Enögt perspektiv. Den 1 maj 2007

Huvudnyheten på första sidan i dagens Borgåblad har rubriken "Helsingfors skärper tonen mot Sibbo". På sida 4 finns den egentliga artikeln under rubriken "Jordupplag, flygfält, flera byggen i Sibbo, önskar Helsingfors". Artikeln handlar om förslaget till Helsingfors utlåtande över utkastet till generalplan för Sibbo. Borgåbladet har kontaktat kommunstyrelseordförande Christel Liljeström, som säger att Helsingfors bara enögt tittar på sina egna motiv.

Ledarsticket "Se inte Sibbo som en bakgård" i dagens utgåva av Hufvudstadsbladet handlar lika så om Helsingfors utlåtande, eller den "digra lunta till försvar för inkorporering i Sibbo" som Helsingfors stadsstyrelse har på sitt bord i morgon. I dagens tidning ingår där till en artikel med rubriken "Helsingfors kritiserar Sibbos generalplan".

I förslaget till utlåtande, som finns i föredragningslistan för Helsingfors stadsstyrelsemöte den 3 maj, står det bl.a. följande:

Yleiskaavaluonnoksessa tulisi ehkä vieläkin selvemmin ottaa huomioon Sipoon sijainti ja asema pääkaupunkiseudun osana ja kehittää rakennetta enemmän laajemman seudun rakenteeseen tukeutuvana ja sitä tukevana. Tässä katsannossa mm. Itä-Uudenmaan liiton suunnitelmissa tyypillinen Porvooseen suuntautuminen on silmien ummistamista todellisuudelta.

Den ovanciterade texten förefaller bygga på stadsplaneringskontorets utlåtande från den 27 mars, som lika så återges i föredragningslistan. Jag citerar ur stadsplaneringskontorets utlåtande:

Yleiskaavaluonnoksessa tulisi selvemmin ottaa huomioon Sipoon sijainti ja asema pääkaupunkiseudun osana ja kehittää rakennettaan selvemmin koko seudun rakenteeseen tukeutuvana ja sitä tukevana.

Kuten selvitysmies Pekka Myllyniemen selvityksessä todetaan: "Sipoon rakenne on hajaantunut ja merkittävältä osin suuntautunut Porvoon suuntaan. Tämä on osaltaan estänyt fyysistä ja toiminnallista kehitystä Helsingin ja Sipoon rajalla."

Liksom jag noterat i blogginlägget "Citat av citat av citat... Den 27 april 2007" har Myllyniemi inte själv författat den ovanciterade texten. Stycket i Myllyniemis rapport där texten ovan ingår lyder i sin helhet enligt följande:

Sipoon omat kaavoitussuunnitelmat eivät ole tähän mennessä tukeneet metropolialueen luontevaa kehitystä tarjota kasvumahdollisuudet kaikkiin ilmansuuntiin. Sipoon rakentamisvolyymit ovat olleet pienet. Sipoon rakenne on hajaantunut ja merkittävältä osin suuntautunut Porvoon suuntaan. Tämä on osaltaan estänyt fyysistä ja toiminnallista kehitystä Helsingin ja Sipoon rajalla.

I Helsingfors utlåtandet till länsstyrelsen från den 29 november ingår följande stycke:

Sipoon omat kaavoitussuunnitelmat eivät ole tähän mennessä tukeneet metropolialueen luontevaa kehitystä kaikkiin ilmansuuntiin. Sipoon rakentamisvolyymit ovat olleet pienet. Sipoon rakenne on hajaantunut ja merkittävältä osin suuntautunut Porvoon suuntaan. Tämä on osaltaan estänyt fyysistä ja toiminnallista kehitystä pääkaupunkiseudun ja Sipoon rajalla, mikä on haitannut koko Itä-Helsingin kehitystä.

Visst är det komiskt att stadsplaneringskontoret citerar Myllyniemi där han talar om utvecklingen på gränsen mellan Helsingfors och Sibbo, då Helsingfors i sitt utlåtande till länsstyrelsen redan observerat att Helsingfors och Sibbo saknar gemensam gräns och därför bytt ut "kehitystä Helsingin ja Sipoon rajalla" mot "kehitystä pääkaupunkiseudun ja Sipoon rajalla". Det ovanciterade stycket återfinns delvis även i Jussi Pajunens anförande vid stadsfullmäktige mötet den 21 juni, där det bl.a. står följande:

Sipoon omat kaavoitussuunnitelmat eivät ole tähän mennessä edellä mainittua kehitystä tukeneet. Rakentamisvolyymit ovat olleet pienet ja yhdyskuntarakenne Helsingistä katsoen hajaantunut ja merkittävältä osin suuntautunut Porvoon suuntaan.

Även i förslaget till utlåtande om utkastet till generalplan för Sibbo citeras delar av texten i Myllyniemis rapport, men man har lämnat bort satsen "Sipoon rakenne on hajaantunut ja merkittävältä osin suuntautunut Porvoon suuntaan." Istället refereras till Sibbos generalplanebeskrivning (pdf), där det står att "Sibbo har historiskt, språkligt och kulturellt i hög grad riktat sig till Borgå." (Sipoo on suuntautunut historiallisesti, kielellisesti ja kulttuuristesti merkittävässä määrin Porvoon suuntaan.) I förslaget till utlåtande noteras att "Lounais-Sipoo on kuitenkin selvästi enemmän sidoksissa pääkaupunkiseutuun, osa seutua." Det stämmer i och för sig, men generalplanebeskrivningen noteras i själva verket att "arbetsresorna riktar sig däremot i huvudsak mot huvudstadsregionen" och att "nya invånare arbetar huvudsakligen i huvudstadsregionen och de har för det mesta inga andra särskilda band till Sibbo än att kommunen med sitt läge och natur erbjuder en attraktiv och trivsam boplats". Att Sibbo historiskt, språkligt och kulturellt i hög grad riktat sig till Borgå betyder inte alls att strukturen i Sibbo skulle vara "merkittävältä osin suuntautunut Porvoon suuntaan". Tvärtom har gränstrakterna mellan Sibbo och Borgå eller åtminstone Savijärvi fungerat som Sibbos bakgård.

I förslaget till utlåtande betonas att Sibbo bör se till hela Helsingforsregionens behov. Jag citerar:

Helsingin kaupunginhallitus kiinnittää Sipoon huomiota siihen, että Sipoon kuntaa erillään tarkasteltaessa saadaan hieman eri tulos suhteessa tavoitteiden toteutumiseen kuin tarkasteltaessa kuntaa osana Helsingin metropolialuetta ja seutua. Koko seudun kannalta em. tavoitteet eivät näyttäisi täyttyvän kovinkaan hyvin.

Naturligtvis kunde man tillägga att det hela ser olika ut beroende på om Helsingfors ses som en del av Östnyland eller en del av Helsingforsregionen. Det ironiska är att Helsingfors eget utlåtande är så oerhört Helsingforscentrerat. Detta gäller alldeles speciellt Helsingfors synpunkter på sydvästra Sibbo. Här representerar Helsingfors på inget sätt huvudstatdsregionens eller Helsingforsregionens intressen, utan utryckligen Helsingfors stads intressen. Om Helsingfors inte ägde mark i sydvästra Sibbo eller hoppades på att kunna inkorporera sydvästra Sibbo, skulle staden se på Sibbos utkast till generalplan på ett helt annat sätt. Nu förhindrar Helsingfors ambitioner i Sibbo ett jämlikt samarbete och en vettig planering av Helsingforsregionens östra del. I sin enögdhet, eller borde man säga enfald, har man i Helsingfors fått för sig att allt som är i Helsingfors intresse även är i allmänt intresse.

Christel Liljeström har på kvällen i ett blogginlägg som hon gett rubriken "Helsingfors stad + Nylands Förbund = Sant !" kommenterat Helsingfors stadsdirektörs förslag till utlåtande gällande Sibbos generalplan. Liljeström noterar att texten i förslaget till utlåtande, som stadsstyrelsen i morgon skall ta ställning till, låter bekant. För övrigt tänder Liljeström inte på förslaget att flytta Malms flygverksamhet till Savijärvi. Hon vet berätta att alternativet redan har utretts. Blogginlägget innehåller även annan information med nyhetsvärde, bl.a. om att bostadsministern har lovat besöka Sibbo.

I sitt blogginlägg hoppas Liljeström att jag skall ta en titt på Nylands förbunds utlåtande gällande Östra Nylands landskapsplan. Jag har läst igenom Nylands förbunds utlåtande över utkastet till landskapsplan från den 13 juni 2005. Liksom i förslaget till Helsingfors utlåtande över utkastet till generalplan för Sibbo talas det bl.a. om Box som en alternativ plats för flygfältet och om avfallshantering över lanskapsgränser. Mig slår det mest att Nylands förbunds utlåtande huvudsakligen handlar om Helsingfors intressen i Sibbo. Jag skulle gärna ändra lite på ekvationen i Liljeströms rubrik. Jag föreslår följande ekvation: Nylands förbund = Helsingfors stad. Åtminstone förefaller Nyland se med bara ett öga eller låta endast en röst bli hörd.

Den största vikten i Nylands förbunds utlåtande från den 13 juni 2005 läggs liksom i Nylands förbunds utlåtande över utkastet till landskapsöversikt för Östra Nyland från den 21 september 2005 vid att utkastet inte stöder "utvecklingszonen" eller "axeln" Helsingfors - Borgå. Jag frågar mig om Nylands förbund eller Helsingfors stad verkligen bryr sig om att utveckla axeln Helsingfors - Borgå, då man vill koncentrera ny bebyggelse till en satellitstad i sydvästra Sibbo och föredrar en förlängning av Mellungsbackametron fram om en vanlig järnvägslinje.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar