Dilemma. Den 4 mars 2007

Sibbo har under det senaste året fått utstå mycket kritik. Kommunen anses vara för glest bebyggd jämfört med grannarna i väst, vilket av bl.a. kommunindelningsutredare Pekka Myllyniemi ansetts berättiga en annektering av en del av kommunen. Naturligtvis skulle inte den föreslagna annekteringen nämnvärt öka befolkningstätheten i Sibbo. Tvärtom skulle Sibbos möjligheter att växa märkbart försämras om Myllyniemis förslag förverkligades. I verkligheten är Sibbos relativt låga befolkningstäthet knappast ett problem för regionen. Sibbo ligger inte närmare Helsingfors centrum eller arbetsplatserna i huvudstadsregionen än vad det glestbebyggda norra Esbo gör. Det är väl närmast lokalpolitiker från socialdemokraterna och samlingspartiet som klagat på att Sibbo vuxit för långsamt, eftersom detta fördröjt dessa partiers maktövertagande i kommunen. Ändå har Sibbo på senare tid vuxit relativt snabbt. Närmast är det Helsingfors som bromsat utvecklingen genom att panta på mark i Nickby.

Även om Sibbo kommun redan före Helsingfors annekteringsbeslut i juni ifjol planerade för 20 000 invånare i sydvästra Sibbo, så torde trycket från Helsingfors ha föranlett att planerna radikalt förändtades förra vårvintern, så att tyngdpunkten försköts mot sydvästra Sibbo. Om Sibbo inte planerar området, kunde kommunindelningslagen eventuellt tolkas så att en annektering av åtminstone ett mindre område kunde berättigas. Med kniven på strupen torde Sibbo inte ha haft några andra val än att i utkastet till generalplan ta med även bebyggelse norr om Borgåleden. Åtminstone förefaller centreministrarna liksom utredningsmannen att betrakta (delar av) Sibbo storskog som potentiellt bostadsområde.

Tack vare bostadsområdena Björnsö och Landbo kan Helsingfors inte annektera det av Myllyniemi föreslagna området utan att det föreligger särskilt vägande skäl. Området bebos nu av över 10 procent av Sibbos befolkning, medan gränsen går vid 5 procent. Utan Landbo hade en annektering varit mycket sannolikare än den är nu. Å andra sidan har Landbo varit en nagel i ögat på De gröna i Helsingfors. Speciellt har Osmo Soininvaara sagt att man aldrig borde ha byggt norr om motorvägen. Kanske är han fortfarande av samma åsikt, men då borde han absolut inte ha stött Myllyniemis förslag. Jag misstänker att Soininvaara inte alls bekymrat sig så mycket över skogen, utan istället ogillar Landbo av trafik- och socialpolitiska skäl. Under Soininvaaras ledning har de gröna i Helsingfors allt mera närmat sig en socialdemokratisk samhällssyn. Problemet med bostadsområden av typ Björnsö och Landbo är att de anses locka till sig goda skattebetalare, som ur Helsingfors synvinkel betalar skatt till fel kommun. Frågan är bara vad Sibbo skulle ha haft för andra val.

För att värja sig mot en inkorporering måste Sibbo planera massiv bebyggelse i sydvästra Sibbo, men det torde ha varit just Sibbos egna planer som fått de gröna i Helsingfors att ställa sig bakom en annektering. En eventuellt ännu värre provokation var förslaget att planera ett bostadsområde vid Husö. Susanna Vuorinen (saml) och 14 andra fullmäktigeledamöter lämnade till fullmäktigemötet i Sibbo den 10 april in en motion om en ansökan om att få arrangera bostadsmässa i Husöområdet. I motionen föreslogs att bostadsmässan arrangerades tillsammans med Helsingfor stad mellan åren 2012 och 2014. Planerna på en bostadsmässa stöddes främst av samlingspartistiska och socialdemokratiska Sibbopolitiker, men i Helsingfors torde man inte alls ha gillat detta initiativ till samarbete. Kanske man speciellt på grönt håll uppriktigt bekymrade sig för naturen i området, som till stor del är naturskyddsområde, men Helsingfors kan ha haft andra skäl att ogilla förslaget.

Helsingfors vill bygga småhus i sydvästra Sibbo för att få goda skattebetalare. Centerministrarna stöder planerna, för att man vill att det byggs småhus i allmänhet. Sibbo vill likaså bygga småhus, men just dessa planer gör en annektering särskilt angelegen för Helsingfors. Speciellt på socialdemokratiskt håll är man starkt emot att Sibbo "skummar av grädden". Vad än Sibbo hade gjort, så hade kommunen utsats för beskyllningar från Helsingfors. Hur än Sibbo planerar sydvästra Sibbo, så kommer kommunen att få kritik.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar