Samarbetsavtalet mellan städerna i huvudstadsregionen. Den 6 november 2006

I en insändare i dagens Hufvudstadsblad skriver Bo Holmberg om sammankomsten som huvudstadsregionens kommuner höll i Finlandiahuset den 22 maj. Holmberg påpekar att endast Ulf Johansson och Pontus Molander motsatte sig att Sibboärendet togs med i behandlingen. Det kan noteras att Molander och speciellt Johansson har varit i konfliktr med Sfp:s grupp i Esbo fullmäktige. Johansson har rent av bildat en egen grupp, Vårt Esbo, så det verkar ha varit skralt med Sfp:s kritik vid sammankomsten i Finlandiahuset. I verkligheten torde även Sfp i Helsingfors ha motsatt sig att Sibboärendet inkluderades, men det är möjligt att det inte synns i protokollet. Enligt det i Finalndiahuset ingådda samarbetsavtalet mellan städerna i huvudstadsregionen heter det att

För att regionens samhällsstruktur ska harmoniera med en hållbar utveckling måste vi österut ha en enhetlig stadsstruktur som är kopplad till spårvägsförbindelserna. För att utvidga bosättningen går Helsingfors och Vanda in för områdesbyten i fråga om Nedre Dickursby och den s.k. Västerkullakilen. Sibbos västliga områden bör fogas till huvudstadsregionen.

Man kan fråga sig vilket intresse Esbo och Grankulla har av att Sibbos västliga områden "fogas till huvudstadsregionen", då andemeningen är att "Sibbos västliga områden" skall tvångsanslutas till Helsingfors. Månne det inte även här handlade om kohandel. Hur skulle Esbo och Helsingfors reagera om utredningsmannen Myllyniemi föreslår att sydvästra Sibbo istället ansluts till Vanda?
I Finlandiahuset kom man även överens om att Nylands och Östra Nylands landskapsförbund bör sammanslås och att Sibbo (i sin helhet) skall anslutas till Helsingforsregionen:

Indelningen i ekonomiska regioner bör ändras så att den motsvarar de 14 kommunernas samarbetsområde inom Helsingforsregionen. Det här betyder att Sibbo och Vichtis ansluts till Helsingforsregionen. Den därigenom uppkommande indelningen i ekonomiska regioner stödjer uppkomsten av en effektiv samhällsstruktur och ett samarbete som utgår från nätverk i Helsingforsregionen, likaså skapas en naturlig geografisk helhet.

Fastän Grankulla godkände samarbetsavtalet tycks man i Grani förhålla sig kritiskt till åtminstone en del av avtalet. På stadens webbplats kan man läsa följande:

Samtidigt som Grankulla stadsfullmäktige godkände samarbetsavtalet meddelade fullmäktige att man anser det viktigt att stadens tidigare ståndpunkter gällande sammanslagningsplanerna för Nylands och Östra Nylands förbund, tvångsanslutningen av Sibbos västra delar och förverkligandet av närhetsprincipen inom den svenskspråkiga servicen skall beaktas i det kommande beredningsarbetet. Grankulla har tidigare detta år framfört att ovannämnda förbund inte skall sammanslås utan att deras samarbete skall intensifieras och utvecklas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar