Utpressning. Den 13 december 2007

Efter att TEHY-krisen var över höll statsminister ett omdiskuterat tal där han kritiserade TEHY:s metoder och underströk det oacceptabla i att idka utpressning mot staten. Själv tyckte jag mig kunna skönja en bitter överton i talet om utpressning. Det lät som om statsministern tagit utpressningen personligen, fastän det snarare var finansministern som pressades. Kanske ville statsministern lyfta fram det oacceptabla i utpressning av staten i allmänhet. Det föreföll som om han visste vad han talade om.
I Jouko Tikkanens bok Sipoon ryöstö utsätts statsministern personligen för utpressningsförsök. Statsministern har smygfilmats naken tillsammans med sin nya flickvän, som visar vara en lockfågel. Skildringen av utpressningen hör till de fiktiva detaljerna i Tikkanens bok, men Tikkanen är inte den första som föreslår att statsministern utsatts för utpressning. Det finns flera tecken som tyder på upressning. Ett är statsministerns agerande i fallet Sibbo.

Tikkanen förefaller på riktigt ha svårt att förstå hur statsrådet i somras kunde godkänna kommunindelningsutredarens förslag, fastän Sibbo hade ändrat sin politik och visat vilja att själv utveckla sydvästra Sibbo. Statsrådets beslut är obegripligt, om man tror att Sibbos (Sfp:s) traditionella politik varit orsaken till Helsingfors annekteringsprojekt, vilket den tidigare "oppositionen" i Sibbo gärna låtit förstå. Accepterar man att Sibbos senfärdighet bara varit ett svepskäl, är det lättare att förstå statsrådets beslut. Då måste man söka andra förklaringar till att vissa Centerministrar gett Helsingfors sitt stöd. Då behövs det inte heller nödvändigtvis några teorier om utpressning.

Jag finner det möjligt att statsministern faktiskt utsatts för utpressning, men mera sannolikt är det att han bara utsatts för politisk påtryckning. Våren 2006 gällde det att rädda kommun- och servicestrukturreformen. Då var det inte minst ledaren för det största oppositionspartiets riksdagsgrupp, Helsingfors dåvarande stadsstyrelseordförande som hotade. Under regeringsförhandlingarna fortsatte samma stadsstyrelseordförande att pressa på. Resultatet var ett "historiskt" metropolprogram, där en lösning på Sibbofrågan visserligen inte nämns, men mellan raderna torde ingå. Aldrig tidigare har lojaliteten till regeringsprogrammet betonats så starkt som under den nuvarande regeringen. Det är inte svårt att räkna ut vem i regeringen som understrukit att ingådda avtal måste följas.

Att Sibbo sommaren 2006 inte helt lyckades värja sig mot Helsingfors anspråk berodde enligt min bedömning i hög grad på att kommunen var splittrad. Genom att ge Sfp skulden till krisen gav "oppositionen" i Sibbo vatten på Helsingfors kvarn. Efter en förtroendeomröstning fick kommunstyrelseordföranden och kommundirektören fortsatt förtroende, men den politiska linjen svängde i enlighet med den tidigare "oppositionens" önskemål. Så skedde åtminstone enligt Tikkanens bok. Efter att statsrådet godkänt utredningsmannens förslag, trots Sibbos egna planer på kraftig tillväxt, förefaller kommunens nya linje inte längre motiverad, åtminstone inte ur Sfp:s synvinkel. Lika väl ifrågasätts inte den nya tillväxtpolitiken. Det ser även här nästan ut som om någon utsattes för utpressning. Troligtvis handlar det dock även i detta fall bara om politisk påtryckning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar