Kungörelse. Den 19 december 2008


Helsingfors stadsplaneringskontor har igår uppdaterat sina sidor om "Sipoon ja Vantaan liitosalueet". På sidan "Kaupunginosat ja kadunnimet" berättas nu om stadsstyrelsens beslut från den 8 december. Kartorna som man hänvisar till är dock inte de samma som i föredragningslistan. På kartorna på stadsplaneringskontorets webbsida hör Kärr ännu till Sundberg (Salmenkallio) och gränsen vid Österleden går i enlighet med statsrådets beslut. (Jämför "Lantmäteriverket avviker från statsrådets beslut. Den 18 december 2008".) Det är kanske på sin plats att notera att statsstyrelsens beslut om indelning i stadsdelar inte är definitivt. På mötet bden 8 december beslöt man att ta det slutgiltliga beslutet efter den 1 januari 2009.

Helsingfors stad har idag publicerat en kungörelse om ändringar i namnen på gatuadresser och stadsdelar och ändringar i distriktsindelningen. Staden har nu även publicerat kartor (Nya stadsdelar och Ändringar i distriktsindelningen) över stadsdelarna som motsvarar stadsstyrelsens beslut. Samtidigt har man publicerat ett pdf-dokument under rubriken "Gatu- och vägnamnen". På första sidan av dokumentet, som är skapat i går och uppdaterat idag, finns en karta med "ändrade väg- och gatunamn i Helsingfors och i inkorporeringsområdena i västra Sibbo". På kartan kan man läsa att det är stadsmätningsavdelningen som har upphovsrätten till kartan, vilket är markerat "© 1.1.2009 Kaupunkimittausosasto". Kartan är dock redan föråldrad. Här följer så väl gränsen för kartbottnet som den ovanpå dragna kommungränsen statsrådets beslut och inte Lantmäteriverkets justering av beslutet. (Se ovan.) Nedan till vänster detalj ur kartan över stadsdelar. Nedan till höger motsvarande område på kartbottnet till kartan i pdf-dokumentet med gatu- och vägnamn.Mauri Asmundela från Nylands lantmäteribyrå gav på hösten (troligtvis i oktober) enheten statistik och forskning vid Vanda stad informationen att "Vesterkullan kiilan alueen karttarajausta on tarkennettu." Asmundela gav i ett e-postmeddelande även förklaringen att "Kun alueliitoksen lopullinen karttarajaus tehtiin, katsottiin, että alkuperäisen tarkoituksen mukainen ja teknisestikin tarkoituksenmukaisin rajaus syntyy siten, uusi kunnanraja muodostetaan hieman siirtyneen Itäväylän tiealueen pohjoisrajaan." Asmudsela deltog emellertid själv i Lantmäteriverkets tolkning av så väl Helsingfors ursprungliga förslag som kommunindelningsutredare Pekka Myllyniemis förslag, som stod till grund för statsrådets beslut. (Se "Hur ritades gränsen ut? Den 26 februari 2008".) Asmundela måste därför hela tiden ha känt till att Österleden flyttats, fastän Lantmäteriverket inte påpekade att vägen flyttats i sina utlåtanden.
Att gränslinjen följer statsrådets beslut ännu på mycket färska kartor är anmärkningsvärt med tanke på att beslutet att ändra på gränsdragningen på kartan ("karttarajaus"), egentligen torde ha tagits den 12 juli i år då fastigheten Westerkulla (410-18-0) styckades och Labbacka (410-18-3) registerades. (Se "Lantmäteriverket avviker från statsrådets beslut. Den 18 december 2008".) Eftersom Västerkulla gård och "Västerkullakilen" inte är ett planområde är det lantmäteriverket som här är fastighetsregisterförare. Då fastigheten styckades så att en del eller ett skifte av Labbacka ligger norr om registerenheten 92-895-2-8, längs vilken den nya gränsen skall gå enligt statsrådets beslut, fanns det inga möjligheter att följa statsrådets beslut, så vida inte fastigheten Labbacka styckats på nytt. Antingen måste hela Labbacka anslutas till Helsingfors eller så måste fastigheten i sin helhet förbli en del av Vanda. Med sina areal på 123 hektar utgör fastigheten Labbacka långt över hälften av den ca 200 ha stora Västerkullakilen. Utan Labbacka skulle inkorporeringsområdet inte heller ha landförbindelse med det övriga Helsingfors.

Frågan är om den aktuella styckningen av fastigheten Westerkulla gjordes avsiktligt för att möjliggöra en ändring av statsrådets beslut eller om den i misstag gjordes i strid mod statsrådets beslut. Om den felaktiga styckningen gjordes avsiktligt, kan man fråga enligt vems direktiv den gjordes. Varför valde man inte istället en lagenlig kompleterande ändring i kommunindelningen. Den 25 juni beslöt finansministeriet att överföra ytterligare den 0,0293 hektar stora fastigheten Bygdebo II (410-6-54) från Vanda till Helsingfors. (Se "293 kvadratmeter. Den 11 juli 2008".) Lantmäteribyråns justering gäller ett ca 10 hektar stort område, det vill säga ett område som är över 300 gånger större än Bygdebo II. Asmundelas motiveringar till justeringen är inte övertygande. I e-postmeddelandet till Vanda stad verkar han förringa justeringen. Han säger visserligen att justeringen medför en ändring på ca 10 ha, men säger att Österleden flyttat några tiotal meter norrut på ett 250 meter långt avsnitt. I verkligheten är Lantmäteriverkets nya gränslinje 1,5 km lång. Asmundela antyder även att vägen flyttats efter att statsrådet tog sitt beslut, fastän det nya vägavsnittet var i användning redan i början av år 2006.


Fallet Sibbo

Google+ Followers