Flygfält till sydvästra Sibbo. Den 18 juni 2008


Jag har i flera blogginlägg noterat att Matti Vanhanen förväntat sig att en inkorporering av sydvästra Sibbo skulle rädda flygplatsen i Malm. I sitt berömda tal vid bostadsmässan i Esbo den 14 juli 2006 sade Vanhanen att "Toivon ... vakavasti, että Helsingin kaupunki harkitsisi uudestaan Malmin kentän kohtaloa ja keskittäisi voimansa huomattavasti edullisempaa asuntokantaa tuottaviin Sipoon alueisiin." Vanhanens förhoppningar visade sig vara fåfänga. Helsingfors planerar, trots annekteringsbeslutetet, fortfarande att flytta flygverksamheten från Malm. Att bygga i Malm är inte nödvändigtvis förmånligt, fastän det redan finns en färdig järnvägsförbindelse, men att bygga i sydvästra Sibbo är garanterat inte "huomattavasti edullisempaa". När Vanhanen för ett år sedan hävdade att Helsingfors äger "nästan tusen hektar färdig tomtmark" i sydvästra Sibbo avslöjade han att han hade en helt felaktig bild av området. Vanhanens uppfattning motsvarade dock den felaktiga bild av ett Eldorado med gator av guld eller ett Underland, där möjligheterna inte begränsas av logikens lagar, som medierna och lokalpolitiker i Helsingfors okritiskt förmedlade.

Tyvärr har inte heller Sibbo kommun gjort allt för mycket för att ifrågasätta den de orealistiska förväntningarna på sydvästra Sibbo, vilket en insändarskribent påpekar i senaste numret av Sipoon Sanomat. I anmärkningarna mot utredningsmannens förslag upplystes inrikesministeriet visserligen bl.a. av Finlands naturskyddsförbund om terräng med skarpa drag, stränder som till största delen är våtmark, Naturaområden, kulturhistoriskt värdefulla miljöer och grundvattenområden. I sin beredning av statsrådets Sibbobeslut har regeringsråd Arto Sulonen dock negligerat denna information, fastän HFD i sitt beslut säger att "beredningsmaterialet till statsrådets beslut har kompletterats med anmärkningar och utlåtanden om unindelningsutredarens framställning".

Helsingfors har låtit förstå att staden planerar låg men tät småhusbebyggelse av modell parkstad invid en metrolinje huvudsakligen invid stranden. Småhusområde invid metron är även vad utredningsmannen förutsätter i sin framställning. Dess värre förutsätter en tätbebyggd parkstad mycket höga hus. Stränderna i sydvästra Sibbo är huvudsakligen otillgängliga och hör dessutom till ett nätverk av naturskyddsområden. Åkrarna som Helsingfors vill bygga ligger till största delen innanför översvämningsområden, vilket betyder att marken förutom att den måste pålas även måste höjas med ett par meter. Speciellt förmånligtblir det inte att bygga. Först samma dag som HFD officiellt tog sitt Sibbobeslut medgav Helsingfors stad på sina specialsidor om inkorporeringen vissa "utmaningar". Jag citerar:

Terrängen har skarpa drag och det mesta av stränderna utgör våtmark som är svår att gestalta. Där finns Naturaområde, kulturhistoriskt värdefulla miljöer och grundvattenområden. Detta gör planläggningen och byggandet till en utmaning.

Trots att man från Helsingfors sida börjat medge att det finns vissa utmaningar i att förverkliga det omöjliga, hade en del stadsfullmäktigen ännu efter högsta förvaltningsdomstolens beslut kvar sin barnatro på under och gator av guld i sydvästra Sibbo. En månad efter HFD:s beslut diskuterade stadsfullmäktige i Helsingfors "Helsingin kansainvälisen toiminnan strategia". Jag citerar ur fullmäktigeledamot Pekka Reininkainens (kd) anförande:

Helsingin kannattaisikin ehdottomasti harkita uuden lentokentän rakentamista käyttöömme pian tulevalla uudelle maa-alueelle, joka siirtyy meille Sipoolta. Näin saisimme aivan uuden kentän, joka olisi erityisesti pääkaupunkiseudulle suuntautuvaa liikennettä varten ja voisimme vetää saman tien Itämetro-yhteyden tälle kentälle.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar