Helsingin liitosalueen joukkoliikenteen raideyhteys. Den 6 september 2009


I morgon skall Helsingfors stadsstyrelse behandla stadens utlåtande till utkastet till landskapsöversikt för Nylands förbund. Ärendet bordlades vid det senaste möte, trots att Nylands förbund hade bett om ett utlåtande senast den 31 augusti. (Se "Stor-Östersundom. Den 4 september 2009".) I föredragningslistan ingår som bilagor utlåtanden från 26 nämnder och administrativa organ. Liksom de flesta andra utlåtanden är stadsplanerinsnämndens utlåtande undertecknat redan i juni. I utlåtandet noteras bl.a. följande:


Helsingin liitosalueen toteuttaminen ja pääkaupunkiseudun taajamarakenteen laajentaminen itään edellyttää seudullisen raideliikennejärjestelmän laajentaminen myös itään, mikä on kirjattu myös valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin. Tämän vuoksi kyseisiin strategisten valintojen selitysteksteihin tulee lisätä maininta metron jatkamisesta lännen lisäksi myös itään.


I de nationella målen heter det faktiskt att "Alueidenkäytössä on turvattava edellytykset metroverkoston laajentumiselle länteen ja itään", men det kan nämnas att detta omnämnande av metronätverket tagits med efter HFD:s avgörande i fallet Sibbo. I stadsdirektörens förslag till stadens utlåtande omnämns östmetron lika väl endast i satsen "Nopeat, hyvät vaihtomahdollisuudet tarjoavat pääkaupunkiseudun poikittaiset raideratkaisut (Raide-Jokerit) ovat metron itäisen ja läntisen haarojen jatkamisen ohella siten ensiarvoisen tärkeät." Istället finns i förslaget till utlåtande följande formulering:


Pääkaupunkiseutu tulee kehittämään sisäistä liikennejärjestelmäänsä vahvasti raideliikenteeseen painottuen. Tällaisia yhdyskuntarakennetta eheyttäviä ja täydentäviä hankkeita ovat mm. Kehärata, Länsimetro, Helsingin liitosalueen joukkoliikenteen raideyhteys Östersundomiin saakka.


Helsingfors, som tidigare klandrat Sibbo koomun och Östra Nylands förbund för att inte vilja förbinda sig vid en utvidgning av metrolinjen österut, vill alltså nu inte själv ha ett direkt omnämnande av en metrolinje till Östersundom. En förlängning av metrolinjen österut är nu endast ett av flera alternativ. Övriga alternativ är vanlig järnväg och snabbspårväg.I Matti Visantis presentation "Östersundom- projektin haasteita" (se "Storskogen eller Natura? Den 3 september 2009") ingår en dia som visar alternativa stationsområden i Östersundom. (Se bilden ovan.) Var de alternativa stationsområdena är placerade beror på spårvägsalternativ. De röda bollarna representerar metrostationer enligt tre alternativa linjedragningar. Alternativen är här en förlängning antingen av antingen av metrolinjerna till Mellungsbacka eller Nordsjö eller en ny förgrening från Östersundom eller Botby gård längs Österleden. Det sistnämnda alternativet torde inte vara tekniskt möjligt, utan representerar snarare huvudalternativet för en snabbspårvägslinje. På den aktuella kartan finns stationsområden som representerar två olika snabbspårvägslinjer, som inte behöver utesluta varandra. Den ena går längs Österleden - Nya Borgåvägen fram till Örnviken i Sibbo. Den andra förgreningen av snabbspårvägslinjen går via Husö till Granö! Det finns anledning att återkomma till Helsingfors planer för Granö i ett skilt inlägg. Alternativet tåg eller reguljär järnväg är kanske ändå det intressantaste. Ser man noggrant på kartan ovan ser man att de gröna bollarna som markerar stationer i anslutning till järnvägen (HELI) ritats ut söder om Borgåleden (motorvägen). Det är klart att detta nya förslag till linjedragning av järnvägen till Borgå utesluter en metrolinje, vilket även noterats på Visantis presentation. Den nya linjedragningen av järnvägen finns även på en annan karta i Visantis presentation. (Se nedan.) Benämningen är "Kaupunkirata muutetussa HELI-käytävässä".Artikeln "Sipoonkorpi tai Natura-alueet väistävät asuntorakentamista" finns nu även i webbversion.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar