Ställningstaganden på Yles valmaskin. Den 1 februari 2007

"Biskopen kritiserar Myllyniemirapporten" är rubriken på en notis på Yle Intenet /Östnyland! Lyssna ljudklipp av Intervjun med Gustav Björkstrand. Jag citerar Yle Internet:

Biskop Gustav Björkstrand förundrar sig över att utredningsmannen Pekka Myllyniemi inte har beaktat församlingsstrukturen i sin utredning av gränsjusteringen mellan Helsingfors och Sibbo.

Yle har idag öppnat sin valmaskin. Ett av påståendena som riksdagskandidaterna tar ställning till lyder "Helsingfors bör utvidgas österut till Sibbo. Huvudstaden behöver nya områden för bostadsproduktion." Av de 256 kandidater i Nylandsvalkräts som idag före 18:00 besvarat frågorna är 144 eller 56 % "helt av annan åsikt", 67 eller 26 % är "delvis av annan åsikt", 33 eller 13 % "delvis av samma åsikt" och 6 eller 2 % "helt av samma åsikt". Övriga 6 kandidater har kryssat för "vet ej". Helt eller delvis av annan åsikt är alltså 82 %, medan 15 % är helt eller delvis av samma åsikt. Matti Vanhanen (c) är "delvis av samma åsikt". Hans prioritering av frågan är mitt emellan "viktig" och "inte viktig". Vanhanen motivering lyder "Seudulla tarvitaan runsaasti lisää tonttimaata ja kaikki todelliset keinot tässä onnistumiseksi on voitava pitää käytössä. Asumisen hinta on noussut liian korkeaksi ja yhteiskunnan on vastattava tonttimaan riittävydestä."

Bland de kandidater som är helt av annan åsikt än att Helsingfors bör utvidgas österut till Sibbo noterar jag Jyrki Kasvi (grön), Heidi Hautala (grön), Terho Pursiainen (grön), Merikukka Forsius (grön), Arja Alho (sdp), Risto Kuisma (sdp), Marjo Matikainen-Kallström (saml) och Jouko Jääskeläinen (kd). Alla Sfp-kandidater är "helt av annan åsikt".

Endast delvis av annan åsikt är Maarit Feldt-Ranta (sdp), som ger motiveringen "Utvecklandet av huvudstadsregionen är viktigt, dock inte så att Helsingfors som större kunde ta sig rätten att diktera hur det sker. Samarbete är bästa metod för regionutveckling - gäller både för Sibbo och Helsingfors." Feldt-Ranta ger frågan medelhög prioritet. Med tanke på Feldt-Rantas position som partisekreterare i SDP väger dock hennes avvikande åsikt tungt jämfört med de flesta andra kandidateras åsikter i frågan. Delvis av annan åsikt är även Claes Andersson (vf), som ger följande motivering: "De metoder för tvångsinkorporering som använts är helt oacceptabla. Man bör sträva efter en lösning som tlllfredsställer både Sibbo och Helsingfors behov av tomtmark för att bygga bostäder (framför allt hyres-) till ett rimligt pris."

Delvis av annan åsikt är kanske mera överraskande Vandapolitikerna Kimmo Kiljunen (sdp) Timo Juurikkala (grön). Kiljunen, som är riksdagsledamot och som var stadsfullmäktigeordförande fram till årskiftet, ger följande motivering: "pääkaupunkiseudun yhteistyön tavoitteena oli kuntien välisten rajojen madaltaminen. aluevaihdoksia vaadittaessa rajojen merkitys on kasvanut ja se on tarpeettomasti tulehduttanut yhteistyöilmapiiriä." Juurikkalas motivering lyder "Ei se oikeutettua ole. Laajeneminen olisi itäsuunnalla ajankohtaista joskus vuoden 2020 jälkeen, kun nykyisten ratojen ja Länsimetron varret on rakennettu täyteen - jos silloin vielä on sellainen meininki, että edelleen lisää väkeä pakkautuu pk-seudulle!" Även kulturminister Tanja Saarela är delvis av annan åsikt. Hennes motivering lyder "Asia on edelleen auki. Periaatteellisesti kuntien välinen yhteistyö olisi parempi toimintatapa."

Bland de kandidater som kryssat för att de "vet ej" noterar jag justitieminister Leena Luhtanen och (sdp) och Eero Lankia (c). Luhtanen säger "en ota minkääänlaista kantaa itse kysymykseen". Lankias motivering Lyder: "En tiedä tarvitseeko pääkaupunki naapurien maata, omaakin on paljon rakentamatta. Helsingin seutu (ml. Sipoo) tarvitsee lisää väljää asuirakentamista." De två kandidater som tydligast är för en annektering av sydvästra Sibbo är Matti Viialainen (sdp) och Tapani Mäkinen (saml), som är ordförande för Nylands förbunds landskapsstyrelse.

Endast kandidater från Nylands och Helsingfors valkräts har tagit ställning till Helsingfors utvidgning. Yle redogjorde bl.a. på sina valsidor för motsvarande siffror för en vecka sedan, då 177 kandidater från Nyland och 115 kandidater från Helsingfors hade besvarat frågorna. Procentuellt sett har är siffrorna praktiskt taget oförändrade.

Av de 183 Helsingforskandidater som besvarat frågorna på Yles valmaskin svarar nu 49 eller 27 % att de är "helt av annan åsikt", 34 eller 19 % har svarat att de är "delvis av annan åsikt", 51 eller 28 % har svarat att de är "delvis av samma åsikt" och 43 eller 23 % är har svarat att de är "helt av samma åsikt", medan 3 inte vet eller inte tar ställning. Sammanlagt är alltså 45 % helt eller delvis av annan åsikt angående påståendet att Helsingfors bör utvidgas österut till Sibbo. Jacob Söderman hör till dem som är helt av annan åsikt. Delvis av annan åsikt är Merja Vanhanen (c), som ironiskt noterar att "Oikeutettua.... tuolla periaatteella seuraava laajenemissuunta voikin sitten olla mikä tahansa." Mari Kiviniemi (c) är delvis av samma åsikt. Social- och hälsovårdsminister Tuula Haatainen har överhuvudtaget inte kryssat för något alternativ på frågan om Helsingfors östutvidgning. Eero Heinäluoma har kryssat för alternativet "vet ej", men ger motiveringen "Valtioneuvoston jäsenenä en voi ottaa asiaan kantaa ennakkoon." Kanske någonting för centerministrarna att begrunda.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar