Rapporten borde ha underkänts. Den 1 mars 2007

Helsingfors stadsfullmäktige beslöt igår med rösterna 76-7 att anta statdsstyrelsens förslag till utlåtande om Pekka Myllyniemis förslag. Se "Päätöstiedote nro 4". Mötet bordlade Otto Lehtipuus (grön) och 43 andra ledamöters motion om skyddande av Sibbo storskog (Sipoonkorpi). I motionen, som hänger nära samman med annekteringsplanerna, säges det bl.a. att "Alueliitoksen toteutuessa Helsingin olisi perusteltua vähentää maanomistustaan Sipoon kunnan alueella." Annekteringen har gjorts till ett medel att förverkliga en nationalpark i Sibbo, men samtidigt utgör Helsingfors planer ett allvarligt hot mot Sibbo storskog. Nylands miljövårdsdistrikt och Helsingfors naturskyddsförening har starkt tagit avstånd från så väl Myllyniemis som Helsingfors eget förslag.

Under rubriken "Helsingfors snålt på mer av Sibbo" på första sidan i dagens Hufvudstadsblad förmedlar Hbl nyheten om gårdagens beslut. Jag citerar:

I går valde Helsingfors stadsfullmäktige att ställa sig bakom Myllyniemis förslag om annektering av 3 000 hektar.
Men det kom ett förbehåll: Staden kan tänka sig att, efter riksdagsvalet, återuppta det ursprungliga förslaget om att inkorporera 5 000 hektar.

I samma text berättar Hbl att bara 7 % av de riksdagskandidater som svarat på frågorna på Hufvudstadsbladets valtest (valmaskin) anser att tvångsannekteringar kan behövas för att storstäder skall kunna utvecklas. Rubrikerna på sida 6 i tidningen är "Sibboplan fick grönt i H:fors", "Klar majoritet mot tvångsannektering" och "Manninen tackar nej till Sibbomöte". Jag citerar ur texten med den förstnämnda rubriken:

samtidigt gjorde Jan Vapaavuori (saml), Kai Kalima (sdp) och Osmo Soininvaara (grön) ett viktigt förbehåll.
Eftersom beslutet om inkorporeringen skjuts fram över riksdagsvalet kan Helsingfors gott och väl tänka sig att plocka fram det urprungliga förslaget som handlar om ett 5 000 hektar stort område i södra Sibbo. Myllyniemis förslag omfattar cirka 3 000 hektar.
Varför skall Helsingfors gå med på den avgränsning som Myllyniemi gjort om skärgårdsområdena. Vi måste åtminstone kunna göra anspråk på Granö eftersom Helsingfors äger halva holmen, sade Maija Anttila (sdp).
Men i brist på bättre förslag kunde staden i det här skedet godkänna Myllyniemis förslag.

Jag frågar mig vad man i Helsingfors har för planer för Granö. Hufvudstadsbladet har för en gångs skull varit alert. Om Manninens nej tack till ett Sibbomöte skriver tidningen följande:

Det blir nog inte aktuellt med några möten före valet, säger Manninen.
Sfp-ordföranden Stefan Wallin uppmanade i måndags inrikesministeriet att kalla till sig parterna efter att Sibboborna sagt nej till Helsingfors annekteringsplaner med rungande majoritet. Manninen säger sig ha noterat Wallins förslag liksom också resultatet i folkomröstningen men han har inte mycket till övers för den.

Finansminister Eero Heinäluoma hoppas enligt Hbl forfarande på förhandlingar mellan Sibbo och Helsingfors. Heinäluoma säger att "I den här frågan borde man samtidigt sträva efter en gemensam fördel så att vi får bostäder till rimliga priser i huvudstadsregionen och det kräver planerad tomtmark". De höga bostadspriserna beror dock på sin höjd delvis på tomtpriserna och udbudet på tomtmark. Hade regeringen verkligen velat åtgärda tomtpriserna, så hade man haft andra metoder än en annektering att tillgå. Bostadspriserna torde handla om förväntningar på prisutvecklingen och priserna förväntas inte sjunka så länge byggnadsbranshen inte har mera kapasitet. Enligt gårdagens Helsingin uutiset (sida 4) anser stadsdirektör Jussi Pajunen att "Asuntohinnat pysyvät korkeina, koska kapasiteettia suuremmalle tuotantomäärälle ei ole, eikä sitä nykyisten rakennusalan toimijoiden voimin pystytä lisäämään." I ingen händelse är det den relativt låga befolkningstätheten i Sibbo eller Sibbos påstådda ovilja att planera sydvästra Sibbo som förorsakat de höga bostadspriserna.

Bostadspriserna är bostadsminister Hannu Manninens bekymmer, men höga bostadspriser legitimerar naturligtvis inte en annektering. Där bl.a. finansministern talat om bostadspriser, har Manninen talat om utbud på tomtmark och utveckling av samhällsstrukturen. Om Manninen för att försöka påverka bostadspriserna hotat med sammanslagningar och uttalat sitt stöd för en annektering, så anser jag att han missbrukat sin ministerportfölj vid inrikesministeriet. (Se Två taburetter. Den 10 februari 2007.) Det är inte utbudet på tomter eller bostadsproduktionen som är problemet, utan bostadspriserna.

Dagens Helsinginsanomat behandlar Helsingforsfullmäktiges beslut i en artikel med rubriken "Helsinki tyytyy pitkin hampain Sipoo-esitykseen". Förmodligen var åtminstone Osmo Soininvaaras tänder långa. Jag citerar:

Vihreiden Osmo Soininvaaran mukaan Helsinki toimii epäitsekkäästi. Hänen mukaansa Lounais-Sipoon rakentamista ei voi jättää Sipoon kontolle. "Sipoosta tulisi uusi Espoo, jolla ei ole kaupunkimaista rakennetta", hän sanoi.

Kai Kalima, som vid mötet den 30 november, sade att Sibbo är en korvkiosk, fortsatte med huvudlösa påståenden. Jag citerar HS:

"Selvitysmiehen esitys on torso", Kai Kalima (sd) sanoi. Hän piti kestämättömänä, että Helsingillä on maaomistuksia Sipoossa, mutta paikallinen Rkp estää rakentamisen näille maille.

För det första inrymmer Myllyniemis förslag största delen av den mark som Helsingfors äger i Sibbo. För det andra har inte Svenska fiolkpartiet absolut majoritet i Sibbo, varför det är osakligt att skylla på Sfp. För det tredje försöker Sibbo inte förhindra bebyggelse på Helsingforsägd mark, fastän i normalt fall ingen kommun skulle planera bebyggelse på mark som ägs av en annan kommun. Helsingfors har haft frihet att sälja sin mark i Sibbo, som staden köpte med helt andra avsikter än att bebygga området.

Det är anmärkningsvärt att Helsingfors överhuvudtaget ställer sig bakom en utredning, som borde betraktas som en skandal. Sfp tog dock fasta på rapportens brister:

Puolue pitää moraalisesti arveluttavana, että kuntajakoselvittäjän esityksessä on niin paljon suoria katkelmia Helsingin alkuperäisestä ehdotuksesta.

"Voi vain arvata, miten olisi käynyt, jos kyseessä olisi pro gradu -tutkielma", Stefan Johansson (r) sanoi.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar