Helsingfors besvärar sig över miljöministeriets beslut. Den 10 april 2007

Yle har talat med Riksdagsledamot Leena Harkimo (saml) från Sibbo. Enligt en notis med rubriken "Harkimo: Ny regering sannolikt för Hfrs" på Yle Internytt (och en notis med rubriken "Sibbofrågan och den nya regeringen" på Yle Internytt/ Östnyland) tror Harkimo att den nya regeringen kommer att avgöra frågan om markkonflikten mellan Sibbo och Helsingfors till Helsingfors favör.
Jag vet inte vad Harkimo baserar sin bedömning på, men jag misstänker att hon inte är tillräckligt insatt i de juridiska aspekterna. Oberoende av vem som sitter i regeringen måste regeringen följa lagen. Gör regeringen ett olagligt beslut, går det att överklaga beslutet. I teorin kunde riksdagen stifta en lag som möjliggjorde en annektering, men varför skulle riksdagen stifta en så tvivelaktig lag? Det skulle vara i strid mot rättstatens grundläggande principer att retroaktivt stifta en lag som skulle ge Helsingfors rätt i den aktuella tvisten, där redan en utredningsman tillsatts.

Minister Hannes Manninen (c) och ansvariga i Helsingfors förefaller ha varit dåligt insatta i de juridiska förutsättningarna för en annektering. Åtminstone hade man helt missat ministrarnas domarroll innan justitiekanslern upplyste ministrarna därom. Det kan finnas en större överenskommelse som förutsätter att Sibbofrågan avgörs till Helsingfors fördel, men i så fall bygger överenskommelsen på ohållbara grunder.

Stadsstyrelsen i Helsingfors skall enligt föredragningslistan på sitt möte idag ta ställning till stadsdirektörens förslag om att Helsingfors skall besvära sig över miljöministeriets beslut att ge Sibbo rätt att inlösa den mark som Helsingfors äger i Nickby.

18:30
Helsingin Sanomat har publicerat FNB:s notis under rubriken "Helsinki valittaa Sipoon saamasta lunastusluvasta". I notisen heter det att "Helsingin kaupunginhallitus katsoo, ettei lunastusluvalle ole riittäviä oikeudellisia edellytyksiä ja että alueiden luovuttaminen Sipoolle voidaan sopia vapaaehtoisella kaupalla." I beslutsmeddelandet heter det att styrelsen beslöt i enlighet med förslaget. I Helsingfors stadsstyrelses utlåtande (MS Word) till miljöministeriet från den 27 juli 2006 heter det att "Jos valtioneuvosto päättää alueliitoksesta, nyt lunastettaviksi haettuja alueita tai niistä saatavaa korvausta voidaan käyttää maajärjestelyissä Sipoon kunnan kanssa."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar