Kluvna tungor. Den 14 mars 2007

Dagens Hufvudstadsblad noterar att Sibbo anför besvär till HFD över Helsingfors förvaltningsdomstols beslut att inte ta Sibbos besvär över Helsingfors stadsfullmäktiges beslut från den 29 november till prövning. Kommunstyrelsen i Sibbo beslöt alltså på sitt möte igår att hos högsta förvaltningsdomstolen anföra besvär över Helsingfors förvaltningsdomstols beslut från den 15 februari att inte ta Sibbo kommuns besvär över Helsingfors stadsfullmäktiges förnyade annekteringsbeslut till prövning. Kommunstyrelsen i Sibbo lämnade in besväret till Helsingfors förvaltningsdomstol den 8 januari. (Se Ett nytt expertutlåtande av docent Erkki Mennola. Den 9 januari 2007.)

I besväret krävde Sibbo att Helsingfors stadsfullmäktiges beslut bör förbjudas tills ärendet är rättsligt avgjord. I sitt beslut skriver Helsingfors förvaltningsdomstol att "Valtuuston päätöksen täytäntöönpano käsittää varsinaisesti vain lausunnon lähettämisen läänihallitukselle" och noterar att utlåtandet redan har sändts till länsstyrelsen. Att Sibbo kommun besvärade sig över beslutet beror dock på att Helsingfors enligt stadens egen tolkning i sitt utlåtande förnyade sitt beslut från den 21 juni, samtidigt som beslutet gavs nya motiveringar. Detta förfarande är mycket märkligt och tvivelaktigt.

Helsingfors förvaltningsdomstols beslut, som inte fått någon större publicitet, var väntat. Förvaltningsdomstolen beslöt den 14 december att inte behandla Sibbo kommuns och enskilda Sibbobors besvär om Helsingfors stadsfullmäktiges beslut från den 21 juni med motiveringen att Sibbo och Sibboborna inte har besvärsrätt i frågan. Besvär som gjorts av enskilda Helsingforsbor behandlades men avslogs. (Se Det går att besvära sig över statsrådets beslut. Den 14 december 2006.) Kommunstyrelsen i Sibbo har lämnade den 15 januari in ett besvär till Högsta förvaltningsdomstolen där man dels kräver att Helsingfors förvaltningsdomstols beslut om avslaget eller besvärsrätten hävs, dels kräver att Helsingfors fullmäktiges beslut hävs. (Se Besvär till Högsta förvaltningsdomstolen. Den 15 januari 2007.) Stadsfullmäktigebeslutet från den 21 juni var kontroversiellt speciellt med tanke på att det gjordes i brådskande ordning, men även beslutet från den 29 november är kontroversiellt och juridiskt komplicerat.

Föreningen för Sibbo har idag publicerat ett pressmedelande med rubriken "De nyländska riksdagskandidaterna fördömer starkt Helsingfors planer att kapa av Sibbo" ("Uudenmaan kansanedustajaehdokkaat tyrmäävät Helsingin Lounais-Sipoon pakkoliitosaikeet"). Föreningen har även publicerat en skild webbsida med rubriken "Enkäten till de nyländska riksdagskandidaterna". (Texten är på finska trots den svenska rubriken.) Därtill har man publicerat kandidaternas svar på enkäten (pdf) och ett skilt dokument med kandidaternas kommentarer.

Av svaren kan man notera att alla gröna kandidater är emot en annektering. Hela 65 procent av de gröna kandidaterna svarade på enkäten. Endast en av de sex kandidaterna från Vanda har lämnat enkäten obesvarad, medan de fem övriga kandidaterna alltså är emot en annektering. Timo Juurikkala säger visserligen "en myöskään voimakkaasti vastusta", medan de övriga gröna från Vanda är starkare emot en annektering. De gröna i Vanda och övriga Nyland förefaller rätt uppriktigt att vara emot en annektering. Lika väl var det endast Sirpa "Siru" Kauppunen som i Vanda stadsfulmäktige röstade emot stadens ulåtanden om Helsingfors och Myllyniemis förslag. Helsingfors har genom Samarbetsdelegationen för huvudstadsregionen och Vandas utlåtanden skaffat sig regionens dokumenterade stöd för en annektering, men inget av utlåtandena motsvarar de folkvaldas egentliga åsikter.

På "valhörnan" i dagens Hufvudstadsblad har Juurikkala tillsammans med tre andra gröna riksdagskandidater från Nylands valdistrikt publicerat ett ställningstagande med rubriken "Ta paus med Sibbo". Ställningstagandet inleds med satsen "Vi är starkt kritiska till Helsingfors ambition att tvångsannektera sydvästra Sibbo." Ställningstagandet finns i sin helhet på finska under rubriken "Aikalisä Sipoo-keskusteluun" på De Grönas lokala hemsida.

Politikerna talar med kluvna tungor. Detta är skäl att notera innan man går till valurnorna. Att en riksdagsledamot är emot en annektering betyder inte nödvändigtvis att han eller hon kommer att verka för Sibbos sak. Värdet i föreningen För Sibbos enkät ligger främst i att lokalpolitikers och kommande riksdagsmäns kritiska hållning till Helsingfors annekteringsplaner nu har dokumenterats. Även detta dokument borde man ta i beaktande då statsrådet tar ställning till huruvida Helsingfors och Myllyniemis förslag motsvarar regionens intresse.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar