Vit fläck. Den 4 maj 2010


Stadsutvecklingssektionen i Kervo antog på sitt möte den 29 april Kervo stads utlåtande över Forststyrelsens utredning om Sibbo storskog. I sitt utlåtande konstaterar Kervo bl.a. följande:


Sipoonkorven alue sijoittuu pääosin maakuntakaavan mukaisille suojelu- ja virkistysalueille. Nykyiset valtion ja kuntien omistamat alueet ovat hajanaisia ja niiden väliin jää paljon yksityisomistuksessa olevia ja osin jopa asuttuja alueita. Maakuntakaavan ja suojelun tavoitteiden toteuttamiseksi tulisikin pyrkiä lunastamaan ainakin keskeiset ja aluetta yhtenäistävät metsäalueet valtiolle.

Kansallispuiston ulottaminen merenranta-alueille lisää kansallispuiston monimuotoisuutta, mutta johtaa sirpaleiseen kokonaisuuteen ja saattaa hämärtää kansallispuiston alueen hahmottamista. Kannattaa tutkia myös vaihtoehtoa, että pohjoisosan nykyiset suojelualueet ja niiden väliin jäävät virkistysalueet yhdistettäisiin yhtenäiseksi kansallispuistoksi ja eteläosan maakuntakaavojen mukaisista virkistysalueista muodostettaisiin retkeilyalue. Kerava ei kuitenkaan vastusta alueiden liittämistä kansallispuistoon, jos maat omistavat kunnat niin valtion kanssa sopivat.

Vid mötet gavs även ett moförslag, som röstades ned med rösterna 5 - 2. Säde Evilän anteckande följande avvikande åsikt till protokollet:


Sipoonkorven kansallispuiston tulee olla mahdollisimman laaja, Metsähallituksen V3 vaihtoehdon mukainen. Keravan kaupunki esittää lausunnossaan, että merenranta alueita ei liitettäsi Kansallispuistoon vaan niistä tehtäisiin virkistysalue. Alue on jo Natura aluetta. Sipoonkorven kävijämäärä ylittää monen kansallispuiston kävijämäärät, alueen merkitys kuntalaisille on siis merkittävä. Keravalaisia ja sipoolaisia kävijöistä on noin 10 % kokonaiskävijämäärästä. Sipoonkorven läheisyyteen suunnitellut asuinalueet lisäävät alueen käyttöä, paine alueen virkistyskäyttöön kasvaa. Alueen luonnonmukaisena säilyminen edellyttää sen liittämistä kansallispuistoon.


Till föredragninmgslistan hade bifogats en karta över en förening av Nylands och Östra Nylands landskapsplaner. Inkorporeringsområdet är här en vi fläck, eftersom Helsingfors så önskat och bostadsministern sett till att så är. Ingen vet vad som gäller för området, men Helsingfors torde försöka tolka lagen så att landdskapsplanen kan förbigås. Samtidigt saknar den del av Sibbo storskog som ligger innanför inkorporeringsområdet allt skydd.