Ärlig och uprichtig Domare? Den 7 maj 2007

Pressmeddelandet "Sibbo är redo att även diskutera flygfältsfrågan" (Sipoo valmis keskustelemaan lentokentästäkin) från den 4 maj finns nu även på Sibbos webbplats. Betecknande är att pressmeddelandet publicerats under kategorin "Helsingfors-Sibbo-frågan".

Kimmo Oksanen har på eftermiddagen på sin blogg "Suurkaupungin hai" på Helsingin Sanomats bloggplats publicerat ett blogginlägg med rubriken "Sipoo rakennettava tavallisille veronmaksajille". Oksanen är okritiskt positivt inställd till en annektering av sydvästra Sibbo, men han lyfter i sitt blogginlägg fram en motstridighet i argumenten för en inkorporering. Två centrala motiv för en inkorporering är att få billigare bostäder och att ge Helsingfors goda skattebetalare. Dessa två målsättningar torde vara oförenliga.

Astrid Thors redogjorde igår på sin blogg varför hon inte svor "ministereden" när hon blev minister. Svaret är att hon redan svurit domareden. På Statsrådets webbplats står det att "Ministrarna skall innan de tar emot sina uppgifter avlägga tjänste- och domared eller avge motsvarande försäkran om de inte tidigare gjort det." Försäkran är ett sekulärt alternativ till eden. Jag citerar domareden nedan:

Jag Matti Taneli Vanhanen lofvar och svär, vid Gud och hans heliga Evangelium, at jag vil och skal, efter mitt bästa förstånd och samvete, i alla domar rätt giöra, ej mindre then fattiga, än then rika, och döma efter Guds och Finlands Lag, och laga stadgar: aldrig lag vränga, eller orätt främja, för skyldskap, svågerskap, vänskap, afvund och illvilja, eller räddhoga: ej eller för mutor och gåfvor, eller annan orsak, under hvad sken thet vara må, och ej then saker giöra, som saklös är, eller then saklös, som saker är. Jag skal ock hvarken förr, än domen afsäges, eller sedan, uppenbara them, som til Rätta gå, eller androm, the rådslag, som Rätten inom lyckta dörrar håller. Thetta alt vil och skal jag, som en ärlig och uprichtig Domare, troliga hålla, utan arga list och påfund, så sant mig Gud hielpe til lif och siäl.

Detta som en påminnelse till statsministern och andra ministrar som redan för fyra år sedan, vid Gud och hans heliga Evangelium, lofvade och svor domareden. Kravet på ministrarnas opartiskhet då statsrådet fungerar som domstol borde inte ha kommit som någon överraskning för Vanhanen och Manninen då de i juni - för vänskap och skyldskap - uttalade sitt stöd för Helsingfors förslag till ny kommunindelning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar