Svaret ger inte svar på frågan. Den 6 mars 2007

Christel Liljeström har i ett blogginlägg med rubriken "Torgdebatt" ("Torilta valtuustosaliin") sent igår kväl kommenterat kommunfullmäktigemötet där Sibbo antog ett utlåtande om Myllyniemis rapport.

Även Vanda stadsfullmäktige antog igår ett utlåtande över Myllyniemis rapport och förslag. Sfp gav i Vandafullmäktige ett eget "utlåtande". Sfp i Vanda har på Internet publicerat fullmäktigegruppens "Utlåtande till Myllyniemirapporten". I utlåtandet, som även finns översatt till finska, jämförs farsen kring Sibbofrågan med Kejsarens nya kläder. I dokumentet på Internet ingår även fullmäktigegruppens avvikande åsikt, som i sin helhet lyder enligt följande:

Sfp:s fullmäktigegrupp anser att annekteringsförslagen strider mot den kommunala demokratin, mot folkopinionen i Vanda, Sibbo och Helsingfors, mot den allmänna rättsuppfattningen och mot lagligheten. Inga påtvingade orsaker finns för tvångsåtgärder. Vi anser att konflikten bör lösas genom aktivt frivilligt samarbete, där Vanda stad kan fungera som en konstruktiv, medlande part.

Region och kommunminister Hannes Manninen har redan i ett svar daterat den 23 februari svarat på Antti Kaikkonens skriftliga spörsmål om Sibboannekteringen. Informationen om begandlingen har dock inte uppdaterats på riksdagens webbplats. Kaikkonen, som idag torde deltaga i en valpanel i Nickby, har även själv hållit låg profil i frågan. I samband med Manninens svar har Kaikkonens egentliga fråga översatts till svenska. Frågan lyder enligt följande:

Varför nöjde sig ministeriet med en lätt snabbutredning i ärendet gällande inkorporeringen av Sibbo, som skulle ha krävt verkligt ingående undersökning och sakkunskap på bred bas,
om det är tillåtet för Helsingfors stad att inkorporera de områden av grannkommunen som för tillfället skulle lämpa sig för dess behov, hur kan då andra städer nekas samma sak
och är inkorporeringen av Sibbo ett så rutinmässigt ärende att besluta om att det kan avgöras t.o.m. en expeditionsregering efter valet?

Manninens svar finns alltså på både svenska och finska. Svaret på den sista delfrågan om en inkorporering är ett så rutinmässigt ärende att det kan avgöras av en expeditionsregering lyder:

Frågan om när ärendet eventuellt behandlas i statsrådet är i detta skede spekulativ. Tidtabellen för behandlingen av ärendet avgörs skilt under beredningens gång och i den ordning som anges i kommunindelningslagen.

Manninen svarar inte på frågan, men tidpunkten för svaret den 23 februari är intressant. Just den 23 februari torde Manninen via medierna eller andra utomstående fått veta att frågan, vars behandling hans eget ministerium ansvarar för, enligt Matti Vanhanen inte hinner behandlas av den nuvarande regeringen ens i egenskap av en expeditionsministär. Egentligen är frågan ställd till fel minister. Sibboannekteringen torde vara Vanhanens eget projekt.

På den andra delfrågan om hur andra städer kan nekas inkorporera delar av sina grannkommuner ifall Helsingfors får göra det svarar Manninen faktiskt på. Han svarar här att "Pääkaupunkiseudun kehittäminen maan ainoana metropolialueena on oma kysymyksensä, jonka perusteella ei voi tehdä yleistäviä johtopäätöksiä." Lagen känner dock inget sådant begrepp som "landets enda metropolområde". Dessutom finns det flera städer i "landets enda metropolområde" som gärna skulle inkorporera delar av sin granne.

Manninens svar på den första delfrågan om varför ministeriet nöjde sig med en lätt snabbutredning i ärendet gällande inkorporeringen av Sibbo, som skulle ha krävt verkligt ingående undersökning och sakkunskap på bred bas lyder enligt följande:

Den särskilda utredningen har inte verkställts därför att Helsingfors stads framställning skulle ha ansetts bristfällig. Inrikesministeriet har ansett att det är nödvändigt att verkställa en utredning i ärendet på grund av sakens omfattning, svårighet och allmänna betydelse. Inrikesministeriet har länge känt till problemen i samhällsstrukturen i östra delen av Helsingfors. Förslaget om en ändring av Helsingfors stads kommunindelning är Helsingfors stads syn på hur problemen borde lösas. Ministeriet har vetat att Helsingfors förslag är särskilt omstritt och att frågan är samhällspolitiskt betydande. Helsingfors stads förslag har det uppstått ett behov att på bredare bas utreda om det finns behov av att utvidga Helsingfors stads område österut för att trygga utvecklingen av huvudstadsregionens samhällsstruktur. Detta har krävt att en särskild utredning verkställts.

Att verkställa en särskild utredning i denna fråga ligger också i linje med ministeriets tolkningspraxis när det gäller särskilda utredningar. Det område som föreslås inkorporeras avviker i fråga om storlek och befolkningsmängd betydligt från en s.k. vanlig kommundelssammanslagning och är jämförbara med befolkningsmängden i hela kommunsammanslagningar. Helsingfors förslag är den största kommundelssammanslagning om vilken framställning gjorts till statsrådet. Frågan har krävt mera omfattande bakgrundsutredning. Därför har det varit nödvändigt att verkställa en särskild utredning i ärendet.

Manninnen har alltså inte heller svarat på den första delfrågan. Manninen motiverar verkställandet av en "särskild utredning" med att "frågan har krävt mera omfattande bakgrundsutredning", med i verkligheten har kommunindelningsutredare Pekka Myllyniemi endast åstadkommit en låtsasutredning, som dessutom är otroligt klumpigt gjord. Det är intressant att Manninen för att motivera en "särskild utredning" betonar att förslaget på en annektering av sydvästra Sibbo markant avviker från tidigare förslag till kommundelssammanslagningar. Hittills har Manninen upprepat Vanhanens ståndpunkt att det handlar om ett "litet område" som motsvarar andra partiella kommunsammanslagningar som regeringen Vanhanen förverkligat.

Det är för övrigt anmärkningsvärt att Manninen påstår att "Helsingin itäpuolen yhdyskuntarakenteelliset ongelmat ovat olleet pitkään sisäasiainministeriön tiedossa" och att Helsingfors förslag till ny kommunindelning är stadens syn på hur problemet bör lösas. Detta är åtminstone inte Helsingfors officiella motivering till en gränsjustering. Visserligen heter det i Myllyniemis rapport i ett textavsnitt som författats av Helsingfors stadskontor att de administrativa gränserna har förhindrat "fysisk och funktionell utveckling på gränsen mellan Helsingfors och Sibbo", men påståendet faller på sin egen orimlighet. Det är sant att det finns socioekonomiska problem i vissa stadsdelar i östra Helsingfors, men en utvidgning av Helsingfors österut skulle naturligtvis inte lösa dessa problem. Problemet så som Helsingfors ser det är att Helsingfors tvingas ta ansvar för mera socialt boende och stödberoende invånare än Esbo. Det enda sättet på vilket en annektering skulle kunna tänkas mildra problemen i östra Helsingfors är att sydvästra Sbbo skulle vara en så god ekonomisk affär för Helsingfors att staden skulle ha råd att satsa mera pengar på (nuvarande) östra Helsingfors.

22:30
Helsingin Sanomat har i kväll på Intenet publicerat en artikel med rubriken "Tutkija: Espoo ei jyrääkään Helsinkiä". Samtidigt publiceras tre andra artiklar, som omkullkastar föreställningarna om den socioekonomiska obalansen i huvudstadsregionen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar