämnda bestämmelse skall sådan fast egendom och arrenderätt eller någon annan nyttjanderätt i anknytning till den som uteslutande eller huvudsakligen tjänar ett visst område i uppgörelsen tilldelas den kommun som området kommer att höra till. I övrigt delas egendomen samt skulderna och förpliktelserna i uppgörelsen så att uppgörelsens sammanlagda verkningar berör kommunerna på ett rättvist sätt.

Helsingfors har emellertid råd att agera så att kravet på rättvisa i 20 § i ommunindelningslagen uppfylls.<<

I lagförslaget säges det i 36 § följande:

>>Siirrettäessä kunnan osa toiseen kuntaan muutoksen kohteena olevien kuntien on toimitettava kuntien omaisuutta muutosalueella koskeva taloudellinen selvitys, jollei sitä muutoksen vähäisten vaikutusten vuoksi tai muusta syystä ole pidettävä tarpeettomana.

Sellainen kiinteä omaisuus ja siihen kohdistuva vuokra- tai muu käyttöoikeus sekä kiinteään omaisuuteen kiinteästi liittyvä irtain omaisuus, joka yksinomaan tai pääasiallisesti palvelee kunnan palvelujen järjestämistä kyseisellä alueella asuville henkilöille, siirtyy selvityksessä sille kunnalle, johon alue tulee kuulumaan.

Kunnan on korvattava 2 momentissa tarkoitettu omaisuus alueen luovuttavalle kunnalle. Korvauksen määrässä otetaan huomioon kunnille muutoksesta aiheutuvia velvoitteita ja taloudellisia vaikutuksia siten kuin kunnat sopivat.<<

Här talas det alltså direkt om ersättning. Med tanke på att förslaget till ny kommunindelningslag i övrigt långt anpassats till fallet Sibbo, kan jag mycket väl tänka mig att Helsingfors förvaltningsdomstol och HFD i sina avgöranden gällande konflikten om ersättning kommer att vägledas av lagförslaget, fastän det rent juridiskt sett inte alls gäller fallet Sibbo.

Cheistel Liljeström har idag under rubriken "Förnuft eller politik?" publicerat ett blogginlägg om förbundsfrågan.


Fallet Sibbo

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar