Flygplats till Savijärvi? Den 29 april 2007

I torsdagens nummer av Sipoon sanomat ingick en en artikel med rubriken "Lounais-Sipoon rakentamiselle ryöpytystä luonnonsuojelijoilta" och citatet "Sipoonkorven rajaa siirretty likaa pohjoiseen". Artikeln handlar om Nylands miljöskyddsdistrikts och Helsingfors naturskyddsförenings utlåtande över utkastet till generalplan för Sibbo 2025 (pdf) från den 13 april. (Se Sibbofarsen fortsätter. Den 22 april 2007.) I gårdagens blogginlägg hävdade jag att fallet Sibbo handlar om en konspiration. Att tala om en konspiration skulle vara speciellt motiverat, ifall det visar sig att Sibbopolitiker eller -tjänstemän är inblandade. Om man läser utkastet till generalplan lika noga som Nylands miljöskyddsdistrikts och Helsingfors naturskyddsförenings har gjort, så finns det faktiskt skäl att misstänka ett dubbelspel. Jag skulle själv dock vara mycket försiktig med att dra dylika slutsatser. Det har tydligt förekommit ett inofficiellt informationsutbyte mellan planerarna eller politikerna i Helsingfors och Sibbo, men det finner jag inte i sig speciellt anmärkningsvärt. Det är väl möjligt att Sibbo, p.g.a. det uppenbara trycket, redan tidigare skisserat utkast som motsvarar Helsingfors önskemål eller inofficiella planer. Det finns dock alla skäl att kritiskt granska Sibbos egna planer i Östersundom med omgivning.


I fredagens blogginlägg "Citat av citat av citat... Den 27 april 2007" skrev jag om förslaget till Helsingfors stadsstyrelses utlåtande om utkastet till generalplan för Sibbo. I föredragningslistan där förslaget till stadsstyrelsens utlåtande återges även stadsplaneringskontorets utlåtande. Helsingfors stadsplaneringskontor beklagar sig minsann inte över att gränsen för Storskogen (Sipoonkorpi) flyttats så långt norrut. Jag citerar ur utlåtandet:

Yleiskaavaluonnoksessa on runsaasti virkistys- ja metsäalueita. Sipoonkorven yhteyteen tehty merkintä "Laajat yhtenäiset metsäalueet/Metsätalousvaltainen alue, joka on laaja, yhtenäinen ja ekologisen verkoston kannalta merkittävä" ulottuu aivan Itäsalmen "Taajamatoimintojen alueen" pohjoisreunaan kiinni. Kun Lounais-Sipoon taajamatoimintojen alue on selvä Helsingin suunnan taajamatoimintojen laajentumisvaraus, ei metsäalueiden ulottaminen näin etelään näytä tarkoituksenmukaiselta. Sipoonkorven rajaus tulee määritellä jatkosuunnittelun yhteydessä ja siihen rajautuvia toimintoja tukevaksi.

I förslaget till stadsstyrelsens utlåtande om utkastet till generalplan ingår flera intressanta detaljer, som jag inte hunnit kommentera. Bl.a. säges det att Sibbo bör reservera ett område för jordpåfyllning. Här tycker jag själv att Sibbo kunde komma emot och visa samarbetsvilja. Åtminstone skulle det vara taktiskt dumt att direkt avvisa förslaget. Jag bor själv nära Nordsjö f.d. jordpåfyllningsområde, "Nordsjö Topp", som är ett populärt utflyktsmål och som fått uppmärksamhet för sin biologiska mångfald.

Svårare att svälja kan förslaget på en reservering för ett flygfält vara. I förslaget till utlåtande heter det faktiskt att "Malmin lentokenttää kokonaan tai osin korvaavat sijoitusvaihtoehdot esim. Savijärvelle tulisi esittää suunnitelmassa." Dagens Helsingin Sanomat har noterat att Helsingfors vill utreda möjligheterna att flytta verksamheten vid Malms flygstation till Savijärvi i en kort notis med rubriken "Helsinki haluaa Sipoon selvittävän Malmin kentän siirtoa Savijärvelle". Yle Internytt/ Mellannyland har idag i en notis med rubriken "Malms flygplats till Savijärvi i Sibbo?" noterat att Finavias utredning om flygplatsen, som borde ha varit färdig igår, är försenad och att det i Helsingfors utlåtandeförslag om Sibbos generalplan 2025 står att "generalplanen borde innehålla förslag om var i Sibbo man kunde placera verksamheten på Malms flygplats".

Det är naturligt att de som direkt skulle beröras av ett flygfält i Sibbo starkt motsätter sig förslaget. Jag skulle inte vilja ha ett flygfält på min åker, ifall jag ägde en åker. I sig tycker jag dock inte att ett flygfält för småflygplan skulle vara speciellt störande. Kanske beror det på att jag från min barndom i Sibbo skärgård är van med småplan som surrar i luften. Jag har själv i blogginlägget "Flygfält till Sibbo! Den 24 september 2006" förslagit att Sibbo gör ett ställningstagande för ett flygfält i Sibbo. Orsaken till att Sibbo enligt min mening borde ta initiativ till ett flygfält i Sibbo är att annekteringen av sydvästra Sibbo speciellt på centerhåll har setts som ett altetnativ till småhusbebyggelse i Malm. (Se Malm eller Sibbo? Den 8 november 2006 , Vanhanens ställningstaganden för Malm. Den 31 januari 2007, Centern i Helsingfors. Den 17 februari 2007.) Frigörs Malm för småhusbebyggelse, kan en annektering av sydvästra Sibbo inte anses aktuell. Flyttas flygverksamheten till Sibbo, torde Malm kunna bevaras som helikopterterminal.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar