Utlåtande av grundlagsutskottet. Den 27 november 2009Förslaget till ny kommunindelningslag behandlades i onsdags av riksdagens grundlagsutskott. Grundlagsutskottet har som sakkunniga hört bl.a. Arto Sulonen, Heikki Harjula och Olli Mäenpää, som jag omnämn i bl.a. inläggen "Snäva kretsar. Den 10 februari 2008" och "Förvaltning och rättskipning. Den 1 november 2008". Grundlagsutskottet kommer föga överraskande till slutsatsen att lagen kan stiftas i normal ordning. Lite intressant är det ändå hur man lyfter fram de språkliga rättigheterna samt kommunindelningsutredarens sakkunskap. Jag citerar ur utskottets ställningstagande:

Kielelliset oikeudet

Perustuslakivaliokunta on perustuslakiesityksen johdosta antamassaan mietinnössä pitänyt perustuslain 122 §:n 2 momentin kannalta tärkeänä sen huomioon ottamista, että kuntajaon muutokset eivät johda kuntien kielellisen aseman muuttumiseen eivätkä myöskään huononna kieliryhmien mahdollisuuksia tulla toimeen omalla kielellään (PeVM 10/1998 vp , s. 35, ks. myös PeVL 37/2006 vp , s. 7/II). Valiokunta korostaa tämän - samoin kuin muiden perustuslain 122 §:stä ja 17 §:stä seuraavien vaatimusten - merkitystä sovellettaessa lakiehdotuksen 4 §:n 4 momentin säännöksiä kielellisistä oikeuksista huolehtimisesta kuntajakoa muutettaessa.

Kuntajakoselvittäjä

Valtiovarainministeriö voi lakiehdotuksen 15 §:n 1 momentin mukaan määrätä kuntajaon muuttamista koskevan asian laajuuden tai vaikeuden johdosta taikka muusta perustellusta syystä toimitettavaksi erityisen kuntajakoselvityksen. Tätä varten ministeriö asettaa kyseessä olevia kuntia kuultuaan yhden tai useamman kuntajakoselvittäjän. ...

Lakiehdotuksessa ei ole säännöksiä kuntajakoselvittäjän kelpoisuudesta tai pätevyysehdoista. Sääntelyä on valiokunnan mielestä syytä täydentää esimerkiksi esityksen perusteluja vastaavalla maininnalla siitä, että tehtävään määrättävällä henkilöllä on tehtävän hoitamiseen riittävä asiantuntemus ja kokemus.


Google+ Followers