Östersundomplanen. Den 9 maj 2012


I gårdagens blogginlägg "Hyvä me. Den 8 maj 2012" noterar jag att det på webbplatsen Yhteinen Östersundom i måndags publicerades ett meddelande med rubriken "Östersundom-toimikunta kokoontui – Sipoon, Vantaan ja Helsingin ohjeet huomioidaan jatkosuunnittelussa". Igår publicerade Yle en nyhet med rubriken "Östersundomplanen klar". I nyhetstexten kan man läsa att "Fortsatt planering ska beakta Natura 2000-området och se till att de bestående naturvärdena bibehålls." Om påståendet stämmer, är Östersundomplanen allt annat än klar. Det aktuella alternativet B publicerades å andra sidan redan superonsdagen den 8 februari. Om Östersundomplanen är klar, så har den varit det redan länge. Planen är dock nu "klar" så till vida att Östersundomkommittén på mötet i måndags officiellt godkände "generalplaneutkastet enligt alternativ B, daterat den 9 februari 2012, som utgångspunkt för generalplaneförslaget för Östersundom" samt godkände "bemötandet enligt växelverkansrapporten till dem som har framfört en åsikt eller sitt ställningstagande". Officiellt är utkastet daterat den 9 februari, fastän det alltså publicerades redan den 8 februari. Utkastet på bilden ovan visar för övrigt inte det reviderade utkastet, "alternativ B", utan en äldre version, "alternativ A", som publicerades för över ett år sedan.


http://www.hel2.fi/ksv/ostersundom/ostk_2_2012_esityslista.pdf


Vartti publicerade igår på Helsingin Sanomats webbplats Oma kaupunki en nyhet med rubriken "Östersundom-toimikunta päätti edetä luontoa kunnioittaen". Rubriken är provocerande i all sin förljugenhet. I nyhetstexten kan man bl.a. läsa att "Sipoonkorvessa merenrantaan johtaa ... vaihtoehto A:ta leveämpi ekokäytävä, johon sisältyy pellon lisäksi myös riittävästi metsäisiä alueita." Den ovannämnda ekologiska korridoren hör emellertid inte till inkorporeringsområdet, utan till "Majvik" och förenar således inte alls Sibbo storskog med Natura 2000-området i Östersundom. I nyhetstexten kan man även läsa att "Toimikunta päätti muun muassa myös, että suunnittelussa tulee ottaa huomioon Sipoon kunnanhallituksen, Vantaan kaupunginhallituksen ja Helsingin kaupunginhallituksen antamat jatkosuunnitteluohjeet." Dess värre är åtminstone Vandas och Helsingfors stadsstyrelsers direktiv i praktiken betydelselösa. Det samma gäller inte direktivet som godkändes av Helsingfors stadsplaneringsnämn (se "Husö och Sundberg. Den 21 mars 2012"), men det direktivet negligerades av Östersundomkommittén, eftersom det förkastades av stadsstyrelsen. (Se "Stadsplaneringsnämndens krav lämnades bort. Den 11 april 2012".)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar