Ympäristökeskuksen kirje. Den 5 juli 2011Som bilaga till föredragningslistan för Helsingfors miljönämnds senaste möte ingår miljöcentralens utlåtande över utkastet till gemensam generalplan, "Ympäristökeskuksen kirje 6.6.2011 Östersundom-toimikunnalle". Jag återger här valda bitar ur utlåtandet:


Puolet rantaviivasta on Natura-aluetta ja rakennettavaksi suunniteltu alue on suurelta osin myös tulvariskialuetta, mikä edellyttää huolellista arviointia rakentamisen edellytyksistä ja rajauksista alueella. ...

Kaavaluonnoksessa on merkitty vesialueeksi laajalti nykyistä ruoikkoa, osittain myös varsin kuivuneita osia. Näin mittava auki ruoppaaminen ei ole ekologisesti eikä taloudellisesti mielekästä eikä myöskään mahdollista ilman Natura-alueen heikentämisestä aiheutuvaa kompensaatiovelvoitetta. ...

Kaavaluonnoksen selostuksessa viitataan hyvin yleisellä tasolla vuonna 2009 tehtyyn rakennemallitarkasteluun, jossa alueelle laadittiin erilaisia kaupunkirakennevaihtoehtoja sekä metroon että pikaraitiotiehen perustuen. Vaihtoehtojen vaikutuksia ja vertailua ei ole kuitenkaan esitetty selostuksessa.

Yleiskaavaluonnoksen pohjaksi on valittu ”Rannikko 1” -vaihtoehto rakentamisen määrän ja laadun parhaan joustavuuden perusteella. Tämä vertailuperuste on riittämätön, koska kaavaluonnoksessa rakentaminen painottuu jo alustavastikin arvioituna siten, että vaikutukset Natura-alueille ovat merkittäviä ja tulvariskit suuria. Tästä aiheutuvat ekologiset, rakentamistekniset ja taloudelliset ongelmat vaatisivat vankat perustelut juuri tämän rakennemallin valitsemiselle, kun tarkastelussa on ollut myös muita vaihtoehtoja. Yleispiirteistä kaupunkirakennemallitarkastelua ja arviointia sekä vaihtoehtojen vertailua tuleekin jatkosuunnittelussa tarkentaa. ...

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaan YVA-menettelyä ei sovelleta, jos hankkeen vaikutukset on selvitetty muun lain mukaisessa menettelyssä YVA-laissa edellytetyllä tavalla ja selvityksistä on kuultu kaikkia niitä, joiden elinoloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa. Tämä tarkoittaa, että kaavaselostuksessa on kerrottava metro- ja pikaraitiotievaihtoehtojen ja niihin liittyvän maankäytön ympäristövaikutuksista sekä siitä, millä perusteilla on päädytty valitsemaan metro ja tietty linjaus. Se, riittävätkö yleiskaavaan liittyvät selvitykset ja vuorovaikutus korvaamaan YVA-menettelyn, tulee selvittää pikaisesti. ...

Tulvariskialueet ja tulvariskien hallinnan suunnittelu sekä Natura-alueet ja uuden rakentamisen sijoittaminen liittyvät kiinteästi toisiinsa. Rakentaminen Natura-alueiden läheisyyteen tulvariskialueille edellyttäisi laajoja täyttöjä ranta-alueilla. Natura-arviointiin kuuluvan vaikutustarkastelun pohjaksi onkin tarpeen laatia karttayhdistelmä, jossa Natura-alueet, tulvariskialueet ja suunnitellut vaihtoehtoiset rakentamisalueet täyttö- ja esirakentamistarpeineen on sijoitettu päällekkäin. ...

Yleiskaavaluonnoksessa esitetään uusia siltayhteyksiä Porvarinlahden poikki ja Talosaaresta Granöhön. Myös näiden hankkeiden yhteisvaikutukset tulee huomioida Natura-arvioinnissa. ...

Jos Natura-alueella on luontodirektiivin liitteessä I tarkoitettu ensisijaisesti suojeltava luontotyyppi tai liitteessä II tarkoitettu ensisijaisesti suojeltava laji, on valtioneuvoston poikkeusluvan edellytyksenä, että ihmisen terveyteen, yleiseen turvallisuuteen tai ympäristöön muualla koituviin erittäin merkittäviin suotuisiin vaikutuksiin liittyvä syy taikka muu erittäin tärkeä yleisen edun kannalta pakottava syy vaatii luvan myöntämistä tai suunnitelman hyväksymistä tai vahvistamista. Tällöin on myös hankittava komission lausunto.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar