Flera trafiksystem. Den 1 maj 2012
Det är redan några veckor sedan Planläggningsöversikt 2012 (Kaavoituskatsaus 2012) delades ut till hemmen i Helsingfors. I publikationen får Östersundom stort utrymme. Redan i den inledande artikeln "Chefen för stadsplaneringskontoret Tuomas Rajajärvi: Staden måste leva i sin tid" finns ett avsnitt med rubriken "Byggande utan att äventyra naturens värde", som handlar om Östersundom. Bl.a. kan man här läsa följande citat av Tuomas Rajajärvi:

- I Östersundom återstår ännu många stora frågor som skall lösas. I planeringen måste vi kunna förena byggandet med värdefulla naturobjekt - såväl Sibbo storskog som Natura-områdena. Jag är säker på att vi kan lösa utmaningarna som är förknippade med detta genom bra planering.

I följande text "Generalplanering" lyder den första underrubriken redan "Den gemensamma generalplanen för Östersundom". Här kan man läsa följande:

Generalplanen ger möjlighet att förbereda sig för flera trafiksystem. I det föreslagna alternativet finns reservationer för metron och Joker-linjerna. Trafiklösningen är en fråga med stor ekonomisk vidd, vars utfall man inte kan avgöra genom generalplanen.
Naturligtvis kan generalpaneringen inte lösa finansieringen av en metrolinjen, men modellen B förefaller vara ämnad att möjliggöra en exploatering av Östersundom utan en metrolinje. Det huvudsakliga syftet med metrolinjen förblir att få generalplanen godkänd och rekreationsområden omvandlade till område med tätortsfunktioner. Dess värre heter det i utkastet till landskapsplan för Nyland om Östersundom att den detaljerade planeringen av området skall kopplas till bindande beslut om spårförbindelse. ("Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa alueen toteuttaminen tulee kytkeä uuden raideyhteyden ja aseman sitovaan päätökseen.") Detta krav har man från Helsingfors sida motsatt sig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar