Total förvirring. Den 15 december 2008


Kommunfullmäktige i Sibbo sammankommer idag för att ta ställning till generalplanen 2025. Förslaget til generalplan präglas starkt av Helsingfors initiativ till en ändring i kommunindelningen. I senaste nummer av Sipoon Sanomat kritiserar Catharina Westermark (grön) i en insändare med rubriken "Söderkullan ja Nikkilän virkistysalueet uhattuina!" generalplanen för att den hotar friluftsområden i Nickby och Söderkulla. Liksom i sin insäbartikel i lördagens nummer av Borgåbladet (se "Unikt fall. Den 13 december 2008") förklarar Westermark brådskan med generalplanen med att generalplanen måste godkännas, så att Sibbo kan ansluta sig till Nylands förbund. Även beslutet att gå med i Nylands förbund hänger samman med annekteringstvisten. Jag citerar ur insändaren:

>>Sipoon yleiskaava 2025 on tehty ns. strategisena pikakaavana vastauksena Helsingin hyökkäykseen. Siinä esitetään räjähdysmäistä kasvua, joka on sitä luokkaa, että ei Helsingin, vaan sipoolaisten on syytä pelätä. Kaava on laadittu pienessä piirissä normaalista kaavaprosessista poiketen.

Uusi Yleiskaava 2025 jyrää alleen kaikki Sipoon aikaisemmat yleiskaavat. Siinä lentää taivaan tuuliin suurella vaivalla tehty Söderkullan osayleiskaava ja Nikkilän osayleiskaavahanke. Konsultit ovat tehneet kilokaupalla raportteja, mutta viheralueohjelmaa ei ole, eikä ole mietitty miten tarvittavat virkistysalueet hankitaan. ...

Uusi yleiskaava 2025 on raakile niin, että huomioidaan sekä uusien että nykyisten asukiakaiden viihtyvyys. Tuhoamalla pala hienointa Nikkilää, tuhotaan asukkaiden usko myös päättäjiin. Ei kiire Uudenmaan liittoon voi olla tärkeämpää kuin kaikkien sipoolaisten arkea koskettava yleiskaava 2025.<<

Vanda stad har en utmärkt karttjänst med vilken man bl.a. kan kontrollera information om fastigheter. Själv är jag närmast intresserad av fastigheter och registerenheter invid Österleden i nuvarande Vanda. En fastighet kan inte tillhöra två olika kommuner, varför man torde ha varit tvungen att registrera om vissa enheter i Västerkula och Västersundom. Ett par nya enheter har faktiskt registrerats under det senaste halvåret. Efter att nya enhet har registrerats stämmer registernumren inte längre överens med förteckningen över enheter som skall överföras till Helsingfors i statsrådets beslut. Detta är väl i sig inget större problem, då de gamla uppgifterna naturligtvis finns bevarade. Det förefaller emellertid som om nya enheter skulle ha registrerats med tanke på att den nya gränsen mellan Helsingfors och Vanda skall gå helt och hållet norr om Österleden!

Enligt Vanda stads karta hör åkertegen mellan Österledens gamla och nya sträckning det 123 hektar stora fastigheten Labbacka (410-18-3), som i övrigt ligger söder om registerenheten 92-895-2-8, där landsvägen tidigare gick och där gränsen skall gå bl.a. enligt den karta som inrikesministeriet bifogade till sitt utlåtande till HFD. (Se "Ingen landförbindelse. Den 16 oktober 2007".) Enheten har registrerats den 12 juli 2008. Även registerenheten för landsväg 895-2-43, som registrerats den 23 september, ligger på var dera sidan om registerenheten 92-895-2-8, dvs den gamla sträckningen för Österleden

I statsrådet beslut heter det att en del av lägenheten Westerkulla 18:0 skall överföras til Helsingfors. Vilken del det är fråga om säges inte, utan borde ha markerats på bifogad karta. I flera besvär över statsrådets Sibbobeslut påstås det att statsrådets beslut är oklart, emedan en felaktig karta bifogats till promemorian. HFD:s säger emellrtid följande i sitt beslut:

>>I statsrådets beslut uppräknas de fastigheter, registerenheter och delar av sådana vilka överförs till Helsingfors stad. Förteckningen motsvarar den preciserade karta som Nylands lantmäteribyrå har gjort utgående från kommunindelningsutredarens förslag och som har varit framlagd i beredningsskedet. Statsrådets beslut anger tillräckligt exakt det områd som anslutningen gäller. För de fastigheter eller andra registerenheter av vilka endast en del överförs till Helsingfors stad verkställs fastighetsförrättning enligt 43 § 2 mom. i kommunindelningslagen.

För lagligheten av statsrådets beslut saknar det betydelse att den karta som har varit en bilaga i motiveringspromemorian till statsrådets beslut en aning har avvikit från förteckningen över områden i statsrådets beslut samt från den ovan nämnda karta som Nylands lantmäteribyrå har preciserat med kommunindelningsutredarens framställning som utgångspunkt.<<

Fastighetregisterföraren har i enlighet med 43 § 2 mom. i kommunindelningslagen styckat fastigheten Westerkulla, men problemet är att det varit oklart hur Westerkulla skall delas, eftersom statsrådets beslut är oklart utan bifogad karta. (Se "HFD sopar misstag under mattan. Den 7 februari 2008".) Nu ser det ut som om fastighetsregisterföraren skulle ha gjort en tolkning av statsrådets beslut som avviker från inrikesministeriets tolkning och lantmäteribyråns karta. Jag vet inte var gränsen kommer att gå den 1 januari. Månne någon vet?

Helsingfors stad har idag publicerat en serviceguide för invånarna i de inkorporerade områdena.


Fallet Sibbo

Google+ Followers