Luottamushenkilötoimikunnan kannanotto. Den 8 september 2011


Helsingin Sanomat publicerade den 15 juni en artikel med rubriken "Vantaa löi jarrut itäjatkeelle", som baserade sig på ett ett utlånande om utkastet till gemensam generalplan för Östersundom, som getts av kommittén i Vanda som övervakar Östersundom-kommitténs. (Se "Inte före 2030-talet. Den 15 juni 2011".) Av någon anledning lät Helsingin sanomat antyda att Jukka Peltomäki låg bakom "Vandas förändrade linje". (Se "Tähän palataan. Den 30 juni 2011".) Jag har nu tagit del av dokumentet "Vantaan kaupungin Östersundom luottamushenkilötoimikunnan kannanotto Östersundomin yhteisen yleiskaavan valmisteluaineistoon", som i själva verket baserar sig på ett flertal utlåtanden, som bifogats till det aktuella dokumentet.I Vandas utlåtande kan man bl.a. läsa följande:

Vantaan kaupungin tulevat maankäyttöratkaisut painottuvat Marja-Vantaan ja kehäradan avaamien mahdollisuuksien käyttämiseen. Kaupungin taloudellinen tilanne ei tee mahdolliseks uusien kasvusuuntien avaamista nopeasti.

Joukkoliikenteen perusratkaisuna tulee selvittää sekä pikaraitiotiejärjestelmään että metron jatkamiseen perustuvat maankäyttövaihtoehdot.

Östersundomin alueen maisemarakenne ja luonnon tarjoamat lähtökohdat ovat tiiviille ja tehokkaalle kaupunkirakentamiselle erityinen haaste. Alueen vetovoimatekijöitä ovat merenläheisyys, Sipoonkorven luontoalueet sekä viljelyn ja asumisen kulttuurihistoria. Alueella on edelleen tutkimattomia keskiaikaisia asuinpaikkoja. Alueen ekologisia ja virkistyskäyttöä palvelevia viherkäytäviä tulee leventää, etenkin Sipoonkorvesta Helsingin merenrannan Natura-alueille ja suunnitella tarvittava Porvoonväylän ja ratavarauksen ylittävä viheryhteys. Vantaan yleiskaavan mukaiset luonnonsuojelu ja luo-alueet on otettava huomioon kaupunkirakenteessa.

I miljöcentralens utlåtande, som bifogats, kan man bl.a. läsa följande:

kaavasta paistaa välinpitämättömyys alueen luontoarvoja ja niiden säilyttämistä kohtaan. Uskottavuus ekologisesta yhteiskunnasta tuolla alueella kyseenalaistuu.I dagens nummer av Hufvudstadsbladet ingår en text med rubriken "Storkommun i Vasaregionen ska utredas". Kommunindelningsutredaren Harry Bondas säger här att "Sibbofallet kommer knappast att upprepas i Finland - det var för traumatiskt för alla parter."


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar