Från Helsingfors perspektiv. Den 22 februari 2012


I mitt inlägg "Fortsättningskriget. Den 10 februari 2012" noterar jag ett Östersundomkommittén publicerat ett beslutsförslag för stadsplaneringsnämnderna i Helsingfors och Vanda och planläggningssektionen i Sibbo, som går ut på att man för att för respektive stadsstyrelse eller kommunstyrelse föreslå att man tar ställning för det "utvecklade" planutkastet B för Östersundom. Stadsplaneringsnämnden i Vanda behandlar det aktuella ärendet den 27 februari, medan stadsplaneringsnämnden i Helsingfors behandlar ärendet den 28 och planläggningssektionen i Sibbo den 29 februari. Nu har föredragningslistan för mötet i Vanda den 27 februari publicerats. Till största delen är föredragningslistan här identisk med Östersundomkommitténs förslag, men det finns även skillnader. Bl.a. har sista stycket bytts ut, så att det tydligare framkommer att synpunkterna som gäller bostadsproduktion och markegendom representerar Helsingfors perspektiv. Sista stycket i Östersundomkommitténs beslutsförslag lyder enligt följande:

Asuntotuotannon, maanomistuksen ja Helsingin näkökulmasta Salmenkallion ja sen metroaseman rakentaminen on luonteva lähtökohta alueen laajamittaisemmalle toteutukselle. Porvarin alueen (Uuden Porvoontien ja Kehä III:n risteysalue, Porvarinlahden pää) suunnittelu on monimutkaisempi prosessi johtuen kuntarajoista, maanomistuksesta ja toiminnallisesta monimuotoisuudesta. Sen tarkempiasteinen kaavoitus on kuitenkin syytä aloittaa samanaikaisesti Salmenkallion kanssa, koska metro ensimmäisine asemineen on Porvarissa.

I föredragningslistan för Vanda stadsplaneringsnämnds möte har det stycket bytts ut mot följande:

Metrolinjan ensimmäisen Länsisalmen aseman keskuksen (Uuden Porvoontien ja Kehä III:n risteysalue) suunnittelu ja toteutus on Helsingin ja Vantaan yhteisprojekti, jonka ajoituksesta sovitaan erikseen. Helsingin asuntotuotannon ja maanomistuksen näkökulmasta Salmenkallion ja sen metroaseman rakentaminen on luonteva lähtökohta alueen laajamittaisemmalle toteutukselle.

Det märkliga namnet Porvari, som lämnats bort i föredragningslistan, har jag kort kommenterat i mitt inlägg  "Turku ja Tampere kilpailevat Helsingin seudun kanssa. Den 4 januari 2012". Porvari är en finsk översättning av Borgarstrand, som gett namn åt Borgarstrandsviken, på finska Porvarinlahti. Borgarstrandsviken har tidigare sträckt sig ända till avtaget från Österleden till Ring III, där Porvarin asema/ Länsisalmen asema nu planeras.

Google+ Followers