Gator. Den 10 september 2009


I dagens nummer av Helsingin Sanomat ingår en kort artikel med rubriken "Helsinki suunnittelee Karhusaareen uusia väyliä". I notisen berättas det att man vid Björnsövägen skall bygga fyra nya hållplatser och cykelväg. Däremot berättas det inte att Helsingfors vill omvandla Björnsövägen till en "gata" som underhålls av staden. Björnsövägen är faktiskt den enda plan för inkorporeringsområdet som syns på stadsplaneringskontorets karta över stadens planer.Helsingfors stadsplaneringsverk har idag på webbplatesen för Östersundom-projektet publicerat några nya sior. En av sidorna har rubriken "Liikenne". Här kan man bl.a. läsa följande:


Östersundom suunnitellaan kaupunkimaiseksi, pääosin raideliikenteeseen tukeutuvaksi, tiiviiksi ja viihtyisäksi katuympäristöksi hyvine alueen sisäisine ja ympäristöön liittyvine jalankulku- ja pyöräilymahdollisuuksineen.

Östersundomin raideliikennevaihtoehtoja tutkitaan työn alla olevissa konsulttiselvityksissä, jotka valmistuvat vuoden 2010 alussa. Raideratkaisulla on suuria vaikutuksia maankäyttöön, joten Uuden Porvoontien ja Porvoonväylän välisen alueen yleiskaavallinen ja yksityiskohtaisempi suunnittelu pääsee käyntiin vasta raideratkaisun varmistuttua.


Dessutom finns det på sidan en bild med följande bildtexten "Uusi Porvoontie on tarkoitus muuttaa maaseutumaisesta maantiestä helsinkiläiseksi kaduksi." På bilden syns förutom Nya Borgåvägen även vägskälet till Björnsö.Det kan tilläggas att de två blivande gatorna invid området som syns på bilden ovan går igenom vassbevuxna vikar eller sankmarker, som är Natura-område.


Google+ Followers