Syytä poistaa. Den 2 augusti 2011

http://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Esitys/2011/Halke_2011-09-05_Khs_30_El/40854569-D2E2-42C8-AD7D-886857BF3430/Lausunto_Uudenmaan_liitolle_Uudenmaan_2_vaihemaaku.pdf
I mitt inlägg "Perustuu pääasiassa. Den 28 augusti 2011" noterade jag att miljönämndens utlåtande om utkastet till etapplandskapsplan för Nyland inte fanns med bland bilagorna till Helsingfors stadsstyrelses föredragningslista för mötet senaste måndag. Trots att deadline för utlåtandet var den 31 augusti bordlade stadsstyrelsen vid senaste möte ärendet om stadens utlåtande till Nylands förbund. Fastän man i föredragningslistan för senaste möte kan läsa att "Uudenmaan liitto on pyytänyt lausuntoa uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta (maakuntakaavan uudistaminen) 31.8.2011 mennessä ja ilmoittanut, että määräaikaan ei ole saatavissa pidennystä", skall stadsstyrelsen ta upp ärendet på nytt nästa måndag. Föredragningslistan för nästa stadsstyrelsemöte finns nu på Internet. Till föredragningslistan har man lagt till flera bilagor, men inte miljönämndens utlåtande. På stadens webbplats finns dock ytterligare ett dokument under rubriken "Päätöshistoria". Hit har man gömt miljönämndens utlåtande tillsammans med ett par andra utlåtanden. Med finns inte heller Östersundomkommitténs utlåtande, fastän stadsstyrelsen indirekt föreslås ställa sig bakom detta utlåtande eller åtminstone godkänna att yttrandet för Östersundoms del delegeras till Östersundomkommittén.

Förslaget till utlåtande är nästan oförändrat och därmed i praktiken fortfarande identiskt med stadsplaneringsnämndens utlåtande. Man har dock lagt till ett stycke om "maa-ainesalueiden ottopaikkojen ja vaikeasti hyödynnettävien maa-ainesten seudulliset sijoituspaikat" samt ett stycke om en utredning om skjutbanor. I det aktuella sammanhanget känns tillägget närmast bisarrt.


http://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Paatoshistoria/2011/Halke_2011-09-05_Khs_30_El/9ACFDF4F-3CBA-4146-B107-FF27726868C9/Lausunto_Uudenmaan_liitolle_Uudenmaan_2_vaihemaaku.pdf

I miljönämndens utlåtande kan man bl.a. läsa följande:

Östersundomin alueella taajama-alueet on osoitettu yhteisen yleiskaavaluonnoksen aluevarausten mukaisesti. Rakennettavat alueet rajautuvat rannoilla Natura-alueisiin. Matalat ruovikkoiset ranta-alueet ovat myös tulvariskialuetta, ja ne lukeutuvat ELY-keskuksen ehdotukseen Uudenmaan merkittävistä tulvariskialueista. Vaihemaakuntakaavaehdotuksen vaikutusten arvioinnissa ja jatkovalmistelussa tulee ottaa huomioon nämä molemmat tekijät.

I Östersundomkommitténs utlåtande kan man däremot läsa följande:

Taajamatoimintojen ja raideliikenteeseen tukeutuvien taajamatoimintojen alueilla suunnittelumääräys edellyttää tulvariskialueiden huomioon ottamista. Näin luonnollisesti tapahtuukin yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa, mutta määräyksestä voi saada sellaisen käsityksen, ettei niille voi rakentaa.

Suunnittelumääräys tulvariskistä on syytä poistaa taajamaalueiden määräyksestä.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar