Avgränsning av nationalparken. Den 2 maj 2010

Även ett flertal föreningar har gett utlåtanden över Forststyrelsens utredning om Sibbo storskog. Bl.a. har Landbon omakotiyhdistys ry och Puroniityn asukasyhdistys ry gett ett gemensamt utlåtande. Jag citerar ur utlåtandet:


Rajaus

Tuemme ehdotusta, jossa Sipoonkorven kansallispuisto perustetaan Metsähallituksen laajimman vaihtoehdon (VE3) pohjalle. Tämän lisäksi toivomme puistoon liitettäväksi Helsingin kaupungin Hältingträskin, Talosaaren ja Kasabergetin alueet sekä Mustavuoren lehdon Natura 2000-alue. ...

Suunnitellun kansallispuiston alueella on lisäksi tärkeätä turvata eri osien ekologisten käytävien, puskurivyöhykkeiden ja muiden luonto- ja virkistysalueiden säilyminen tulevassa maankäytössä.


Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry/ Helsingfors naturskyddsförening rf ger i sitt utlåtande "Lausunto Ympäristöministeriölle Metsähallituksen selvityksestä Sipoonkorven kansallispuiston perustamisedellytyksistä" ett liknande förslag till avgränsning:


Kansallispuistorajausta tulisi laajentaa Sipoonkorpi VE3 osalta niin että mukana on:
1) Koko Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet -Natura 2000 -alue (tärkeimmiltä osin myös yksityiset suojelualueet tulisi ottaa harkintaan liittää mukaan kansallispuistoon). Lisäksi rajausta tulisi laajentaa länsiosasta koskemaan nykyisiä virkistysalueita.
2) Kasabergetin kallioalueet
3) Mustavuoresta pohjoiseen, Porvoontien pohjoispuolella sijaitseva Helsingin kaupungin omistama alue
4) Talosaari ja Husön kartanoalue


Natur och miljö är i sitt utlåtande "Utlåtande om utredning om förutsättningarna för grundandet av Sibbo Storskogs nationalpark" på samma linje:


3. Nationalparkens avgränsning

Natur och Miljö anser, att nationalparken redan från början bör vara större är Forststyrelsens mest omfattande förslag (VE3). Norr om motorvägen E 75 bör alla områden, som ägs av staten eller kommunerna, höra till nationalparken. Således bör området kring Hältingträsk i sin helhet ingå i nationalparken. Området är redan nu ett mycket populärt utflyktsmål och det skulle kunna fungera som en viktig inkörsport för besökare till nationalparken och avlasta längre bort belägna områden med ännu större naturvärden.

Forststyrelsens utredning innehåller starka ekologiska argument för att grunda en nationalpark som knyter ihop Sibbo Storskog med de redan skyddade områdena söder om motorvägen. Nationalparken skulle bli en unik helhet, som sträcker sig från strandmiljöer till skoglig natur, en dimension som hittills saknas i nätverket av nationalparker. Natur och Miljö utgår ifrån att Naturaområdet Svarta backen - Labbacka inom kort kommer att övergå i statlig ägo och att det således kan integreras i nationalparken.

De fortfarande fungerande nord-sydliga grönkorridorerna mellan Sibbo storskog och Svarta backen - Labbacka respektive de till Natura 2000 –nätverket hörande fågelvattnen får inte brytas av kompakt bebyggelse. För att säkra den västliga grönkorridorens funktion anser Natur och Miljö att Kasabergets skyddade område bör ingå i nationalparken. Därtill bör även Helsingfors stads områden på Husö ingå i nationalparken.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar