Område. Den 15 april 2009


En av de stora juridiska kontroverserna i fallet Sibbo gällde tolkningen av ordet område (alue) i 3 § i kommunindelningslagen. (Se "Nya tolkningar. Den 11 februari 2008" och "Levnadsförhållanden. Den 30 juli 2008".) Enligt den nurådande lagen kan kommunindelningen ändras, om ändringen främjar ordnandet av service för invånarna i området, förbättrar levnadsförhållandena för invånarna i området eller förbättrar verksamhetsmöjligheterna för näringarna i området. I motiveringarna till statsrådets beslut i fallet Sibbo säger säger regeringsrådet Arto Sulonen att "Kuntajaon muuttamiselle kuntajakolain 3 §:ssä säädettyjen yleisten edellytysten täyttymistä on päätöksessä arvioitu mainitun säännöksen mahdollistamalla tavalla kokonaisuutena ja yhtä kuntaa laajemman alueen näkökulmasta." Sulonens tolkning av ordet alue stöddes av Pekka Myllyniemi och Kari Prättäläs, men tolkningen kritiserades starkt av Toivo Pihlajaniemi, som i likhet med Myllyniemi och Prättälä var med i arbetsgruppen som beredde den aktuella lagen. En annan kontroversiell tolkning i motiveringarna sitt statsrådets Sibbobeslut var att ordet invånare i ovannämnda lagparagraf inkluderade framtida invånare. I förslaget till ny kommunindelningslag görs en precisering av begreppet område. Samtidigt tas områdets framtida utveckling med som ett juridiskt kriterium, så att lagen anpassas till motiveringarna till Sibbobeslutet. Jag citerar ur 4 § i lagförslaget, som definierar de allmänna förutsättningarna för en ändring i kommunindelningen:

>>Kuntajakoa voidaan muuttaa, jos muutos parantaa 1) kunnan toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä vastata palvelujen järjestämisestä tai muutoin edistää kunnan toimintakykyä; 2) alueen asukkaiden palveluja tai elinolosuhteita; 3) alueen elinkeinojen toimintamahdollisuuksia; tai 4) alueen yhdyskuntarakenteen toimivuutta.
...

Edellä 1 momentissa alueella tarkoitetaan yhden tai useamman kunnan tai niiden osan muodostamaa aluetta, johon kuntajaon muutos vaikuttaa. Kuntajaon muuttamisen edellytyksiä arvioidaan myös alueen tulevan kehityksen kannalta.<<

Den fjärde allmänna förutsättningen för en ändring i kommunindelningen, "muutos parantaa alueen yhdyskuntarakenteen toimivuutta", är ny, men den motsvarar motiveringarna för inkorporeringen av sydvästra Sibbo. Utvecklingen av området som en förutsättning för en överflyttning av ett område från en kommun till en annan omnämns även i 18 § i lagförslaget . Några gränser på 5 % av invånarna eller 10 % av landarealen finns inte längre kvar, men om ändringen inte är "obetydlig" krävs det att utvecklingen av området förutsätter en ändring i kommunindelningen. Dessutom får ändringen inte äventyra den berörda kommunens funktionsmöjligheter och förutsättningar att ordna service. Undantaget råkar exakt motvara motiveringarna till Sibbobeslutet. Några andra förutsättningar för en tvångsinkorporering av ett icke-obetydligt område ger lagförslaget inte. Jag återger här den aktuella paragrafen:

>>Kunnan osan siirtämisestä toiseen kuntaan voidaan päättää, jos minkään muutoksen kohteena olevan kunnan valtuusto ei vastusta muutosta.
Kunnan osan siirtämisestä toiseen kuntaan voidaan päättää valtuuston vastustuksesta huolimatta, jos 1) muutos on muutoksen kohteena olevan kunnan kannalta vähäinen; tai 2) 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun alueen kehittäminen edellyttää muutosta eikä muutos merkittävästi heikennä muutoksen kohteena olevan kunnan toimintakykyä ja edellytyksiä vastata palvelujen järjestämisestä tai rahoituksesta.<<

I dagens nummer av Tidningen Vartti (Itä-Helsinki) ingår en artikel med rubriken "Östersundomin busit jättävät vaihtopysäkille".


Fallet Sibbo

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar