Jävighet. Den 14 maj 2007

Nylands miljöcentral, som står under miljöministeriet, har på morgonen publicerat ett pressmeddelande med rubriken "Sibbo generalplan ger goda förutsättningar för byggande invid spårtrafik" (Sipoon yleiskaavassa hyvät edellytykset raideliikenteeseen perustuvaan rakentamiseen). Jag citerar ur pressmeddelandet:

De landskapsmässiga karaktärsdragen och terrängförhållandena i Sibbo tillåter ett byggande med egen prägel som alternativ till det mer effektiva byggandet i metropolområdet. Byggandet bör dock ske med hänsyn till värdefulla kulturmiljöer, fornminnen, naturskydd, grundvattenområden, service- och trafiknät samt rekreationsområden.

Radio Vega Östnylands sändning imorgon tisdag 6:40 torde ta upp Sibbofrågan. Det är lätt att gissa att det speciellt är ministrarnas eventuella jävighet som behandlas. Sedan kommunminister Mari Kiviniemi den 3 maj meddelade att hon jävar sig i Sibbofrågan har nästan alla mina blogginlägg handlat om jävighet. Svenska Yle har nästan dagligen levererat nyheter i ämnet. Jag är ingalunda sakkunnig, men jag vill ändå ännu en gång förklara min syn på ministrarnas jäv i Sibofrågan.

Det finns många frågor där politiker för säkerhets skull bör jäva sig. T.ex. borde Jussi Pajunen ha jävat sig då Helsingfors stad för några år sedan i behandlingen av generalplanen behandlade stadsdelen Malm. Eftersom Pajunen hade ekonomiska intressen i Malm, ansåg förvaltningsdomstolen att han varit jävig, varför generalplanen ogiltigförklarades för Malms del. Däremot var det naturligtvis för övriga stadsfullmäktigemedlemmar fritt fram att på förhand yttra sig om utkastet till generalplan. Det kan rent av anses vara önskvärt att beslutsfattare uttrycker sin åsikt i ett ärende innan beslut fattas. Det hör till den demokratiska beslutsprocessen. Det finns dock undantag där politiker agerar domare och tar ställning till de lagliga förutsättningarna för ett förslag. Åtminstone i dylika fall binds ministrarna av domareden.

Det är en viktig princip att en domare inte tar ställning i en partikulär juridisk fråga innan alla parter har hörts och det är dags att fatta beslut. När det gäller fallet Sibbo är det uppenbart att Pekka Myllyniemi i sitt förslag tagit hänsyn till åsiktsyttringar som statsminister Matti Vanhanen hade gjort före utredningen. Helsingfors förslag till ny kommunindelning gjordes igen direkt på uppmaning av "ledande ministrar". I detta sammanhang är det av mindre betydelse att vissa nuvarande ministrar innan de blev regeringsmedlemmar tagit ställning i Sibbofrågan.

Viktigare än att domarna inte har yttrat sig i ett mål torde vara att det inte föreligger misstankar om att domarna fattar beslut under påtryckning. En domare förväntas naturligvis vara opartisk. Där till bör medborgarna även ha tillit till domarnas opartiskhet. I princip räcker det med att förtoendet för en domares opartiskhet riskeras för att domaren skall anses vara jävig eller skyldig att jäva sig. I fallet Sibbo föreligger det allmänna misstankar om en överenskommelse som binder centerministrar att stöda en annektering.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar