Domstol väntar. Den 24 oktober 2008I dagens Hufvudstadsblad ingår en artikel med rubriken "Helsingfors dementerar rykten om tvångsinlösen". Jag återger valda bitar:

>>Planeringen av de nya områden, som Helsingfors stad har annekterat i västra Sibbo och sydöstra Vanda går inte som på räls. Det är snart ett och ett halvt år sedan statsrådet godkände annekteringen som verkställs vid årsskiftet. Ändå har Helsingfors ännu inte lagt fram några som helst planer för områdena som omfattar nästan 22 kvadratkilometer.

De tvåtusen invånarna, som blir helsingforsare från 2009, har inte heller hörts i planeringsärenden som angår dem. Formellt har Helsingfors stad i det här skedet ingen behörighet till det. Men veterligen har stadsplanerarna haft kontakt med enskilda personer för att dryfta gemensamma angelägenheter. ...

– Men i själva verket finns i dag inte särskilt mycket att säga, säger Rajajärvi och fortsätter:
– Vi har i princip startat från början. Det är inget obetydligt projekt, och handlar om att bygga bostadsområden för ungefär 30 000 människor och arbetsplatsområden för 10 000. Och så ska man granska alternativen för den nya metron. Eller en lättare variant i form av snabbspårväg. Möjligen blir det en kombination av båda. ...

– Vi utgår från att det allra mesta blir småhus. Och mycket byggs för att komplettera områden som Landbo och Björnsö, säger Rajajärvi, men medger samtidigt att gränsen vid Sibbo storskog kommer att justeras.<<

Banfönförvaltningscentralen publicerade igår utredningen utredningen "Helsinki–Pietari-rautatie-yhteyden kehittäminen". Heli-banan verkar inte speciellt aktuell, men östra Nylands förbund uppmanas för framtida behov reservera en förbindelse från Helsingfors österut via Borgå. Bilden ovan är ur rapporten. Den planerade (?) Sibbometron förefaller åtminstone i någon mån ha påverkat bedömningarna. Jag citerar ur det svenska sammandraget:

>>Dragningen av genbanlinjerna i östlig riktning via flygplatsen försvagar möjligheterna att utveckla regionaltrafiken i Borgå riktning betydligt. Detta beror på att största delen av markanvändningen i Helsingfors-Borgåregionen bygger på E18-trafikkorridoren. Å andra sidan erbjuder en eventuell fortsättning av Helsingfors-metron till öst och Sibbo en ersättande spårtrafikförbindelse för markanvändningen mellan Helsingfors och Borgå. ...

Höga kostnader och en besvärlig miljö i Mosabacka talar för en anslutning till flygstationen, men anslutningsförbindelsen försämrar å andra sidan samtidigt förutsättningarna för att anordna tätortstrafik till Borgå. En eventuell förlängning av Helsingforsmetron österut påverkar också behovet av tätortstrafik. En täckande utredning behövs om områdets markanvändning och om trafiksystemets utvecklingsalternativ. Generalplanen för Sibbo, som för närvarande utarbetas, skall beaktas i utredningen, likaså användningen av områdena som överförs till Helsingfors, samt planerna för en eventuell förlängning av metron.<<

Den "lättare varianten", alltså snabbspårväg istället för metro, har man inte hunnit ta i beaktande i utredningen. I själva rapporten spökar även reserveringen för kollektivtrafikförbindelsern i förslaget till generalplan för Sibbo. Jag citerar:

>>Radan linjaaminen lentoaseman kautta heikentää oleellisesti Helsinki– Porvoo-välin taajamaliikenteen toteutusedellytyksiä ja kysyntää.
Maankäytön kannalta asia liittyy Helsingin kaupungin suunnitelmiin jatkaa metroa Itäsalmeen ja Sipoon yleiskaavaehdotuksessa esitettyyn varautumiseen metron jatkamisesta Hitån alueelle. Helsinki–Porvoo-välin taajamaliikenteen ja mahdollisen metrolinjan jatko alueelle edellyttävät tarkempaa liikennejärjestelmätason suunnittelua alueen maankäyttösuunnitelmien tarkennuttua sekä Helsingille siirtyvällä että Sipoon eteläosan alueilla.<<

Borgåbladet har på kvällen publicerat en nyhet med rubriken "Domstol väntar i Sibbofrågan". Jag återger härde första raderna ur texten, som torde ingå i morgondagens tidening:

>>Helsingfors stadsdirektör Jussi Pajunen tror inte längre på en kompromiss i fråga om ersättningarna för de Sibboområden som staden tar vid årsskiftet.
– Vi är för långt ifrån varandra. Det kommer nog inte att gå att nå en kompromiss, säger Pajunen i dagens Bbl.<<


Fallet Sibbo

Google+ Followers