Diskussionen om jävighet fortsätter. Den 6 maj 2007

Ett ledarstick i dagens Helsingin Sanomat har rubriken "Ministerin esteellisyydellä rajansa". Jag citerar de inledande raderna:

Helsingin Sipooseen kohdistuva alueliitosesitys on poikinut uuden ongelman. Nyt pohditaan, kuinka moni nykyisen hallituksen ministeri on estynyt osallistumaan päätöksentekoon. Kuntaministeri Mari Kiviniemi (kesk), asuntoministeri Jan Vapaavuori (kok), oikeusministeri Tuija Brax (vihr) ja opetusministeri Sari Sarkomaa (kok) ovat Helsingin kaupunginvaltuutettuina olleet päättämässä rajansiirtoesityksestä ja ovat siksi jäävänneet itsensä.

Tarkkaan ottaen hallintolaissa ei ole pykälää, joka velvoittaisi ministerit pidättäytymään päätöksenteosta asiassa, josta he ovat olleet aikaisemmassa luottamustehtävässään päättämässä. Laissa on yleislauseke, jonka mukaan virkamies tai ministeri on esteellinen, jos luottamus hänen puolueettomuuteensa vaarantuu.

Oikeuskansleri Paavo Nikula kehotti edellisen hallituksen ministereitä pidättäytymään julkisista kannanotoista etukäteen juuri jääväysuhan vuoksi. Nikulan jälkeen apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka on pohtinut jääviysasiaa, mutta lopullista kantaansa hän ei vielä ole valmis esittämään.

Helsingin Sanomat förhåller sig kritiskt till att risken för jäv begränsar politikernas möjlighet att uttala sig och att frågam om jäv i grunden handlar om yttrandefrihet. Jag håller inte riktigt med Helsingin Sanomats ledarskribent. Det kommer alltid att finnas yrkesgrupper vars yttrandefrihet beskärs. Det är en grundläggande princip att domare inte skall ta ställning i en fråga innan den behandlas i domstol. Ett förslag till ändring i kommunindelningen är eller borde inte vara en politisk fråga. Regeringens uppgift är inte här att göra ett politiskt beslut, utan att bedöma huruvida ett förslag till gränsjustering uppfyller de kriterier som lagen förutsäger.

Helsingfors (eller Myllyniemis) förslag till ny kommunindelning är en fråga där politikernas åsikter egentligen inte borde ha relevans. När det gäller fallet Sibbo utgick man från första början från en felaktig uppfattning om kommunindelningslagen och om regeringens roll och befogenheter. Då statsministern indirekt lovade stöda en annektering riskerade han omedelbart att förlora sin trovärdighet som en opartisk domare. Även om det inte skulle gå att bevisa att Hannes Manninen och Matti Vanhanen lovade sitt stöd för en annektering i utbyte mot politiska gentjänster, föreligger det starka misstankar härom. (Det handlar främst om KSSR.) Det är mera än tillräckligt för att Vanhanen skall anses vara jävig. Efter statsminister och partiordförande Vanhanens uttalanden i gränsfrågan kan dess värre alla centerministrars opartiskhet ifrågasättas. Det betyder inte att de skulle vara jäviga, men misstron visar vilket stort misstag statsministern gjort sig skyldig till genom sina uttalanden i Sibbofrågan.

I fredagens blogginlägg skrev jag att det var den 1 december som justitiekansler Paavo Nikulas uppfattning om ministrarnas domarroll först uppmärksammades, men i själva verket skrev f.d. justitieombudsman Jacob Söderman i en insändare i Hufvudstadsbladet redan den 31 oktober att "Enligt gällande lag om kommunindelning kan förhandsbesked inte ges av vare sig ministern eller ministeriet." Samma dag kunde man i ledaren i Uutislehti Demari läsa följande:

Valtioneuvostolla on asiassa toiminta- ja päätösvalta, joita sen ei pidä enempää kiirehtiä kuin lykätä. Tuntuu olevan kovin heikosti tiedossa, että valtioneuvosto toimii alueliitoksissa kuin tuomioistuin. Käsittelyyn ei saa kuulua ratkaisun spekulointi julkisuudessa. Siksi on lapsellista yrittää haastaa asiassa ministereitä ennakoimaan kantojaan.

Ironiskt nog hade Helsingfors stadsfullmäktigeordförande Rakel Hiltunen (sdp) två dagar tidigare (den 29 oktober) sagt att "Kokoomuksen on jo korkea aika kertoa oma kantansa Sipoo-kysymykseen." (Se Sdp:s webbplats.) Samlingspartiet var vid den tidpunkten visserligen inte regeringsparti, men Hiltunens uttalande tyder på att hon ännu inte då hade noterat att "valtioneuvosto toimii alueliitoksissa kuin tuomioistuin". Om Hiltunen redan i juni ifjol hade förstått ministrarnas domarroll, så hade Sdp kanske aldrig godtagit Manninens kompromissförslag för kommun- och servicestrukturreformen.

I Helsingin Sanomat den 25 januari gjorde för övrigt Jyrki Katainen i artikeln "Sipoota ei auta enää mikään" på Samlingspartiets vägnar ett ställningstagande i Sibbofrågan. Jag citerar:

Jos valtio vaalien jälkeen onkin demarien ja kepun sijasta demarit ja kokoomus tai kepu ja kokoomus, linja ei muutu.

Kokoomus ilmoittaa, että sen kanta on sama: "Tässä asiassa jatketaan Sdp:n ja Keskustapuolueen viitoittamalla tiellä", kokoomuksen puoluejohtaja Jyrki Katainen sanoi keskiviikkona, kun kysyin häneltä asiasta.

Katainen: "Kohtuuhintainen asuminen, ympäristöystävällinen liikenne ja pääkaupunkiseudun kilpailukyky ovat tämän alueen tärkeät ratkaistavat ongelmat."

"Liitoksesta vallitsee pääkaupunkiseudulla laaja poliittinen yhteisymmärrys. Kaikki ovat sen takana paitsi Rkp."

Katainen sade ungefär det samma i Hufvudstadsbladet samma dag (den 25 januari). Jag citerar:

– Det råder ju en bred politisk enighet, alla partier i regeringen utom sfp är för gränsjusteringen, säger Katainen.
Ifall det drar ytterligare ut på tiden och en ny regering hinner tillsättas där han själv sitter tror Katainen inte att beslutet blir annorlunda.
– Hur ledsamt det än är att kommunerna inte kunnat komma överens, skulle jag nog besluta på samma sätt som minister.

Yle Mellannyland har klockan 17 idag publicerat en notis med rubriken "Sfp-ministrar utreder jäv i Sibbofrågan".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar