Mellanetapp. Den 6 november 2008


Yle Mellannyland har idag publicerat en notis med rubriken "Många nya invånare till östra Hfors". Med östra Helsingfors syftas inte på det nuvarande östra Helsingfors eller Helsingfors stordistrikt, som även efter nyår föreslås heta Östra stordistriktet, utan på sydvästra Sibbo, som föreslås heta Östersundoms stordistrikt (Itäinen suurpiiri). Östersundoms stordistrikt skall inte förväxlas med den nya stadsdelen Östersundom, som endast utgör en del av det nya stordistriktet. (Östersundom föreslås i själva verket bli det finska och svenska namnet på ett storsdistrikt, ett distrikt, en stadsdel och ett delområde.) Av kartan nedan med stordistrikten framgår att Helsingfors i och med inkorporeringen inte alls växer så mycket österut. Helsingfors kan inte växa österut, eftersom havet kommer emot. (Se "Väderstreck. Den 13 mars 2007".) Det nya stordistriktet ligger i väderstrecket nordost, men det finns redan ett stordistrikt med namnet Nordöstra stordistriktet (Koillinen suurpiiri). I Yles notis berättas det att Helsingfors vill ha 30 tusen nya invånare, 10 tusen nya arbetsplatser där och metro i Sibbo på det område som Helsingfors tar över vid årsskiftet. Siffrorna och metroplanerna är direkt tagna ur utredningsman Pekka Myllyniemis rapport, som planeringschef Tuomas Rajajärvi även refererade till vid Överborgmästarnes invånarafton i Österundom på tisdagen. (Se "Ett steg i ett större projekt. Den 5 november 2008".)


I dagens nummer av Borgåbladet ingår en artikel med rubriken "Mycket prat, ont om fakta". Rubriken på paradsidan är "Helsingforsledningen övertygade inte". Borgåbladet har efter invånarträffen i Zachrisbackens skolcentrum talat med "Östersundomaktivisten" Leena Liipola, som uppmärksammar att Tuomas Rajajärvi hävdat att sydvästra Sibbo bara är en mellaetapp i utvecklingen av "fingret" längs kusten.

Fingermodellen enligt vilken tillväxten i Helsingforsregionen bör ske längs fem "fingrar" är endast en av flera alternativa visioner för regionen. Liksom jag noterade i gårdagens blogginlägg representerar de av Rajajärvi presenterade visionerna snarare en axel längs kusten än en fingermodell. En koncentration av tillväxten just längs Sibbos kust eller E 18 motsvarar det vinnande bidraget i (se "East Coast City. Den 14 december 2007"), men detta bidrag verkar vara ett direkt beställningsjobb. (Se t.ex. "Helsingfors besvärar sig över landskapsplan. Den 16 december 2007".) Projektet Sibbo eller utvecklingen av axeln Helsingfors-Borgå handlar ur Helsingfors synvinkel om två saker. Dels vill man kunna konkurrera med Esbo, dels vill man satsa på en utveckling längs kusten för att stärka Helsingfors roll som regionens centrum och förhindra att Helsingfors (för)blir ett påsbotten, en endstation. Utvecklingen av axeln Helsingfors-Borgå handlar inte om hela regionens intresse, utan uttryckligen om Helsingfors stads intresse. För några år sedan gav Helsingfors ett utlåtande till Vanda där man beklagade sig att Vanda (till skillnad från Sibbo) inte hade insett sydöstra Vandas (och sydvästra Sibbos) regionala betydelse. Regionalt intresse är vanligtvis en omskrivning av Helsingfors intresse.

De finns de i Sibbo som ser E18 korridoren Helsingfors-St Petersburg som kommunens trumfkort. Som veckoslutssibbobo är jag långt mera konservativ. Jag kan inte påstå att min egna önskemål om utvecklingen i min gamla hemkommun motsvarar "kommunens bästa". Men så här på Svenska dagen vill jag påpeka att jag ser det som ett värde i sig att det finns byar och kustbygd i närheten av landets huvudstad där svenska språket fortfarande har ett starkt fotfäste. I de flesta länder är byte av majoritetspråk i en kommun en ytterst känslig fråga, som kan leda till svåra konflikter. I Finland byts dock majoritetsspråk utan större dramatik. Svenskspråkiga och och finskspråkiga betraktas som "ett folk" och spelreglerna definieras av lagen. Under en gången tid har Sibbo kommuns låga tillväxt delvis baserat sig på språkpolitik, men den tiden ser ut att vara förbi. Att man i fallet Sibbo på ministernivå plötsligt börjar beskylla Sibbo för att upprätthålla en språkmur gör mig mycket upprörd. Sibbos relativt låga tillväxt under gångna årtionden har inte skadat grannkommunerna och på inget sätt varit olaglig. Har det funnits en "språkmur", så har den även varit ämnad att beskyddat Sibbo storskog. Språkförhållandena borde vara en omständighet som legitimerar denna politik, men istället har ledande politiker i Hesingfors utnyttjat motsättningarna mellan språkgrupperna för att främja Helsingfors expansion österut samtidigt som man kört över lagen. Det är oacceptabelt.


Fallet Sibbo


Google+ Followers