Utlåtandet av Vantaan kaupungin Östersundom luottamushenkilötoimikunta. Den 16 februari 2012I mitt inlägg "Inte före 2030-talet. Den 15 juni 2011" noterar jag en artikel i Helsingin Sanomat med rubriken "Vantaa löi jarrut itäjatkeelle", där det berättas att "Vantaan kuntapoliitikosta kootu Östersundom-toimikunta" åt Östersundomkommittén gett ett utlåtande, enligt vilken man i Vanda inte är beredd att bygga metro till Östersundom före 2030-talet. Av någon anledning låter tidningen förstå att det är den nya stadsdirektören Jukka Peltomäki som står bakom Vandas "förändrade linje".

På webbplatsen Yhteinen Östersundom publicerades den 17 juni en text med rubriken "Östersundom-toimikunta käsitteli yleiskaavasta saatuja kannanottoja". Någon gång på hösten lades det till texten till en länk till ett dokument med rubriken "Yleiskaavaluonnoksen kannanotot -kooste". I dokumentet har man samlat utlåtanden över utkastet till gemensam generalplan för Östersundomområdet, även utlåtandet från Vantaan kaupungin Östersundom luottamushenkilötoimikunta, som jag för övrigt senast har omnämnt i mitt blogginlägg "Uttalande. Den 14 februari 2012". Kommitténs utlåtande sammanfattas enligt följande:

Vantaan kaupungin tulevat maankäyttöratkaisut painottuvat Marja-Vantaan ja kehäradan avaamien mahdollisuuksien käyttämiseen. Kaupungin taloudellinen tilanne ei tee mahdolliseksi uusien kasvusuuntien avaamista nopeasti.

Själva utlåtande inleds med följande text:

Joukkoliikenteen perusratkaisuna tulee selvittää sekä pikaraitiotiejärjestelmään että metron jatkamiseen perustuvat maankäyttövaihtoehdot.
 Yleiskaavaluonnoksen mitoitustavoite perustuu Vantaan osalta kaupunkirakenteen kokonaisuuteen, jonka runkona on metro ja sen kaksi asemaa Vantaan puolella. Tulee selvittää myös yhteen asemaan perustuva maankäyttöratkaisu. Länsisalmen metroasema sijoittuu kaupunkien rajan läheisyyteen ja sen käyttö on riippuvainen sekä Helsingin että Vantaan maankäyttöratkaisuista. 
 
Östersundomkommittén eller Helsingfors stadsplaneringskontor hävdar att man i det "reviderade planutkastet" har tagit utlåtandena i beaktande. (Se "Mielipiteiden pohjalta muutoksia metroon ja viheralueisiin".) I det "utvecklade" alternativet B, som Östersundomkommittén föreslår, är korrigeringarna dock mycket blygsamma då det gäller grönområden. Med avseende på Natura 2000-områdena är förslaget uppenbart lagstridigt. Däremot har man faktiskt tagit Vandas önskemål i beaktande och lämnat bort en metrostation, som från första början bara var en option. Den återstående metrostationen i Vanda är dock på flera sätt synnerligen problematisk.
Bland nyheter der förslaget att lämna bort en metrostation i Västerkulla påtralas kan nämnas ett par texter på Varrtis webbplats med rubrikerna "Viittä metroasemaa ehdotetaan Östersundomiin" och "Itämetrosta karsiutui yksi asema pois".


Google+ Followers