Politiserat rättsväsende. Den 16 december 2008I dagens Hbl ingår en insänadare av Bo Melander. Jag återger här delar av insändaren, som har rubriken "Politiserat rättsväsende":

>>Rättsväsendets tolkningar i Finland av fall där politikerna varit inblandade har fått starka drag av det i Sovjet och Nazityskland utövade politiskt inriktade rättsförfarande.
Högsta förvaltningsdomstolens beslut gällande Helsingfors krav på att få annektera delar av Sibbo, och det godtyckliga sätt saken avgjordes på, vittnar helt tydligt om politikernas makt över det politiskt obundna rättsväsendet.
... Likaså väcker ministerns godkännande av HFD:s på politik och ingalunda juridik baserade beslut i Sibbo-affären förundran, men om man som Tuija Brax är engagerad i Helsingfors-politiken ser man tydligen inte allt.
Om rättsväsendet springer politikernas och Helsingfors ärenden, och glömmer sin roll som politiskt obunden instans bör en oavhängig myndighet utreda på vilka grunder Sibbo dömdes att avstå områden åt Helsingfors.<<

I slutet av oktober publicerade stadsplaneringsverket kartror med förlag till ny indelning av Helsingfors. (Se "Muutoksia Helsingin kaupunginosajakoon".) Enligt förslaget skall delområdet Svarta backen utvidgas så att området även innefattar den del av skogen och berget Svarta backen som nu hör till Vanda. Se kartan ovan. På kartan har gränsen för det nya delområdet och stadsdelen Sunberg ritats ut något slarvigt så att den nya kommungränsen (den streckade linjen) vid Österleden syns. Här går gränsen ännu längs Österledens gamla sträckning. Kartorna med gränslinjen norr om Österleden är av något nyare datum. Stadsstyrelsen i Helsingfors tog ställning till förslaget till indelning på mötet den 8 december. Enligt beslutsmeddelandet antogs förslaget "Ehdotuksen mukaan", medan det i sammandraget (pikayhteenveto) heter att förslaget antogs "Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan".

Borgåbladet har på kvällen publicerat en artikel med rubriken "Sibbo godkände ramavtal". I artikeln noteras det att vattenförsörjningen inte togs med i ramavtalet. Borgåbladet skriver att "Helsingfors är inte intresserad av att ta över vattenledningarna på det annekterade området, man anser att det är Sibbos sak att sköta den saken."


Fallet Sibbo

Google+ Followers