Över 93 procent röstade nej. Den 25 februari 2007

"Sipoossa äänestetään rajan siirrosta" är rubriken på en artikel på Helsingin Sanomats webbplats. Folkomröstningen ser åtminstone ut att bli en medieframgång.

Samma dag som Pekka Myllyniemis kommunindelningsutredning offentliggjordes publicerade den gröna riksdagsgruppen ett pressmeddelande där man hävdar att "Helsingin ja Sipoon välinen raja-kiista olisi voitu välttää pääkaupunkiseudun seutuhallinnolla, jolle kuuluu päätösvalta maankäytöstä, asuntopolitiikasta ja joukkoliikenteestä koko työssäkäyntialueella." Ställningstagandet kan tolkas lite olika, vilket kanske även är avsikten, då de gröna inte kunde enas om ett ställningstagande till Myllyniemis rapport. Begreppet työssäkäyntialue eller pendelområde är diffust. Ungefär hälften av arbetskraften i Sibbo pendlar till huvudstadregionen, som består av Helsingfors, Vanda , Esbo och Grankulla. En lika stor andel av arbetskraften i Nurmijärvi och en lite större andel av arbetskraften i Kyrskslätt pendlar till huvudstadsregionen. I sitt pressmeddelande talar De gröna dock om en regionförvaltning i huvudstadsregionen, inte Helsingforsregionen.

De gröna torde vara eniga om att det beheövs en regionförvaltning i huvudstadsregionen, men de kan tänka sig så väl att fusionera städerna i huvudstadsregionen till en enda kommun som att införa en landskapsförvaltning där beslutsfattarna väljs genom direkta val. På socialdemokratiskt håll har man allmänt förespråkat kommunsammanslagningar så att kommunerna motsvarar "pedelområden". Samlingspartiet har tidigare varit emot kommunsammanslagningar i huvudstadsregionen, men i samband med service- och kommunstrukturreformen och planerna på att annektera sydvästra Sibbo har Samlingspartiet i Helsingfors talat för en sammangång av städerna i huvudstadregionen. Kanske beror Samlingspartiets och Jan Vapaavuoris kappvändning på att hotet om kommunsammanslagningar är ett fungerande maktmedel då det gäller att tvinga Esbo och Vanda till "samarbete". (Se Skrämseltaktik. Den 3 februari 2007.) Kanske beror kappvändningen på att man vill värja sig mot förslag på en ny förvaltningsnivå. Samlingspartiet har entydigt tagit avstånd från en landskapsförvaltning med direkta val för huvudstadsregionen. Varför skulle Helsingfors samlingspartistiska ledning frivilligt dela med sig av sin makt?

Helsingfors har ett ekonomiskt intresse av att ansluta sydvästra Sibbo till huvudstadsregionen, eftersom det i praktiken betyder att ansluta området till Helsingfors. För de övriga städerna i huvudstadsregionen är den föreslagna annekteringen av mindre betydelse, fastän Helsingfors har hävdat att en annektering av sydvästra Sibbo skulle gynna hela huvudstadsregionen. Helsingfors har argumenterat för att en utveckling av samhällstrukturen till sydvästra Sibbo förutsätter att området ansluts till huvudstadsregionen, men ur socialdemokratisk och speciellt grön synvinkel är det snarare tvärtom planerna på att bygga området som motiverar en andministrativ anslutning till huvudstadsregionen. Socialdemokraterna och de gröna vill dels förhindra att Helsingfors förlorar goda skattebetalare, dels genom den förväntade värdeökningen av marken i Sibbo finansiera socialpolitiska projekt i Helsingfors.

I sig har Sibbo åtminstone inte hittills varit ett problem för Helsingfors. Problemet har istället varit Esbo, samt i någon mån Kyrslätt och Nurmijärvi. Konkurrensen med Esbo har varit ett hinder för socialdemokraternas och de grönas socialpolitiska målsättningar. Socialdemokraterna och speciellt de gröna har sett den "osunda" konkurrensen mellan städerna som det stora problemet i huvudstadsregionen. Annekteringen av sydvästra Sibbo harvarit tänkt som ett sätt att rätta till balansen i samhällsstrukturen. Den egentliga obalansen handlar inte om befolkningstäthet, utan om socioekonomiska problem. Den östra delen av huvudstadregionen är i själva verket betydligt tätare befolkad än den västra, men i östra Helsingfors och östra Vanda bor de sämsta skattebetalarna. Socialdemokraterna och de gröna värnar inte om småhusbebyggelse i sig, men de är medvetna om att Helsingfors behöver småhusområden för att kunna konkurrera med Esbo. Helsingfors stadsfullmäktigeledamot, riksdagskandidat Kimmo Helistös blogginlägg och kolumn från den 7 respektive den 13 februari "Sipoo-liitos ei riitä" uttrycker väl att annekteringen varit ämnad att tillfälligt bota ett symptom som beror på huvudstadsregionens interna problem:

Sipoon länsiosien liittäminen saattaa auttaa hetkeksi pahimpaan pientalotonttipuutteeseen, mutta minä en jättäisi muita pääkaupunkiseudun ongelmia ns. PKS-yhteistyön näpertelyn kohteeksi. Niin kauan kun Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen eivät ole yhtä kaupunkia haaskautuu hyvinvointiamme järjettömän neljän kaupungin rakennelman ylläpitoon.

