Principbeslut. Den 8 maj 2010


I dagens nummer av Borgåbladet finns en artikel med rubriken "nationalpark byggs på statens mark". Påståendet i rubriken torde basera sig på förslaget till Helsingfors stads utlåtande över Forststyrelsens utredning om Sibbo storskog. Förslaget har nu publicerats i föredragningslistan för Helsingfors stadsstyrelses möte i måndag. I förslaget till utlåtande kan man bl.a. läsa följande:


Kustannusten jakautumisesta voidaan todeta, että selkein tilanne on silloin, kun valtio huolehtii kansallispuiston kustannuksista ja kunnat puolestaan omista virkistys- ja retkeilyalueistaan.


Något klart ställningstagande för att nationalparken skulle begränsas till de områden som ägs av staten finns dock inte med i förslaget till utlåtande. Förslaget till stadsstyrelsens utlåtande skiljer sig här klart från Så väl stadsplaneringsnämndens som fastighetsnämndens utlåtande. Å andra sidan är förslaget till utlåtande mycket försiktigt. Helsingfors vill att ett principbeslut om ett grundande av en nationalpark tas innan nationalparkens utsträckning fastslås. Frågan är om det är möjligt. Om Sibbo storskog i enlighet med fastighetsnämndens utlåtande skulle delas upp i en nationalpark i norr och ett av städerna ägt rekreationsområde längre söderut, borde planeringen av Östersundom inte påverka nationalparkens utsträckning. I förslaget till stadsstyrelsens utlåtande heter det dock att gränserna för nationalparken bör anpassas efter den planerade delgeneralplanen för Östersundom. Jag citerar vidare ur förslaget till utlåtande:


Sipoonkorven kansallispuiston rajaukset on mahdollista suunnitella, Nuuksion kansallispuiston tapaan, varsinaisen kansallispuistosuunnittelun ja sitä tukevan yleiskaavatyön yhteydessä. Helsingin, Vantaan ja Sipoon yhteinen yleiskaava, nk Östersundomin osayleiskaava, on tarkoitus käynnistää vuoden 2010 aikana. ...

Valtion tulisi pyrkiä aikaan saamaan periaatepäätös sen perustamisesta niin, että kansallispuiston suunnittelu sen rajausten osalta olisi mahdollista yhteen sovittaa alkamassa olevan Östersundomin osayleiskaavoituksen kanssa. Kaupunginhallitus kannattaa myös eri osapuolista koostuvan valmistelutyöryhmän perustamista.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar