Diskussion i riksdagen. Den 15 juni 2008

I gårdagens blogginlägg "De riksomfattande målen för områdesanvändningen. Den 14 juni 2008" skrev jag om betydelsen av de riksomfattande målen för områdesanvändningen för högsta förvaltningsdomstolens Sibbobeslut. Jag nämnde att nya riksomfattande mål är under beredning och att förslaget till mål diskuterats i riksdagen den 14 maj. Jag skall återger en förkortad version av diskussionen.

Rakel Hiltunen ... Haluan vielä korostaa sitä, että näillä valtakunnallisilla alueidenkäyttötavoitteilla on konkreettista merkitystä. Sen osoitti valtioneuvoston Sipoo-päätös, jossa valtioneuvosto tukeutui valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin.
...
Helsingin seutua koskevat erityistavoitteet ovat perusteltuja, koska seudulla asuu miltei neljännes koko Suomen väestöstä ja väkiluku kasvaa ja erityisesti Helsingin seudun kehyskunnissa esimerkkinä Nurmijärvi, yhdyskuntarakenne on hajautunut ja merkittävä osa asunnoista rakennetaan kaava-alueiden ulkopuolelle.
...
Arvoisa puhemies! Kun valiokunta on todennut, että myös riittävät virkistyskäyttö- ja luonnonsuojelualueet turvataan täällä Pääkaupunkiseudulla, niin henkilökohtaisena toivomuksena Pääkaupunkiseutua koskien haluan tulkita sen myönteiseksi näkemykseksi Sipoonkorven kansallispuistohankkeesta.

Jan Vapaavuori ... Jälkivalvonnasta luovuttiin, siirryttiin ennakko-ohjaukseen. Lähtökohta on se, että valtiovallan tahto ilmaistaan tätä kautta maakuntaliitoille ja kunnille, jotka sitten käytännössä tekevät ratkaisut ja kantavat niistä vastuun. Mutta kyllä niillä on myös oikeudellista sitovuutta, kuten esimerkiksi korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä Sipoo-ratkaisussa.
Kun ed. Tiusanen kiinnitti huomiota näihin kauppakeskuksiin, niin sekä Pirkanmaan että Itä-Uudenmaan maakuntakaavasta poistettiin tällaisia kauppakeskuksia, ja korkein hallinto-oikeus päätöksissään, joissa se piti voimassa ympäristöministeriön päätöksen, kiinnitti huomiota myös valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin.

Martti Korhonen ... Kun Pääkaupunkiseudusta käydään tätä keskustelua, niin otan esimerkiksi Pääkaupunkiseudulta uusia suunnitelmia: isojen asuinalueiden Hista, Suurpelto, Sipoon alue. Itse asiassa 50 000-60 000 asukkaan yhteisöjä, joihin ei ole raideliikennettä muutoin kuin varauksissa.

Tanja Karpela Arvoisa herra puhemies! Täällä on nyt esitetty tulkintoja ministereiden puheenvuoroista. Itse näen, että pääministerin blogiteksti oli omiaan osoittamaan sen, kuinka monimuotoisesti näitä hankkeita pitää arvioida - niiden etuja ja haittoja. Mutta kun täällä on tulkittu ministereiden puheenvuoroja, niin kysyisin ministeri Vapaavuorelta: tulkitsinko minä teidän puheenvuoronne oikein, että annoitte tuon rohkaisevan sananne Sipoon kansallispuiston perustamiseksi?

Jan Vapaavuori Arvoisa puhemies! Toisin kuin ehkä muut, pyrin pitäytymään siihen, että tulkitsen vain omia puheitani. Mielestäni en ottanut kantaa tähän Sipoon kansallispuistoon. Mutta jos semmoinen kanta halutaan, niin kannatan sitä lämpimästi.
...
Mutta kiinnitän huomiota siihen, että meillä on kaksi ennakkopäätöstä Itä-Uudenmaan maakuntakaavasta ja Pirkanmaan maakuntakaavasta, joissa oli kysymys vielä lähempänä isompia keskuksia olevista hankkeista ja pienemmistä hankkeista, joissa molemmissa ne ovat ministeriössä jätetty vahvistamatta, ja sen jälkeen KHO on tämän linjan vahvistanut.

Paula Lehtomäki ... Sitten täällä tuli aikaisemmin pari kommenttia liittyen Sipoonkorpeen. Me yhteistyössä sidosryhmien kanssa teemme työtä ympäristöministeriössä sen eteen, että nämä arvokkaat luontoarvot voidaan suojella, että saadaan sitä suojelualuetta siellä lisää, mutta vielä tältä seisomalta en kansallispuistoa uskalla sinne luvata.

Pertti Salolainen Herra puhemies! Minä puhun kuitenkin tästä Sipoonkorven kansallispuistosta. Ihmettelen sitä, miksi aina, kun kysytään ympäristöministeriöstä kantaa Sipoonkorven kansallispuistosta, sieltä tulee näitä varauksia vastaan, että ei oikein luvata sitä taikka tätä. Nyt täällä eduskunnassa vallitsee kuitenkin erittäin laaja yksimielisyys siitä, että Sipoonkorven kansallispuisto on perustettava. Samalla tavalla kuin Nuuksion kansallispuisto perustettiin läntiseksi nyt tarvitaan itäinen kansallispuisto. Nyt ympäristöministeriössä pitäisi vähitellen uskoa, että tämä on eduskunnan laaja tahto ja tätä pitää lähteä toteuttamaan. Jos tähän on jotain esteitä, nyt olisi hyvä kuulla ne.

Paula Lehtomäki ... Ed. Salolaiselle Sipoonkorvesta: Meidän täytyy tietysti ensinnäkin huolella valmistella, meidän täytyy saada siihen riittävät alueet, ja sitten, jotta kansallispuiston status voidaan jollekin alueelle antaa, vaaditaan aika paljon resursseja, koska siellä pitää olla sitten myöskin tätä tiettyä infrastruktuuria ohjaamaan esimerkiksi kasvavia virkistyjiä. Siinäkin tulkoon jälleen kerran todetuksi, että niin täällä etelässä kuin tuolla pohjoisessa kansallispuiston tarkoitus on myös virkistyskäyttö ja se on meillä aina mielessämme, kun vanhoja kansallispuistoja ylläpidetään ja uusia perustetaan.

Paavo Arhinmäki ... Minusta on äärimmäisen tärkeää, että nyt lähdetään torjumaan Nurmijärvi-ilmiötä, sitä, että meillä hajoaa yhdyskuntarakenne niin, että palveluihin ja työpaikkoihin pitää hakeutua yksityisautoilla, perheiden kahdella yksityisautolla. Muistan, kun pääministeri Matti Vanhanen aloitti ensimmäisen virkakautensa. Hän nimenomaan kehui Nurmijärveä hyvänä ratkaisuna. Vähän nyt Vihti-puheiden jälkeen vaikuttaa siltä, että hän on palannut sinne lähtöpisteeseen ja uudestaan ihastunut Nurmijärvi-ilmiöön. Kyllä annan tukeni ympäristövaliokunnalle ja ministeri Vapaavuorelle siinä, että pyritään nimenomaan hyvien raideliikenneyhteyksien, joukkoliikenneyhteyksien ääreen, palvelut, asuminen, tiivistäminen.
Täällä ed. Kaikkonen kysyi, eikö Malmin lentokenttä ole nimenomaan hyvää, tiivistä palvelua. Vaihtoehto on Malmin lentokentälle vähintään 10 000 ihmiselle asunnot joukkoliikenneyhteyksien, raideliikenneyhteyksien ja erittäin hyvien palveluiden vieressä.

Leena Harkimo ... Arvoisa puhemies! Helsingin seudun erityistavoitteissa mainitaan myös, että ylikunnalliseen virkistyskäyttöön soveltuvat, riittävän laajat ja vetovoimaiset alueet sekä niitä yhdistävän viheralueverkoston jatkuvuus on turvattava. Nyt jo useasti esillä ollut Sipoonkorpi on yksi Pääkaupunkiseudun merkittävimmistä pirstoutumattomista metsäalueista. Alue on myös valtakunnallisesti merkittävä. Helsingin levittäytyminen Sipoonkorven tuntumaan kasvattaa alueen virkistyskäyttöä ja on niin ikään kiistatta mahdollinen uhka myös alueen luontoarvoille. Parhaiten Sipoonkorpi suojattaisiin nimenomaan tekemällä siitä kansallispuisto tai sitten vähintäänkin merkitsemällä alueelle tarkat ulkoilureitit ja taukoalueet. Ministeri Lehtomäki, olen iloinen, olin tulkitsevinani teidän puhettanne niin, että tämä olisi hyvinkin mahdollista.