En ny regionförvaltning för huvudstadsregionen är kanske vad som skulle behövas även för att trygga Sibbos framtid. Småhusbebyggelse på Sandhamn och mera hyresbostäder i Esbo skulle vara en lösning på den socioekonomiska obalansen i huvudstadsregionen. Sibbos egna planer för sydvästra Sibbo torde motsvara centerministrarnas löften till trävaruindustrin och byggnadsbranschen, men de torde inte lösa Helsingfors och huvudstadsregionens problem. För att värja sig mot trycket från Helsingfors måste Sibbo även ta i beaktande Helsingfors verkliga motiv till en annektering och inte bara se till stadens officiella motiveringar, som varit ämnade att tilltala centerministrarna. Helsingforspolitikernas syn på stadsplanering är en helt annan än Centerns. Detta är någonting att tänka på, speciellt nu när det klarnar att det inte är den nuvarande regeringen som avgör Sibbofrågan. Förändringar i tidtabellen måste för Sibbos del även betyda förändringar i strategin.

I en insändare i gårdagens Hufvudstadsblad ifrågasätter stadsstyrelseledamot Harry Bogomoloff (saml) Svenska folkpartiets inflytande i Helsingfors. Han förundrar sig även över att Sfp i Helsingfors motsatt sig en annnektering:

Vi helsingforsare har också svårt att förstå varför sfp i Helsingfors (i samarbete med kommunisten Hakanen) ställer sig mot förslaget till annektering av i huvudsak helsingforsisk mark i Sibbo. Språkpolitik duger inte som förklaring eftersom det ändå bara är en tidsfråga när sfp tappar makten även i Sibbo. Med sitt agerande har sfp klart ställt sig i offside, både kommunalt och på riksplanet. Man kunde tro att just ett litet parti är i behov av samarbete, inte konfrontation. Att man vill jobba mot sin egen stads absoluta fördel och nytta är svårt att förstå.

Man undrar vilket inflytande Bogo själv har i Samlingspartiet i Helsingfors, då Bogos egna partikamrater tycks ha svårt att förstå att Sfp i Sibbofrågan inte bedriver språkpolitik. Själv har jag lite svårt att förstå vad Bogomoloff tror att han vinner på att använda sig av osakliga formuletringar så som "i samarbete med kommunisten Hakanen". För övrigt undrar jag om Bogomoloffs nya partikamrat Michael Sandbacka i egenskap av medlem i stadsplaneringsnämnden helhjärtat verkat för "stadens absoluta fördel och nytta" i den aktuella frågan. Annkteringen av sydvästra Sibbo är åtminstone inget borgerligt projekt.

19:30
Även MTV3 Seitsemän uutiset har uppmärksammat folkomröstningen i Sibbo. Se videoklipp.

20:05
Enligt TV-nytt har 93 % av de som förhandsröstat röstat på alternativet "nej".

21:00
I Yles finska TV-nyheters inslag av folkomröstningen gjorde man som slutkläm en beklaglig och något orättvis vinkling av Sibbofrågan. Mot Sibbos glesa Impivaara-alternativ ställde man åtminstone indirekt ett mera miljövänligt alternativ med tät bebyggelse. Denna vinkling framgår inte ur artikeln på Yles webbplats "Sipoolaiset vastustavat alueluovutusta". Se ett videoklipp av inslaget, som följdes av ett inslag om amerikansk stadsplanering.

Enligt HS var röstningsprocenten 65,5. 93,2 % röstade nej. Enligt Yle röstade 5,1 % ja till Myllyniemis förslag. 1,4 % röstade blankt och 0,3 % av rösterna förkastades.

Helsingin Sanomat har även publicerat en artikel rubriken "Jippii, sanoi kunnanhallituksen puheenjohtaja".

Borgåbladet, som inte utkommer på måndagar, har undantagsvis publicerat en artikel tidningens webbplats på söndag kväll. Rubriken är "Sibboborna sade nej till annektering". En artikel på Hbl:s webbplats har rubriken "93 procent säger nej till annektering".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar