Stadsstyrelsemötet i Köpenhamn. Den 31 mars 2007

Mitt bloggskrivande har den senaste tiden allt mera handlat om historieskrivning. Jag har gjort en del samtidshistorisk forskning, som jag för det mesta dokumenterat omedelbart. För läsarna kan helhetsbilden bli oklar, men jag skall på min blogg fortsätta med att lyfta fram detaljer i den ordning jag själv noterar dem. Min blogg är en blogg och inte en avhandling, fastän jag är mån om att ange källorna. På gott och ont har jag endast tillgång till offentliga dokument och inte till någon Deep Throat. Detta är en av de största skillnaderna mellan samtidshistoria och journalistik.

I sitt anförande vid Helsingfors stadsfullmäktigemöte onsdagen den 21 juni angav stadsstyrelseordförande Jan Vapaavuori som orsak till att stadsstyrelsen samlades för att ge sitt förslag först samma dag förklarar "neuvotteluja olemme kaupunginjohtajan ja valtuuston puheenjohtajan kanssa käyneet Vantaan poliittisen ja virkamiesjohdon kanssa vielä alkuviikosta". Då en överenskommelse mellan Helsingfors och Manninen föddes först en vecka tidigare hade Helsingfors ännu inte kommit överens med Vanda, åtminstone inte officiellt. Jag har förhållit mig skeptisk till Vapaavuoris förklaring, eftersom den inte förklarar varför Helsingfors förslag var så i ögonfallande dåligt förberett. Förslaget tyder på en oerhörd tidsbrist. Av protokollen från Vanda stadsstyrelsemöten framgår dock att förhandlingar med Vanda fördes ännu måndagen den 19 juni. Å andra sidan torde förhandlingarna ha varit avklarade redan före Helsingfors stadsstyrelsemöte samma dag.

Även Vanda stadsstyrelse sammankom till ordinarie möte måndagen den 19 i Dickursby. Sibbofrågan behandlades dock inte, åtminstone inte officiellt. Tisdagen den 20 sammankom stadsstyrelsen på nytt i Köpenhamn klockan 15:50. Vid detta möte informerades stadssyrelsen om förhandlingarna med Helsingfors. Jag citerar ur protokollet (MS Word):

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tapani Mäkinen, varapuheenjohtaja Markku J Jääskeläinen ja kaupunginjohtaja Juhani Paajanen informoivat kaupunginhallitusta Helsingin ylimmän johdon kanssa 19.6.2006 käymistään keskusteluista.

Helsingin edustajilta saadun ennakkotiedon mukaan Helsingin kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto kokoontuvat 21.6.2006 päättämään esityksen tekemisestä Valtioneuvostolle Sipoon kunnan läntisten osien ja Vantaan kaupungin kaakkoisosan merenrannikon ja Itäväylän välisen osan liittämisestä Helsingin kaupunkiin. Sipoon kunnassa alue on laajuudeltaan noin 5 000 ha, josta Helsingin kaupungin omistamaa maata on noin 2 400 ha. Vantaalla liitettäväksi esitettävä alue on kooltaan noin 200 ha. Alueella asuu tällä hetkellä noin 2 000 henkilöä.

Esitetyt ratkaisut mahdollistaisivat asuntopoliittisesti erittäin tärkeän noin 50 000 asukkaan asuntoalueen rakentamisen sekä itämetron jatkamisen alueelle Vesterkullan alueen kautta niin, että Vantaan alueelle tulisi kaksi metroasemaa.

Esityksestä on keskusteltu pääministerin, valtiovarainministerin ja kuntaministerin kanssa.

Vantaan kannalta hanke luo elinkeinopoliittisesti merkittävät kehittämismahdollisuudet kaupungin kaakkoisosissa sekä Kehäradan hankepäätöksen pikaisen käsittelyn myötä asuntopoliittisesti merkittävät rakentamismahdollisuudet nk. Marja-Vantaan alueelle.

Keskusteluissa on pidetty tärkeänä myös Sipoonkorven luonnonsuojelualueen kehittämistä.
Mötet avbröts klockan 17:05 och fortsatte först följande dag på samma ort klockan 11:30 då Helsingfors stadsstyrelse tidigare på morgonen redan hade kommit med sitt förslag! Jag citerar ur protokollet:

Päätetään

a) merkitä saatu informaatio tiedoksi,

b) todeta, että Vantaan kaupunginhallitus pitää tärkeänä Helsingin metropolialueen monipuolista kehittämistä.

Saadun informaation perusteella Vantaan kaupunginhallitus suhtautuu myönteisesti Helsingin kaupungin esitykseen, joka mahdollistaa seudullisesti ja myös valtakunnallisesti merkittävän asuntorakentamisen lisäämisen Sipoon suunnalla. Esitys parantaa myös Vantaan kaakkoisosien kehittämismahdollisuuksia.

Vantaan kaupunginhallitus edellyttää, että samassa yhteydessä on ratkaistava myös valtakunnallisesti merkittävät liikennehankkeet: Kehäradan rakentaminen ja Kehä III:n parantaminen. Seudun asuntopolitiikan ratkaisujen kannalta Kehäradan rakentaminen tulee saada liikkeelle pikaisesti. Kehä III:n pikaparannustoimenpiteet tulee sisällyttää valtion syksyn lisätalousarvioon.

Vantaan kaupunginhallitus pitää tärkeänä myös Sipoonkorven luonnonsuojelualueen kehittämistä sekä metroliikenneratkaisujen jatkamista Sipoon suunnalle.

Päätetään tarkastaa pöytäkirja tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa.

Vanda stadsfullmäktige ställde alltså den 21 juni samma villkor som i utlåtandena över Helsingfors och Myllyniemis förslag. Man kan fråga sig om Vandas villkor för ett positivt ställningstagande alls är relavant. Kanske handlade villkoren från styrelseordförande Tapani Mäkinens sida bara om att få så många som möjligt och speciellt de gröna att stöda en annektering. I verkligheten torde Helsingfors, kanske med Manninens stöd, mera eller mindre ha utpressat Vanda. Hufvudstadsbladet skrev i en artikel med rubriken "Manninen har ändrat åsikt" redan onsdagen den 21 juni att "Om man säger nej tack till Helsingfors kan huvudstaden kontra med inkorporering också för Vandas del."


Jag har tidigare behandlat statsstyrelsemötet i Köpenhamn i blogginlägget "Domstolsbehandlingen får vänta. Den 13 december 2006". Liksom mycket annat i fallet Sibbo var Vanda stadsstyrelsemöte i Köpenhamn av ett synnerligen extraordinärt slag. Vanda stadsstyrelse kunde kanske inte behandla annekteringsfrågan på det ordinarie mötet måndagen den 19, eftersom Helsingfors stadsstyrelse först samma dag - utanför protokollet - behandlade frågan. Å andra sidan ville Helsingfors hemlighålla frågan så länge som möjligt. Jag frågar mig vad Mäkinen och Vandastyrelsen hade gjort ifall man inte hade åkt på resa till Köpenhamn. Jag frågar mig rentav om tidpunkten för resan var en ren tilfällighet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar