4 §. Den 25 november 2009


Enligt förslaget till ny kommunindelningslag är "strävan med en särskild kommunindelningsutredning ... att kommunen ska bestå av ett enda område", men ett sammanhänande område är inte längre ett krav vid kommunsammanslagningar. På Wikipedia finns det en sida med titel "Kuntaliitokset Suomessa ilman yhteistä rajaa". Exemplena på kommunsammanslagninmgar utan gemensam gräns är här endast tre till antalet: Anslutningen av Hattula till Tavastehus, anslutningen av Savonranta till Nyslott och anslutningen av en del av Sibbo till Helsingfors. Samtliga tre ändringar i kommunindelningen förverkligades den 1 januari 2009.Mellan sammanslagningen i Tavastehusregionen och fallet Sibbo har det dragits paralleller, men sammanslagningen mellan Savonranta och Nyslott har fått mindre publicitet. Den sistnämnda kommunsammanslagningen är dock högst spektakulär vad det geografiska området beträffar. Se kartan över det nya Nyslott nedan!För att det nya Nyslott skulle utgöra ett sammanhängande område anslöts även ett område från Enonkoski till staden. I motiveringarna till statsrådets beslut att inkorporera en del av Enonkoski heter det att syftet är "ainoastaan täyttää kuntajakolain vaatimus yhteisestä rajasta ja liitoksen myötä muodustavan kunnan alueellista eheydestä". Kravet på en gemensam gräns finns emellertid inte direkt inskriven i nuvarande kommunindelningslag, utan utgör endast en allmänn tolkning av kravet på ett "sammanhängande område". I fallet Sibbo tolkades lagen så att det krävdes en gemensam landgräns, varför det inte räckte med att Sibbo och Helsingfors från förut hade en gemensam havsgräns. Inkorporeringen av en del av Vanda motiverades uttryckligen av detta krav. Den långa, smala korridoren som sammanbinder Savonranta med Nyslott utgörs dock till stor del av vattenområden. Något sammanhängande landområde bildar inte det nya Nyslott.Google+ Followers