Projektområde. Den 31 oktober 2009


Igår kom justitiekanslern med kritik mot beredningen av regionförvaltningsreformen och lät förstå att beredningen strider mot lagen, då de språkliga rättigheterna inte har getts prioritet. I sitt blogginlägg "Sibbo i kläm" från den 21 juni 2006, samma dag som Helsingfors lade fram sitt förslag till ändring i kommunindelningen, skrev Astrid Thors bl.a. att "Om tex Simsalö skulle hänföras till Helsingfors, då talar vi inte mera om att respektera språklagen och grundlagen !" Senare lyfte man från Sfp-håll i sammanhanget sällan fram de språkliga rättigheterna, medan man från Helsingfors-hållet talade om en språkmur, som man till och med jämförde med Berlinmuren. I det dåliga språkklimatet framhöll man från finlandssvenskt håll att Sibbofrågan inte var en språkfråga. Inrikesministeriet och HFD nöjde sig med att notera att ändringen i kommunindelningen inte påverkade de språkliga förhållandena, eftersom både Helsingfors och Sibbo är tvåspråkiga kommuner med finska som majoritetsspråk.


När det gällde Sibbofrågan var man i Helsingfors mån om att översätta alla dokument och all information i frågan till svenska. Det var som om man just i detta sammanhang ville ge en bild av att beslutsfattandet och administrationen även i Helsingfors sker på två språk. Nu när Helsingfors kommit i gång med verkliga utredningar och planering av stordistriktet Östersundom är situationen en helt annan. Helsingfors stadsplaneringskontor har denna höst regelbundet uppdaterat sina webbsidor om Östersundom-projekti. Så sent som den 28 oktober uppdaterades hela webbplatsen. Motsvarande svenskspråkiga sidor hade inte uppdaterats sedan den 28 november ifjol, då man igår tydligen i all hast uppdaterade (den enda) svenska sidan om Östersundomprojektet. (Jämför bilderna.) Nu kan man även på svenska läsa att "Områdets totala areal är 29,1 km², varav 25,4 km² utgörs av land, 2,5 km² av vatten och 1,2 km² av vassen." (Jämför "Vassbestånd. Den 21 oktober 2009".) På sidan kan man dock fortfarande läsa bl.a. att "Olika byggprojekt pågår på området också i år, dvs. innan området officiellt blir en del av Helsingfors." I själva verket är det endast rubriken, grafiken och de första raderna på den aktuella sian som har uppdaterats. Man har t.ex. inte kommit att tänka på att man även på svenska kunde informera om att planeringsprinciperna för Björnsö finns till påseende i Winbergs&Winbergs butik eller att det den 5 och den 11 november på Kuntokallio på Björnsö ordnas diskussionstillfällen angående dessa planeringsprinciper.Google+ Followers