Stor-Östersundom. Den 4 september 2009


I mitt blogginlägg "Inget nytt område. Den 31 augusti 2009" noterade jag att det i förslaget till Helsingfors stads utlåtande över utkastet till landskapsöversikt för Nylands förbund fanns med text från förslaget till fastighetsnämndens utlåtande, fastän fastighetsnämnden aldrig godkände sitt förslag. (Se "Naturligt utvidgningsområde. Den 25 augusti 2009".) Fastighetsnämnden bordlade ärendet fastän deadline var följande dag. Nylands förbund hade i sin tur bett om ett utlåtande från Helsingfors stad senast den 31 augusti. Stadsstyrelsen hade förslaget till utlåtande på föredragningslistan för mötet den 31 augusti, men stadsstyrelse bordlade i sin tur ärendet.

På mötet skulle stadsstyrelsen även ta ställning till ett förslag till utlåtande om utkastet till landskapsöversikt för Östra Nylands förbund. Även detta ärende bordlades, trots att östra Nylands förbund bett om ett utlåtande före den 7 september. Nu skall förslagen till utlåtanden över båda utkasten till landskapsöversikt behandlas på stadsstyrelsemötet i måndag den 7 september. Fastighetsnämnden har hunnit godkänna sitt förslag till utlåtande, som denna gång därför finns med som bilaga till föredragningslistan. Det var i fastighetsnämndens utlåtande som det ursprungligen hävdades att "on syytä korostaa, että Helsingin Östersundomin - Vantaan Länsimäen rakentamista ei tule pitää uuden alueen avaamisena vaan Vuosaaren-Mellunkylän alueiden luontaisina laajentumisalueina." Fastighetsnämnden hade sitt möte den 1 september, dagen efter stadsstyrelsemötet. Det förefaller som om man i god tid kände till att stadsstyrelsen skulle bordlägga ärendet om utlåtandet över utkastet till landskapsöversikt, trots att landskapsförbundet hade begärt att få ett utlåtande senast den 31 augusti.

Nedan citerar jag ur stadsdirektörens förslag till utlåtande över utkastet till landskapsöversikt för Östra Nylands förbund:

Porvoon Silmukka -vaihtoehto ehdottaa kaupunkijunarataa Helsingin ja Porvoon välille, mikä voisi ainakin periaatteessa korvata Helsingin metron tai pikaraitiotien Östersundomissa. Ratalinjausta tulisi kuitenkin tarkistaa, jotta rata mahdollisimman hyvin hyödyntäisi kaupunkirakennetta. Toisaalta kaupunkijunan voisi korvata metro tai pikaraitiotie. ...

Itä-Uudenmaan liitto on yhdessä Uudenmaan liiton, Porvoon, Sipoon, Vantaan ja Helsingin kanssa laatimassa kehyssuunnitelmaa Helsingin ja Porvoon välille, jossa hahmotellaan aluerakenteen kehitystä ja vaihtoehtoja pitkälle tulevaisuuteen.

Den i citatet ovannämnda ramplanen finns även omnämnd i Matti Visantis presentation "Östersundom- projektin haasteita" från den 25 augusti. (Se "Annekterade områden. Den 2 september 2009" och "Storskogen eller Natura? Den 3 september 2009".) Tre av sjutton diabilder i Visantis presentation handlar i själva verket om planeringen av axeln Helsingfors-Borgå. Dian eller bilden nedan visar fyra spårvägsalternativ, som det finns skäl att återkomma till.
I Visantis presentation finns även tre olika strukturmodeller, som ger helt olika tyngd åt Östersundom.
Alternativet "Rannikkokaupunki" förefaller vara inspirerat av det vinnande bidraget Emerald med East Coast Town i tävlingen Greater Helsinki Vision. Även Kalkstrand och Träskby ingår i "Kuststaden".
I modellen "Suur-Östersundom" koncentreras bebyggelsen och befolkningen till Östersundom.
Idet tredje alternativet "Suur-Söderkulla, Sibbesborg" är bebyggelsen speciellt koncentrerad till Sibboviken och ådalen.Google+ Followers