Rakel Hiltunen Arvoisa puhemies! Olipa hyvä kuulla tämä ed. Harkimon lämmin puhe Sipoonkorven kansallispuiston puolesta. Kun helsinkiläisenä sitä katson, niin kyllähän Helsingissä sitä kovasti toivomme ja toivomme tietenkin, että sitten valtion kanssa maanvaihdot olisivat sellaisia, että saisimme asuntorakentamiseen kelvollista maata vastineeksi.

Paula Lehtomäki ... Mitä tulee Sipoonkorpeen, niin tämä tilanne on sillä tavalla nyt akuutti, että Helsingin rakentamispaineet kohdistuvat todellakin näitten luontoarvojen kannalta merkittävien alueiden lähelle. Sen takia meidän pitää nyt hyvin aktiivisesti ja kovalla intensiteetillä käydä tätä yhteydenpitoa, jotta ne luontoarvot voidaan suojella, ja toki suojelun muoto, niin kuin ed. Harkimokin toi esille, voi olla muukin kuin kansallispuisto.

Merja Kuusisto ... Kannatan lämpimästi tätä Sipoonkorven asiaa, että saataisiin myös tänne Uudellemaalle vielä toinen kansallispuisto.
Ja tukee vielä sitten ... Tässä alueidenkäytössä edistetään hiljaisten alueiden säilymistä, ja pidän sitäkin erittäin tärkeänä, että myös täällä Uudellamaalla on näitä hiljaisia alueita. Tiedetään kumminkin, että melu aiheuttaa stressiä, verenpaineen nousua, rauhattomuutta ym. Eli me tarvitsemme, työssä käyvät ihmiset ja kaikki, tämmöisen hiljaisen alueen, missä me voimme käydä rauhoittumassa ja kerätä voimia.

Tanja Karpela Arvoisa herra puhemies! On totta, että ympäristövaliokunnassa olemme huolella katsoneet tuota määrärahan puutetta, mitä tulee kansallispuistojen perustamiseen. Tuo Sipoonkorven kansallispuiston perustaminen olisi erityisen tärkeää jo siksikin, että Nuuksion kansallispuisto näyttää jo huolestuttavia kulumisen merkkejä. Tuo käyttöaste on hyvin korkea, mikä on sinällänsä positiivinen asia, mutta Nuuksion kansallispuisto ei pysty kantamaan niin suurta kävijämäärää, ja siksikin Uudellemaalle olisi erityisen painava syy tuo Sipoonkorven kansallispuisto perustaa.
Kysyisinkin ministeri Lehtomäeltä, koska ymmärsin puheenvuorostanne, että sinänsä myönteisesti tähän hankkeeseen suhtaudutte, mutta huolenne liittyy erityisesti tähän määrärahan määrään, onko kenties tulevassa budjettineuvottelussa tulossa tämän tyyppisiä tavoitteita, joilla nämä asiat voitaisiin sitten korjata.

Outi Mäkelä Arvoisa puhemies! Ed. Karpelan esiin nostama näkemys on erittäin hyvä, ja kansallispuistojen kehittämisessä olen ed. Miedon kanssa samaa mieltä. Turha kiihkoilu ei kehitä mitään, vaan realiteetit on tunnettava ja tunnustettava. Myös tämän Nurmijärvi-ilmiön osalta mielestäni on syytä tähän.

Christina Gestrin Ärade talman! Miljöutskottet har konstaterat att en fjärdedel av finländarna bor i Helsingforsregionen och att det är naturligt att särskilda målsättningar fokuseras på den här regionen.
Men ett problem, som vi redan har hört om här och som har diskuterats mycket, är att det fortfarande sker en splittring här och många stora planer som ytterligare stärker den här splittringen pågår. Bland annat kan man säga att det att västra Sibbo ska byggas ut kommer också att innebära en splittring, i synnerhet som det inte finns några planer på att dra någon metro ännu på länge. Den ingår inte heller i rambudgeten fram till 2012 och det är naturligtvis ett stort problem.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar