Initiativ i brådskande ordning. Den 17 april 2009


Liksom jag i flera blogginlägg har noterat, kan kommunindelningslagarbetsgruppens förslag till ny kommunindelningslag ses som ett försök till retroaktiv legitimering av beslutet i fallet Sibbo. Lagförslaget är format och formulerat så att det stämmer mycket bättre överens med inkorporeringen av sydvästra Sibbo än vad den nu gällande lagen gör. På alla punkter har lagförslaget dock inte anpassats till de prejudikat som fallet Sibbo föranledde. Enligt lagförslaget skulle ett initiativ till ändring av kommunindelningen under inga omständigheter kunna göras på det sätt som Helsingfors gjorde i juni2006. Jag återger här 13 § i lagförslaget:

>>13 § Kunnan tai kunnan jäsenen esityksen sisältö
Yksittäisen kunnan ja kunnan jäsenen esityksessä kunnan osan siirtämisestä toiseen kuntaan on perusteltava kuntajaon muuttamisen tarve ja selvitettävä, miten 4 §:ssä säädetyt kuntajaon muuttamisen ja 18 §:n 2 momentissa säädetyt päätöksenteon edellytykset täyttyvät.
Kunnan esityksestä tulee ilmetä, miten asiaa on valmisteltu muiden muutoksen kohteena olevien kuntien kanssa. Esitykseen tulee liittää muiden kuntien valtuuston lausunto.
Esityksessä on tarpeellisella tarkkuudella ilmoitettava kyseessä olevat alueet.<<

Lagarbetsgruppen omnämner i sin promemoria inte fallet Sibbo i sina kommentarer till 13 §, men tankarna går osökt till Helsingfors initiativ och framställning från juni 2006. Jag citerar ur promemorian:

>>Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan uutta säännöstä, jonka mukaan kunnan tekemästä esityksestä kunnan osan siirtämiseksi tulisi ilmetä, miten asiaa on valmistelu muiden muutoksen kohteena olevien kuntien kanssa.
Esitykseen tulisi myös liittää muiden kuntien valtuustojen lausunnot asiasta. Säännöksen tarkoituksena on varmistaa, että kaikki muutoksen kohteena olevat kunnat tulevat tietoisiksi asiasta ja voivat lausua kantansa siitä ennen esityksen tekemistä ministeriölle. Yksittäinen kunta ei siten enää voisi ilman toisten kuntien kuulemista panna vireille kunnan osan siirtämistä toiseen kuntaan.<<

I promemorian och lagförslaget förefaller man försvara inrikesministeriets och statsrådets agerande, men ta avstånd från det sätt på vilket Helsingfors lade fram sitt förslag. Det är dock skäl att minnas att det var kommunminister Hannes Manninen och statsminister Matti Vanhanen som önskade att Helsingfors skulle ta beslutet om en framställning i brådskande ordning. Och Helsingfors hävdar fortfarande på sina specialsidor om inkorporeringen att "Inkorporeringen inleddes på initiativ av Helsingfors". (Se bilden ovan.)Fallet Sibbo

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar